"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Алуминий -анализ и прогнози 21.04.2015

април 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Алуминиевите цени  бавно и тихо възвърнаха  част от стойностите си ,с които  приключиха 2014 , но това може да не е достатъчно, за да се  отдръпнат  металите от  този „мечи пазар“  . Месечните Алуминиеви  стойности  регистрираха   увеличение от 1,1%  спрямо март месец  . В сравнение с останалата част на неблагородните метали , алуминия  и цинка са единствените метали не направиха  няколко годишно дъно през 2015 г. , поне  все още не  . Нарастването  на търсенето в автомобилната индустрия   помогна на метала да задържи своята стойност . Алуминиия все пак  загуби голяма част от стойността си  си през втората половина на 2014 г.

Какво да очакваме за останалата част от годината ?

Търсенето на  алуминий  може да  има  известен ръст , доставките  да се увеличават .

По-слабите цени на енергията са насърчаване на производителите да увеличат производството , особено в Китай

където топилни пещи имат  държавна подкрепа за по-ниските  тарифи.

„ Мечешката“ стокова  среда и все още силния  долар ще продължават обаче   да оказват  натиск върху цените на алуминия . Никела показва подобно поведение на алуминий,  но наскоро падна до 6 – годишно дъно . И не само  никела  ще бъде  жертва  на този пазар . С поглед към  другите  неблагородни метали , не би трябвало да се  учудим, ако алуминия  тръгне към   рекордно ниски нива през тази година .

Увеличават се кражбите на цветни и черни метали

април 18, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Увеличават се кражбите на цветни и черни метали у нас, алармираха от бранша.

Най-много се краде от енергопреносната система и БТК, както и от предприятия, които не си пазят добре имуществото си. На трето място се нареждат предаденото желязо от вагоните на БДЖ за милиони левове, следвано от отпадъците от домовете на гражданите. Грабежи има и от складовете на лицензираните пунктове за скрап, показват данни на браншовиците.

Оттам предложиха отново в новия Закон  за управление на отпадъците да се търси наказателна отговорност на лицата, ако извършват търговска дейност без лиценз. Браншът иска лишаване от свобода от 1 до 3 години. Досега нямало и петима осъдени, тъй като прокурорите прекратявали делата по маловажност, оплакаха се скрападжиите.

На специална среща с премиера Бойко Борисов браншът е предложил пакет от мерки за справяне с кражбите на черни и цветни метали, както и за свиване на сивия сектор в отрасъла. 

По думите им Борисов е одобрил и мярката – 24-ово часово  видеонаблюдение  на пунктовете, а записите да се съхраняват 1 години, за да се хващат крадците.  От бранша настояват да се определи определено количество битов отпадък  и над допустимото да се доказва произходът му.

Търговците на метал настояват още банковата гаранция, която трябва да внасят, да се намали на 25 хил. лв., но не и да отпадне. В проектозакона е записана сумата от 50 хил. лв, която е непосилна за много малки и средни фирми, аргументират се те. Оттам предлагат да се подпише меморандум между бранша и правителството, за да се справят с основния проблем- незаконните пукнтове за скрап.

Между 300 и 500 са нелицензирани площадки, нови 600 са се появили, така че общият им брой надхвъля 1000, а това води до увеличаване на кражбите, пресметнаха от бранша.

Търговците алармираха също, че краденият метал се прави на партиди от 10 тона и нагоре и се изнася за Гърция и Румъния контрабандно.

От бранша настояват още новият закон да не бъде толкова рестриктивен и да даде възможност да оперират у нас поне 1200 пункта, където да се събират стари трошки, изгнили перални и техника, акумолатори, старо желязо, батерии.

В момента у нас броят на лицензираните пунктове е паднал от  2300 до 800.  „ Връщаме се на стария модел, когато броят на незаконните площадки е по-голям от законните. Досега 5% от обема на търгуваната продукция минаваше през сивия сектор, ако не го спрем- ще нарасне на 20% . На 400 млн. лв. годишно се оценява обема на нелегалния скрап. 2.2 мррд.лв е обема на продукцията, която генерира бранша“, съобщи Владимир Димитров – изпълнителен директор на БАР.

177 общини остават без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали

февруари 12, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

.

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

 

 

12.02.2012 г.

2/3 от общините в България без площадки за изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали заради липсата на общ устройствен план

 

70 % от фирмите в бранша затварят след 15.02.2012 г.

 

177 общини остават без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали след 15.02.2012 г. заради липсата на общ устройствен план. Само в 87 общини, които имат общ устройствен план (за цялата община или за част от нея), фирмите за изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали, могат да продължат да работят и да откриват нови площадки. Металните отпадъци от цялата страна ще се транспортират и натрупват само на територията на тези общини. Ограничението се въвежда с чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) и параграфи 17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби към закона (обн. – ДВ, бр. 30 от 2011 г./ 12.04.2011 г.). Разпоредбите предвиждат, дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Този текст е в противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на териоторията (ЗУТ), който допуска в определени случаи подробен устройствен план (ПУП) да изпълнява ролята на общустройствен план на населеното място. По този начин се създават предпоставки за противоречива практика по прилагането на закона и за административен произвол. „Прилагането на тези административни мерки на практика, наказва бизнеса с най- тежката възможна санкция, въпреки, че отговорността за изработването на общ устройствен план е на общините и бизнеса няма каквато и да е възможност за влияние”, коментира Иво Георгиев, председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране. 80 % от изградените площадки на територии без общ устройствен план ще бъдат закрити, а направените инвестиции, напълно загубени. До момента, само 200–те фирми, членове на Гражданската инициатива са направили около 40 млн. лева инвестиции в площадки, оборудване и специализирани машини, които са получени чрез кредити или лизингови институции през последните 10 години. По предварителни данни, за 2011 г., фирмите са внесли в държавния бюджет над 3 млн. лева, корпоративен данък и още толкова данък за физически лица, които предават метални отпадъци. Собствениците на потърпевшите фирми, членове на Гражданската инициатива ще сезират Европейският съд по правата на човека в Страсбург за нарушаване на правото на собственост, защитено от Конвенцията и протоколите към нея, както и за финансово обезщетение от държавата за направените инвестиции по места.

