"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

„Новият Закон за управление на отпадъци – прилагане и контрол“

април 12, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

„Новият Закон за управление на отпадъци – прилагане и контрол“ бе темата на двудневния семинар /11-12 април 2013 г./, организиран от Българска асоциация по рециклиране /БАР/. Основната цел на мероприятието бе обсъждане на контрола върху площадките за отпадъци, както и иницииране на дискусия по осъществяването на конкретни действия от страна на ангажираните държавни институции по трудните точки за прилагане на закона.

В събитието взеха участие представители на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Охранителна полиция“, отдел „Транспортна полиция“, отдел „Криминална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, всички областни дирекции на МВР в страната, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, районните инспекции по опазване на околната среда и водите.

По време на първия модул от семинара участниците обсъдила новите моменти при дейностите с отпадъци и техния контрол, както и предизвикателствата пред бизнеса и практиките при въвеждане на изискванията, поставени от ЗУО. Във връзка с практическата насоченост на семинара специално внимание бе отделено и на отчетността на отпадъците по реда на Наредба №2, и техническите изисквания към площадките за отпадъци.

Председателят на УС на БАР г-н Борислав Малинов по време на своето изказване припомни, че до 15 април т.г. фирмите в бранша работят под лицензионен режим, а след тази дата компаниите следва да работят с разрешение и отчетна книга. „От тук насетне всички фирми, опериращи със скрап ще бъдат: или работещи на светло и имащи разрешително за работа, или ще работят без това разрешително и ще генерират сива икономика“, сподели още г-н Малинов.

Броят на площадките за скрап е намалял значително. Като конкретнна причина за намаляване на техния брой беше посочено въвеждането на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейности с отпадъци /по 25 хил. лева пред всяко РИОСВ на територията, на което фирмата осъществява дейност и по 5 хил. лева за всяка площадка/, както и тежките санкции при нарушения по ЗУО, за които фирмите отговарят с внесените банкови гаранции и с имуществени санкции от 30 до 100 хил. лева.

Остана отворен въпросът какво се случва с другите площадки и дали прекомерната правна регулация няма да има обратен ефект – появяване на още повече сиви практики и стопански субекти.

Във втория модул на семинара акцентът беше поставен върху:

• Дискутиране на конкретните предложения от страна на бизнеса за осъществяване на контрола върху незаконните площадки, и новите моменти при дейностите, свързани с отпадъци;

• Представяне на обзор от представители на отделите „Икономическа полиция“ „Криминална полиция“ и „Транспротна полиция“ за престъпленията с отпадъци от черни и цветни метали и начините за борба с незаконните плащадки;

• Обсъждане на предложения от страна на БАР за промяна в Наказателния кодекс.

ЗУО е насочен срещу легалните фирми

януари 11, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Промени в ЗУО предлагат Асоциация на рециклиращата индустрия(АРИ) и Българска асоциация по рециклиране (БАР) шест месеца след като закона влезе в сила

 

Над 32 милиона лева под формата на банкови гаранции се очаква да се блокират в банковите институции в България

 

Искаме законодателни промени, тъй като ЗУО е насочен срещу легалните фирми и въвежда единствено санкции и рестрикции за тях, а нелегалните продължават да работят без проблем“, заяви категорично Иво Георгиев, председател на АРИ. Промените са необходими, тъй като бизнесът с черни и цветни метали е единственият бранш с банкови гаранции, за да работи; единственият бранш с толкова високи санкции при първо нарушение и в който нелегалният бизнес е около 30 % от всички фирми в бранша. Явор Божанков, заместник-председател на АРИ, допълни, че рестрикциите в ЗУО са довели до увеличение на нелегалния бизнес и затваряне на легални фирми, поради очакванията за административен произвол и налагане на огромни санкции за маловажни нарушения, само заради възможността да се усвоят банкови гаранции. По данни на двете браншови организации, до момента в банките са блокирани над 15 млн. лева само от фирми, търгуващи с черни и цветни метали, отделно 17 млн. лв са от оползотворяващи организации. Над 300 000 лева са таксите за обезпечаване на банковите гаранции, платени само от фирмите. „Банковите гаранции могат да бъдат загубени и при най-малкото нарушение и отнемане на разрешителното“, коментира още Иво Георгиев и допълни, че фирмите, трябва да получат подкрепа от държавата, за да продължат да работят. Двете браншови организации предлагат да бъдат направени промени в ЗУО, свързани с намаляване на санкциите при първо нарушение; формулиране на ясни изисквания към фирмите; въвеждане на финансови стимули (освобождаване от данък печалба за следващата финансова година, на фирмите платили банкова гаранция, осигуряване на възможност за финансиране на фирмите по оперативна програма „Конкурентноспособност” и др.; данъчни облекчения за инвестиции в средства, съоръжения и инсталации за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и др.); промени в НК, за да се ограничи броят на нелегалните фирми и намалят кражбите.

