"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Rare Earth Price 24.03.2014

март 23, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Rare Earth
Name Unit Last Week’s This Week’s +/- % change $
Praseodymium oxide RMB/mt 575 575 0 6,14 93,648
Cerium metal RMB/mt 57 57 0 6,14 9,283
Didymium oxide RMB/mt 330 330 0 6,14 53,746
Battery grade misch metal RMB/mt 140 140 0 6,14 22,801
Lanthanum metal RMB/mt 50 50 0 6,14 8,143
Praseodymium metal RMB/mt 825 825 0 6,14 134,365
Terbium oxide RMB/kg 3,4 3,4 0 6,14 0,55
Neodymium oxide RMB/mt 320 320 0 6,14 52,117
Dysprosium oxide RMB/kg 1,775 1,765 -0.56% 6,14 0,29
Neodymium metal RMB/mt 425 422 -0.71% 6,14 68,730
Praseodymium-neodymium alloy RMB/mt 430 424 -1.40% 6,14 69,055
Europium oxide RMB/kg 4,3 4,2 -2.33% 6,14 0,68
Lanthanum oxide RMB/mt 22,3 21,5 -3.59% 6,14 3,502
Cerium oxide RMB/mt 22,8 21,6 -5.26% 6,14 3,518

Цени на феросплавите в Европа

ноември 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените за благородните сплави в Европа тази седмица останаха до голяма степен непроменени, тъй като повечето от играчите  бяха фокусирани върху индустриалните конференции. 
      “сделки , които бяха сключени на пазара са много малко , но настроението става по-положителен,” – каза един от търговците. 
      Ferromolibden –  тази седмица се търгуваше  от $ 24.75  до 25 $  на кг. 
      ferrovanadium –  цените гравитираха около  $ 25 на килограм 
      ferrotungsten   – последната седмица се движеха  от $ 45.75  до 46.75$  на кг.

КЦМ АД – Нова генерация металургия

декември 13, 2011 от  
Публикувано в Скрап България

Комбинатът за цветни метали поставя основите на нова генерация металургия с реализацията на мащабния си инвестиционен проект за технологично обновление и разширение на производството. Основната му цел е изграждането на енергоефективно и конкурентно производство на олово, цинк, сплави и други продукти на тяхната база чрез въвеждането на иновативни технологии за преработване на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и без отрицателно въздействие върху околната среда.

Стартът на проекта

На 1 септември 2010 г. е подписан договор за инвестиционен заем в размер на 95 млн. евро между КЦМ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Уникредит Булбанк. Срокът на заема е 11 години, с 2 години гратисен период. Двете финансиращи институции участват наравно в проекта с по 47.5 млн. евро.
Технологичното обновление и разширение на производството на КЦМ АД ще се извърши в рамките на 36 месеца с краен срок октомври 2013 г. Проектът се изпълнява без прекъсване на съществуващото производство, като голяма част от обектите ще бъдат разположени на нови производствени площадки на територията на комбината.

Технологични характеристики на проекта

В оловното производство ще бъде изграден нов високотехнологичен завод на световно ниво. Старите технологии и производствени съоръжения ще бъдат заменени с високоефективни и екологично чисти, с които двойно ще се намалят енергийните разходи и ще повиши над два пъти производителността на труда. Предвижда се незначително повишаване на производствения капацитет до около 71 000 т общо олово, но с максимално увеличение на оловните сплави и продукти с висока добавена стойност. Проектът за новото оловно производство включва изграждане на пет технологични обекта:
- инсталация за подготовка, транспортиране и зареждане на суровините
- инсталация за автогенно топене на първични и вторични суровини
- инсталация за охлаждане и очистка на технологичните газове
- инсталация за производство на сярна киселина
- инфраструктурни съоръжения и помощни инсталации.
Разработените проектни решения за цинковото производство предвиждат максимално използване на доказалите се през годините конкурентни предимства на съществуващата технология и обновление и разширение на мощностите за извличане на цинковата угарка и вторични суровини. С планираната модернизация енергоемкостта на производството ще се намали с 30%, а капацитетът ще се разшири до 103 000 т общ цинк.
Рециклирането е неделима част от стратегията за устойчиво развитие на КЦМ. С финализиране на технологичното обновление производството на метали от вторични суровини ще достигне 25% от общото производство на олово и 30% от общото производство на цинк.
Реализацията на проекта “Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД” е от изключителна важност за устойчивото развитие на една от най-големите български компании и за запазване на нейните отлични пазарни позиции в международен аспект.

