"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг за скрап,метали,оборудване и релси

февруари 5, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 301 по точка 3/ 03.02. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 19.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от стълбове: 2 100,00 лв. (двехиляди и сто лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 10 656,00 лв. (десет хиляди шестстотин и петдесет и шест лева);Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от цветни метали: 123 692,80 лв. (стодвадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 16 485,00 лв.(шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева)Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло:360,00 лв. (трисета и шестдесет лева); Обособена позиция 6 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 84 000,00 лв. (осемдесет и четири  хиляди лева); Обособена позиция 7 – Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 1456,00 лв.(хиляда четиристотин и петдесет и шест лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от цветни метали: 6 000,00 (шест хиляди лева); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева);  Обособена позиция 6 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 4000.00 лева (четири хиляди лева); Обособена позиция 7 – Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева).. Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД ”Общинска банка” AД, финансов център “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в “Общинска банка” AД,  клон “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 18.02.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 18.02.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

Търси се купувач на 64 тона монети за скрап

април 19, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

ОБЯВА

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА СКРАП

 

 

Предмет на процедурата: Продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал/сплав. Вида и количеството скрап, предмет на настоящата процедура, са посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация на скрапа от неблагороден метал, разпределен по видове метали и сплави“, Приложение   № 2 „Техническа спецификация на скрап от неблагороден метал“ и в Таблица към Приложение № 2.

Цена, срок и място за закупуване на документацията за участие и подаване на офертите: Документацията може да бъде получена всеки работен ден до 15:30 часа 30.05.2014 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София, пл. ,,Княз Александър І” № 1 срещу предоставяне на данни на заинтересованото лице – име, адрес, телефон, факс и e-mail и след представяне на документ за платена такса. Заплащането на документацията в брой става на гише № 4. Цената на документацията е 60 лв. с включено ДДС или  30.68 евро с ДДС.

Подаването на офертите ще става до 15:30 часа на 09.06.2014 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ. Участникът може да подаде офертата си и по пощата или чрез куриер, като в този случай същата следва да бъде получена от продавача до 15:30 часа на 09.06.2014 г. Допълнителна информация може да се намери на официалния сайт – www.bnb.bg.

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4 840 лева или тяхната равностойност в евро в размер на 2 474.65 евро. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума.

Лица за контакти:Иванка Христова, тел: (+359 2) 9145 1647 и Виктор Паскалев, тел: (+359 2) 9145 1249 – по предмета на поръчката; Зорница Гочева, тел: (+359 2) 9145 1552 – по процедурата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 НА СКРАП ОТ НЕБЛАГОРОДЕН МЕТАЛ

1. Вид на метала/сплавта, съставящ скрапа:

Скрап мед- цинк – никел

Скрап двукомпонентна

Скрап мед 900

Скрап мед – цинк

Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие

 

2. Общо количество скрап: общо нето тегло 64 059.5 кг.

3. Вид на опаковките: картонени контейнери, поставени на ½ евро пале.

4. Нето тегло на единична опаковка със скрап: средно тегло на един картонен контейнер около 410 кг (съгласно Таблица -1).

5. Брой на опаковките: 162 картонени контейнера.

6. Скрапа в контейнерите е разпределен по следните видове сплави:

  • Скрап мед- цинк – никел: Cu54% Ni9%Zn34% и примеси 3%;
  • Скрап двукомпонентна: Cu75%Ni25%;
  • Скрап мед 900: Cu90%Zn9.8% и примеси 0.2%;
  • Скрап мед – цинк: Cu65%Zn35%;
  • Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие: Fe100%.

Забележка: от обявените % „примеси”, около половината са манган, а останалата част са други примеси, получени в процеса на производство. 

Тегло в кг Cu Ni Zn Fe Други примеси
Скрап – мед-цинк-никел в кг 52 947,5 28 591,7 4 765,3 18 002,2 1 588,4
54% 9% 34% 3%
Скрап двукомпонентна кг 2 742,0 2 056,0 686,0
75% 25%
Скрап мед в кг 218,0 196,2 21,4 0,4
90% 9,8% 0,2%
Скрап – мед-цинк в кг 705,0 458,3 246,8
65% 35%
Скрап в кг – стоманена сърцевина с електролитно покритие от 12 микрона Cu и 12 микрона CuSu, общо 24 микрона.** 7 447,0 7 447,0
100%
Общо кг: 64 059,5 31 302,2 5 451,3 18 270,4 7 447,0 1 588,8

РИОСВ-Бургас погна нелегалните пунктове за скрап

ноември 18, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Тридесет хиляди лева е глобата, която РИОСВ-Бургас наложи на несебърска фирма за нелегален бизнес със скрап.
„Буба 2009“ ЕООД е фирмата, която имала площадка за метални отпадъци в Слънчев бряг, но нямала необходимото разрешително. Проверката е била извършена през юли т.г., а наказателното постановление е от октомври.
На площадката е имало излезли от употреба автомобили, както и отпадъци от черни и цветни метали, обясни пресаташето на екоинспекцията в Бургас Стефка Калъчева.
Може да се каже, че РИОСВ-Бургас удари нелегалния бизнес със скрап. Съставени са актове за незаконна дейност и на още две фирми, очакват се и наказателните постановления с глобите. Едната от тях е “Фри” ЕООД-Бургас, която имала площадка за извършване на дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства. Другата е “Нита” ЕООД-Царево, която извършвала дейност с черни и цветни метали.