 „Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният не само в България, но и в цяла Европа“ – заяви Борислав Малинов, председател на БАР на пресконференцията, днес.  От 14 януари 2013 година всички фирми, работещи в сферата на рециклиращата индустрия ще трябва да платят банкова гаранция на стойност 25 000 лв и по 5000 лв. за всяка площадка. Освен това именно те ще бъдат санкционирани за първо нарушение с

 

 

глоба от 30 000 до 100 000 лв. При второ провинение освен, че ще ти вземат разрешителното за дейността ще загубиш и банковата гаранция, и няма да можеш да получиш ново разрешение една година след това. Именно тези рестрикции ще доведат до увеличение на сивия сектор, който не е подложен на същите глоби и наказания, както законно заетите в него.

 

Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) предишно наименование: Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране) беше учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив. АРИ обединява и представлява над 130 малки, средни и големи фирми, работещи в областта на рециклиращата индустрия в България. Основната цел на сдружението е подкрепа и приложение на добри европейски и световни практики в България, насърчаващи рециклирането и повторното оползотворяване на отпадъци с цел опазване и съхранение на околната среда.

Пресконференция на БАР и АРИ

януари 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

09.01.2013 София

Днес се състоя прескоференция на БАР (Българска Асоциация по рециклиране ) и АРИ (Асоциация на рециклиращата индустрия).

Осносвните акценти от пресконференцията бяха, че неекспертните решения в новия закон, големите рестрикции, неясните и неприложими текстове в закона обричат фирмите на административен произвол, който от своя страна поражда корупционни практики.

От 14.01.2013 година е в сила новия закон, който е обвързан с издаване на съответните разрешителни за дейността по събиране и рециклиране на черни и цветни метали.От тази година в бизнеса ще останат само фирмите предоставили банковите си гаранции, тези, които все още не са имат и 3-месечен срок да го направят до 14.04.2013.

Според г-н Малинов (БАР) банковите гаранции трябва да ги има.Те вкарват ред в бранша и регулират търговията, като придават и по-голяма сигурност относно изискванията по отношение на събирането и търговията на скрап и метали отпадъци.Това  и начин, който цели да се намали влиянието на сивите структури в бранша.Новите промени ще намалят броя на площадките в България от 2300 до 800, което е и под санитарния минимум за страната.Голяма част от площадките, който няма да платят за своите разрешители, ще останат на пазара.Това ще доведе до увеличаване на кражбите, както и до пренсочване на голяма част от суровините по други канали за търговия с фалшиви документи- сертификати за произход и фактури.

Конкретните искания, който ще бъдат отправени към институциите са за актуализиране броя на легалинте и на истнските площадки за събиране на скрап, банковите гаранции да останат , но да бъдат според обемите и количеставата скрап генерирани от фирмите, промени в Наказателния кодекс и бъдещите разрешителни да минат под контрила на браншовите организации – бизнесът да може да контролира са своята дейност.

Факт е , че новите промени не са правени от професионалистите и експертите в този бранш, а от хора, не знаещи и неразбиращи тази материя.Държавата не признава експертния потенциал на бизнеса и превръща дейността от печеливша в оцеляваща в тези условия на неискреност от страна на министреството.Никъде в Европа няма толкова  силно регулиран рециклиращ бизнес.И в много отношения редица държави наблюдават ситуацията в България, дали всички тези мерки ще имат ефект върху кражбите, бизнеса и самата държава и приложими ли са те в друга.

Държавата е “мащеха” относно лицензираните фирми.Глобите за нелицензирана фирма , която нерегламентирано изкупува или разкомплектова са от 1000 до 3000 лева  - това са нелегални търговци на скрап, опериращи в скрити складове, дворове, къщи, гаражи и т.н. докато ако редовна фирма бъде уличена в подобна дейност глобите започват от над 30 000 лева.Следва и изземване на разрешителното , което води отнемане на правото в рамките на една година.Това разбира се е краят на една фирма.