Инж. Румен Цонев, главен директор “Корпоративно развитие” в “КЦМ 2000 груп”:
Проектът е етап от инвестиционната програма на компанията

Инж. Цонев, защо предприехте такъв мащабен проект в условия на икономическа и финансова криза?
- Металургията е отрасъл, характеризиращ се с високо потребление на енергоресурси и природни суровини. КЦМ като безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион работи активно за екологосъобразното утвърждаване на металите като ефективни пазарни продукти. Затова още през 2008 г. започнахме подготовката на проект за технологично обновление и разширение на производството (ТОРП), с основен акцент върху повишаването на енергийната ефективност и преработката на вторични металсъдържащи суровини.
В КЦМ АД беше извършен детайлен енергиен одит, с анализи на всички производствени звена, сгради и инфраструктура на дружеството. Изводите от одита са заложени като основни цели на проекта ТОРП:
- двукратно повишаване на енергийната ефективност на производството на олово спрямо сегашното чрез драстичното намаляване на разходите за електроенергия и горива;
- новите технологични инсталации в областта на извличането на цинка от угарката, очистването на разтворите и електролизата и преработването на вторични цинксъдържащи суровини да доведат до 30-процентно намаление на специфичните енергийни разходи за производство на цинк;
- общо намаление на разходите на реагенти и спомагателни материали;
- повишаване на извличането на металите от основните и вторични суровини.
От екологична гледна точка модернизацията на производството ще сведе до минимум емисиите на парникови газове, прахове и вредни вещества, както и генерираните отпадъци.

На какъв етап е изпълнението на проекта? Кои наши и чужди компании сте привлекли като ваши партньори?
При формирането на отделните части на проекта, освен на предложените от външни фирми технологии и оборудване, КЦМ се опира и на богатата си собствена технологична практика и знания и на успешния опит при реализиране на големи инвестиционни проекти.
Обектите в цинковия завод са в малко по-напреднала фаза на изпълнение, тъй като се извършва предимно обновление на съществуващите инсталации и съоръжения. Имаме пълна проектна готовност. Сключили сме договорите за доставка на технологичното оборудване и част от него вече е при нас. В началото на 2012 г. се предвижда пуск на инсталациите за непрекъснато извличане на цинковата угарка и за преработване на вторични цинксъдържащи материали, а до края на 2012 – пуск на  инсталациите за преработване и извличане на цинк от вторични окиси.
В изпълнението на цинковия проект участват много наши и чужди компании. Проектирането и управлението на строително-монтажните работи е възложено на дъщерното дружество “КЦМ Технолоджи”. Сред основните доставчици на оборудване от страната са: “Бест Техника” – Радомир, “ХЕМ” – Плевен, “Мир” – Монтана, а в строително-монтажните работи участие имат фирмите “КЦМ Индустриален сервиз”, “Металургремонт”, “Подем”, “ГБС” – Пловдив и др.
За управлението на оловния проект сме изградили съвместен екип с “WorleyParsons” –България. В края на октомври приключи актуализирането на техническия проект, изготвен от “WorleyParsons” – Аделаида, Австралия. На тази база сме възложили на български фирми работното проектиране. С три водещи международни компании сключихме договори за проектиране, производство и доставка на уникалното технологичното оборудване: Outotec – клон Австралия (основно оборудване на пещта), MECS Sulfox (инсталации за очистка на газа и производство на сярна киселина) и Foster Wheeler – клон Финландия (котел-утилизатор на отпадната топлина на газовете). Оборудването вече се произвежда и се очаква да бъде доставено в средата на  2012 г. Строително-монтажните работи ще стартират веднага след получаване на разрешението за строеж, което се очаква през януари. Вече са разчистени площадките за изграждане на новите технологични мощности. Пусковият срок е през октомври 2013 г.

Какви трудности срещате в процеса на реализацията му?
- Не срещаме никакви трудности, благодарение на натрупания опит, който имаме. По същество проектът “Технологично обновление и разширение на производството на “КЦМ” АД, Пловдив” е закономерно технологично продължение и етап от многостранната инвестиционна дейност на компанията извършвана интензивно след 2000 г.
Най-значимият проект е изграденият завод за пържене на цинкови концентрати, очистване на газовете и производство на сярна киселина, с локална пречиствателна станция и инсталация за деминерализирана вода, финансиран със заем от 60 млн.долара от японското правителство. В експлоатация са въведени още Централна пречиствателна станция, Депо за промишлени отпадъци, инсталация за преработка на амортизирани оловни акумулатори.

Смята ли КЦМ да се възползва от грантова помощ по отворената схема “Инвестиции в зелена индустрия” по ОП Конкурентноспособност?
- Това е третата схема на ОП “Конкурентноспособност”, насочена към оказване на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България. В първите две процедури кандидатствахме с проекти за технологична модернизация, но за съжаление бяха отхвърлени по съвсем формални причини. Въпреки всичко, смятаме да участваме в схемата “Зелена индустрия” с проект насочен към повишаване на енергийната ефективност на производствени инсталации, които не са свързани с проект ТОРП.

Производствената площадка на комбината се простира на площ около 720 дка в землището на гр. Куклен, в непосредствена близост до Пловдив и Асеновград. Мажоритарен собственик на КЦМ АД е „КЦМ 2000” АД – Пловдив, създадено през 2000 г. с цел участие в приватизацията на Комбината за цветни метали. Понастоящем „КЦМ 2000” АД управлява група от 10 фирми с дейности в областта на сервизните услуги, монтаж на оборудване, цветна металургия, обогатяване на руди на цветни метали и др.