Очаква се и произнасяне на Конституционния съд в Р.България по искане на 58 депутати от НС, за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които България е страна, на чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от ЗУО и параграфи 17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн. – ДВ, бр. 30 от 2011 г.).

 

До 15.02.2012 г. всички фирми, притежаващи лиценз за дейности с ОЧЦМ, метални опаковки, ИЕЕЕО, НУБА и ИУМПС, са задължени да представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че площадките им изпълняват изискванията на ЗУО. При неизпълнение на изискванията от ЗУО, засегнатите площадки се заличават от лиценза за извършване на дейности с ОЧЦМ или лицензът се прекратява служебно и търговецът е длъжен да преустанови дейността си.

 

 

 

Инвестиционни стоки със средства от японското правителство

декември 6, 2011 от  
Публикувано в Скрап България

Съгласно Споразумението между правителствата на Япония и Република България, сключено на 30 юни 1999 г., български търговци могат да кандидатстват за участие в усвояване на средствата, предоставени от Япония за подкрепа на структурната реформа, в размер на 500 милиона йени.

По този начин кандидатите могат да закупят стоки, като заплащат само стойността на стоките, опаковката и натоварването им на превозното средство. Агентските комисионни, разходите за транспорт и застраховка се заплащат със средства от отпуснатата по тази програма помощ. Ориентировъчната обща стойност на стоките трябва да е между 22 500 евро и 23 500 евро по цени FOB.

Начин на кандидатстване:

Заявки за участие, заедно с необходимите документи и поставени в непрозрачен плик, се представят от кандидатите до 23.01.2012 г. в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) на адрес: 1052 София, ул. “Славянска” № 8.

Пликът следва да бъде обозначен с надпис: „За участие в средствата, предоставени от правителството на Япония в подкрепа на структурната реформа”, Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

След изтичане на срока за кандидатстване Консултативен комитет (определен от Министерство на финансите и МИЕТ) ще извърши класиране на кандидатите, като на първо място се класира юридическото лице, заявило най-висок размер на инвестиционните стоки, които желае да закупи.

В срок от 15 работни дни от изтичане на срока за подаването на заявки Комитетът ще покани класирания на първо място за преговори с цел сключване на договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Договор се сключва след представяне на необходимите документи, както и банкова гаранция, издадена в полза на МИЕТ, в размер на левовата равностойност на стоките. Разплащанията се внасят по специална сметка на МФ в „Уникредит Булбанк” АД.

На основание сключения договор, МИЕТ ще възложи на британската организация “Краун Ейджънтс фор Оувърсий Гавърмънтс енд Администрейшънс” Лтд (агент на правителството на Република България по усвояването на помощта) да организира дейностите по избора на доставчици на стоките.

Допълнителна информация може да се получи
на телефон: 02/ 94 07 438 и е-mail: Japan@mee.government.bg

 

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите:

 1. Не са обявени в      несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност.
 2. Не са в производство      по ликвидация.
 3. Нямат не погасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.
 4. Членовете на управителните им органи не сe осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

 

Необходими документи:

 1. Заявка за участие в схемата, в която да бъдат указани количеството и приблизителната стойност на стоките от Приложение 1, които търговецът иска да закупи.
 2. Единен идентификационен номер (ЕИК) или в случай, че търговецът не е регистриран в Търговския регистър, същият следва да представи удостоверение за актуално състояние и копие от решение за съдебна регистрация.
 3. Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност, не е в производство по ликвидация и няма непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.
 4. Декларация от членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
 5. Заверено копие от учредителен акт.
 6. Банкови референции.
 7. Референции относно търговската репутация на кандидата от съконтрагенти по търговски договори.
 8. Декларация за съгласие за максимално оползотворяване на наличната при агента сума по помощта и готовност за гарантиране на заплащането на получаваните стоки чрез представяне на издадена неотменима банкова гаранция за пълния размер на очакваното плащане.

В инвестиционните стоки присъстват

скрап от черни и цветни метали,хартия,пластмаси,мед,алуминий,никел,олово,калай.

Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02/ 94 07 438 и е-mail: Japan@mee.government.bg

Добри цени за среброто

април 29, 2011 от  
Публикувано в Скрап Света

Среброто също продължава възходящо да се покачва.Тази седмица достигна ръст от 7%, преди да затвори с печалба от 3,4% до 47,52 долара – най-високата цена от януари 1980 г. По време на търговията среброто прескочи и  49,50 долара за тройунция, малко под рекорда от  50,35 долара. Все пак среброто е доста под инфлационно претеглената цена от 1980 г., която  към днешна дата възлиза на 139,88 долара.В индустрията няма спад за търсенето на сребро – там винаги има нужда от него,така че и сегашните цени са напълно оправдани.Има потенциал цената на среброто да достигне до 50 долара за тройунция.