Но това не е краят на борбата.И БАР и АРИ  потвърдиха своята готовност за разговори с екоминистреството за по-добри условия на развитие( или оцеляване) на бизнеса.Ще се водят разговори за намаляване на данък-печалбата за следващата финансова година, данъчни облекчения за фирмите направили големи инвестиции, намаление на такси и глоби, все неща, които ще отнемат време, но ще подобрят бизнес средата на фирмите в тази област.Времето ще покаже.

Проверки в Горна Оряховица

август 13, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Три пункта за изкупуване на черни и цветни метали в община Горна Оряховица бяха проверени от РИОСВ и областното полицейско управление.Проверките са по повод сигнали относно нерегламентирана дейност на трите фирми.След проверката два от пунктовете са затворени – това са площадките на ”Надин Комерс” и на “Норд Метали”.Установено е незаконно разкомплектоване на бракувани автомобили и съхраняване на опасни отпадъци.Двете фирми нямат разрешителни за тази дейност и затова дейността им е спряна.

Не са открити нарушения при проверката на третата фирма “Каст Инвест”ЕООД, чиято площадка се намира в Поликраище.

Депутатите гласуваха : 82-за,12-въздържали се

юни 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

 

Гражданите и занапред ще могат да предават на пунктовете за метали само отпадъци от битов характер и то с декларация за произход на отпадъка. Тези отпадъци хората ще трябва да предават само безвъзмездно, на общински площадки за отпадъци. Това приеха днес депутатите при второто четене на новия Закон за управление на отпадъците.
И в сега действащия закон има забрана физически лица да предават елементи от инфраструктурата – шахти, жп релси, електропроводи, мантинели, елементи от паметници и др. Новото са общинските площадки, където хората ще могат да предават металните си отпадъци без пари – те ще трябва да са готови до 2 години, гласи друг текст в закона, който все още не е гласуван.
Текстовете за общинските площадки и задължението на гражданите да предават само там бяха атакувани от опозицията и от браншовите организации на фирмите за рециклиране, които се занимават с метален скрап. Според източници от Българската асоциация по рециклиране, новите правила ще са от полза за определени компании, които сега имат договори за обслужване на отпадъците с много общини. Сред тях бе посочена фирма “Надин”, която има договори с над 140 общини. Оттам нееднократно заявиха, че понеже общините нямат излишни пари за площадки, е много вероятно да поверят тази дейност на частните компании и по този начин те да сложат ръка върху бизнеса със скрап. От друга страна, посочват от индустрията, така ще бъде отнето правото на гражданите да печелят от собствеността си – стари електроуреди и др.
Парламентът днес отхвърли предложенията на депутатите текстовете да паднат. Според Румен Такоров от БСП площадките ще са непосилни за общините, а гражданите, понеже няма да имат никакъв стимул да си предават отпадъците и дори ще имат разходи по транспортирането им до площадките, ще ги изхвърлят “в деретата”.
Зам.-министърът на околната среда Евдокия Манева коментира в пленарната зала, че за закона днес били изговорени “много неверни неща”. По думите й, има механизми за финансово подпомагане на общините за строителството на площадките и тази дейност щяла да им носи приход. Пред “Дневник” миналата седмица Манева коментира, че правилото не касае старите електроуреди или коли на гражданите, защото за тях си има действаща система за рециклирането им на колективните организации по оползотворяване на този вид отпадъци.
В крайна сметка с 82 гласа “за”, 12 “въздържали се” и нито един “против”.
С днес приетите текстове, частните пунктове за скрап ще бъдат задължени да имат непрестанно видеонаблюдение и да съхраняват записите от камерите в продължение на година. “Мисля, че и ДАНС не пази толкова записите си. Че НАТО в сградите си не ги пази толкова дълго! В Закона за частната охранителна дейност срокът за задължително съхраняване е 1 месец”, каза Такоров. Според него бизнесът щял да бъде допълнително затруднен заради новите правила. Такоров предложи срокът за пазене на кадрите да е 1 месец, но депутатите не приеха.
Депутатите приеха още всички разплащания да за метални отпадъци в пунктовете да стават по банков път. Те не приеха различните предложения на опозицията за праг, над който това да е задължително – 2 минимални работни заплати, 500 лева или 15 000 лева, колкото е прагът по Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Законопроектът се обсъжда още от лятото на миналата година и заради спорове приемането му се бави. Най-ожесточен бе спорът около предложеното от екоминистерството правило площадки за метален скрап да се допускат само в градове с общ усртойствен план, какъвто имат едва под 1/3 от общините в страната. Браншовите организации на рециклиращия бизнес настръхнаха, защото това би означавало да се закрият огромен брой от сега действащите пунктове за метали. В крайна сметка Конституционният съд отмени тази разпоредба като дискриминационна. В законопроекта остана правилото, че пунктовете трябва да са в места с “устройствен план”, което е доста по-либерален режим. Този текст предстои да бъде гласуван на второ четене в пленарна зала.

 

Н.Караджова-”Не е вярно – площадките не са малко!”

май 17, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Твърденията, че броят на лицензираните площадки за скрап е под санитарния минимум от 1200 броя са неверни, смята екоминистърът Нона Караджова. Така тя коментира информацията на Асоциацията по рециклиране, че че редовните площадки за търговия с четни и цветни метали са 1156, заради промените в Закона за управление за отпадъците, които предстои да се приемат от парламента. Министър Караджова каза още, че промените не са толкова рестриктивни, колкото твърдят от бизнеса, а протестите им са защото знаят, че ще загубят пари.

Екоминистърът каза, че твърденията на Асоциацията са голословни, защото никой не може да каже кой е минимумът на площадките за скрап в страната.  „За мен е пределно ясно всичките им протести и несъгласия съответно до какво се свеждат, защото се затяга режимът за предаване и проследяване откъде идват отпадъците, което ще доведе и до намаление на техните приходи, които са изключително големи. Както чувате, твърдят за някакви обороти от два милиарда, дали е така или не е така, аз не мога да твърдя”, каза Караджова.

Министърът каза още, че е доволна, че вече си сътрудничат с асоциациите, тъй като от бизнеса сами подават сигнали за кражби на черни и цветни метали. Тя допълни, че се е наложило сега нормативните текстове да минат бързо през парламента, за да се спаси страната ни от глоби от страна на Европейския съюз. Караджова припомни, че са останали текстовете в закона за разполагане на площадките в съответствие с общите устройствени планове и подробните устройствени планове.

Тя обясни, че една от големите пострадали организации от кражби на черни и цветни метали, вече е обявила, че кражбите са намалели наполовина. Според нея именно протестите, които правиха от Асоциацията са забавили приемането на закона.

Караджова коментира и данните, че София е с най-мръсен въздух в ЕС, изнесени от центъра за устойчиви политики „Екополис”. Тя е категорична, че проблемът трябва да бъде решен и поетапно вече се решава.

Общините бяха заплашени с глоби ако не изготвят програмите си за решаване на проблема, припомни още Караджова. Тя допълни, че София е един от 30те града в България със замърсен въздух, като основен източник на прахови частици е горенето на дърва и въглища и на второ място замърсяването от транспорта, каза още екоминистърът.

В следващия програмен период вероятно ще има финансиране само за компостиращите инсталации на общините, но няма да се отделят повече пари за депа за отпадъци. Това обясни още министърът Нона Караджова, след като откри семинар “Разработване на национален подход за управлението на биоотпадъците в България”. Тя каза, че до 2020 г. трябва да се оползотворяват около 800 хил.тона биоразградими отпадъци, като към момента годишно се генерират 1,6 млн.тона.

Запечатан пункт продължава да работи

май 14, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Пункт за скрап, разследван при операция „Железарите“,  на територията на гробищния парк в Перник, продължава да работи, въпреки че е запечатан от РДНСК, съобщиха от полицията.

Мярката била наложена, защото собственикът на площадката за старо желязо Руслан Александров имал разрешително за изработване на паметници, а не за изкупуване на метали.

Александров обжалвал забраната пред съда. На първа инстанция магистратите се произнесли в полза на строителния контрол.

Тогава предприемчивият собственик обжалвал съдебното решение и продължил бизнеса си.

Пунктът му продължил да работи и след влезлите в сила промени в закона и задължителната пререгистрация на площадките за вторични суровини, за които той не подал документи, твърдят от полицията.

След сигнал от общински служител органите на реда направили проверка. Започнато е досъдебно производство.
Пунктът на Руслан Александров беше сред разследваните при полицейската операция “Железарите”.

По време на спецакцията тогава бяха разкрити четири местни фирми, които в продължение на година и половина прибрали в джоба си над 1.5 млн. лева на гърба и за сметка на държавата.

Търсят се варианти на поправките в ЗУО

март 27, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Поредната промяна в движение на Закона за управление на отпадъцитеподготвя екоминистерството. Тя ще да бъде направена при гласуването на второ четене на новия вариант на закона. Налага се, тъй като Конституционният съд отмени изискването пунктовете за скрап да са само в складови и производствени зони, определени с общи устройствени планове. 2/3 от общините нямат такива.

Промяната предвижда да се признават и планове за регулация, стари териториални и градоустройствени планове. Не е ясно дали пунктовете, които са затворени или прелицензирани по отменените условия, трябва отново да минат през процедурата. От Министерството на икономиката, което отговаря за процеса, отказаха коментар с мотива, че текстът е предложен от колегите им от ековедомството.

 

 

 

trud.bg

Екоминистерството отстъпи

март 26, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Повечето лицензирани площадки ще запазят дейността си, коментира заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

Министерството на околната среда и водите работи върху нов законодателен текст, свързан с площадките за метални отпадъци. Това съобщи заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, ден след като Коституционният съд отмени текстове от Закона за управление на отпадъците, предаде БТА.

В петък стана известно, че съдиите са определили като неконституционни двата спорни текста, които задължиха представителите на бизнеса да изместят площадките за метални отпадъци само на определени от общите устройствените планове на общините места.

По думите на Манева текстът, върху който се работи, включва всички планове, регламентирани със Закона за устройство на територията. Тук влизат регулационните планове, общите, териториалните устройствени планове и
градоустройствените планове, които обхващат цялото населено място и изпълняват ролята на общи устройствени планове.

Това означава, че повечето лицензирани площадки ще запазят дейността си, коментира Манева.

 

 

 

investor.bg

Преструктуриране на пунктовете

февруари 13, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

От 15 февруари всички площадки за предаване и обработка на черни и цветни метали трябва да бъдат изнесени извън градовете. Това предвижда новият закон за управление на отпадъците. Изискването ще доведе до фалит 70 процента от фирмите за вторични суровини, категорични са от бранша.

 

 

 

Ангел Жиров е управител на три пункта за изкупуване на черни и цветни метали в София. Изпълнил е критериите за оборудване с камери за наблюдение на лицата, предаващи вторичните суровини. Заради това, че по устройствен план две от площадките му попадат в жилищни зони, той трябва да ги затвори.

За Ангел Жиров работят 19 души. Затварянето на две от площадките ще доведе до съкращение на част от персонала. Част  от фирмите в сектора ще опитат да спасят бизнеса си като търгуват само с хартия и пластмаса.

От бранша са категорични, че решението не е в полза и на общестото. Търговците с черни и цветни метали планират протести, в които ще излязат с техниката си.

 

 

 

 

тв 7

 

 

Противоречията на ЗУО

февруари 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Най-простата мярка, свързана със заетостта, е да не се прави това, което може да закрие работни места. Това каза за Агенция „Фокус” Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. По думите му – има една голяма група мерки, които са с пряк непосредствен ефект във времето. Много често не става дума за някакви нови мерки, а просто за отказ от прилагане на решения, които очевидно водят до закриване на предприятия и закриване на работни места. Един такъв пример от много време Стопанска камара и няколко браншови организации, включително от рециклиращата и металургичната промишленост, атакуват. Това е решението да бъдат закривани площадки за търговия с черни и цветни метали, ако не са в общини с приет Общ устройствен план, каза Димитър Бранков. В България само една трета от общините имат приет Общ устройствен план. Някои от тези площадки бяха приватизирани преди 10-15 години и практически са изградени преди 50 години. И след модернизацията им там са инвестирани в някои случаи средства от порядъка на 10-20 млн. лева. Закриването на такива площадки заедно с работните места очевидно не е най-доброто решение, за да се справим с кражбите. За кражбите има наказателно законодателство, има институции в лицето на МВР и на полицията, които трябва да ги преследват и естествено да наложат закона в тази му част, каза Бранков. По думите му – не е основателен аргументът, че борбата с кражбите трябва да мине през закриване на бизнеси и в случая – на площадки за търговия с черни и цветни метали. А това основание – разполагане на такива площадки в общини с Общ устройствен план, едва ли не по съображение за защита на околната среда, е приложимо към абсолютно всички предприятия в България, включително от индустриалния сектор, които се явяват по-тежки замърсители. Една голяма част от тях не са разположени очевидно в общини с Общ устройствен план, посочи той. Веселина ЙОРДАНОВА

 

 

ИА Фокус