"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

БГ Изкупни цени / 18.10.2018

октомври 17, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

 

Цените са в български лева, актуални към датата на публикуването им!

лв/тон
362,50 дебело желязо
247,50 тънко желязо
317,50 желязо извън размер
247,50 смесено желязо
195,00 големи домакински уреди
50,00 малки домакински уреди
лв/кг
1,30 акумулатори
9,23 мед дебела
8,80 мед тънка
6,14 месинг сборен
5,37 месинг радиатори
5,40 месинг стружки
6,23 бронз
12,00 калай
1,71 алуминий сборен
2,23 алуминиева дограма,чиста
1,58 алуминиева дограма
2,30 алуминиеви джанти
2,45 алуминиеви плаки
2,60 алуминиева жица
3,20 алуминиев радиатор с мед
1,35 алуминев радиатор
2,65 олово ,чисто
2,03 олово, мръсно
1,72 неръждавейка
1,60 цам
1,75 цинк

 

Новините от Plastic-bg.com

март 29, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

   ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : PLASTIC NEWS - www.plastic-bg.com

БАР предлага промени за бранша и нови санкции

февруари 16, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

Българска асоциация по рециклиране (БАР) ще инициира отново разглеждането и приемането на направените през 2014 г. предложения до Министерство на правосъдието и Комисията по правни въпроси при 42-ро НС за увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон.

 

Изготвените предложения са резултат от съвместната работата на експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието на  представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК.

 

Мотивите за направените предложения, са обосновани с желанието на законните фирми в бранша, да въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващият се брой на незаконни площадки и разрастващия се „сив” сектор. Статистиката показва, че от 2012 г., прилагайки изискванията на Закона за управление на отпадъците, броят на площадките за скрап в страната  е намалял с близо 65%. От друга страна, наблюденията на БАР показват, че незаконните площадки са над 500 броя. Те работят незаконно по три начина – като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение – абсолютно нелегално.

 

Увеличаването на санкциите в НК, предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години са само част от изготвените предложения, които отново ще бъдат представени от Българската асоциация по рециклиране (БАР) за обсъждане в Министерство на правосъдието. Асоциацията също предлага с лишаване от свобода от една до десет години да бъдат наказвани виновните за кражба на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или елементи от тях. Кражбата на изброените по-горе вещи засяга в много голяма степен обществения интерес, тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето на хората, до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица.

 

Предлаганите от Асоциацията промени е наложителна и поради абсурдното съдържание на Наказателния кодекс – в момента се наказват тези, които „извършват търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз“, а такива вече не съществуват в правния мир. Лицензите от 2 години  са заменени от разрешения, издавани от Районите инспекции по околна среда, докато лицензите се издаваха от Министерството на икономиката. Абсурдът се състои в това, че повече от 2 години никой не може да бъде наказан по силата на Наказателния кодекс заради нежелание на държавната администрация да промени този остарял текст.

 

Според експерти по темата с приемането на предложенията на БАР и тяхното отразяване в НК, кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 50%.

Управление на отпадъците 2014-2044год.

декември 23, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Прогнозата обхваща 30-годишен период за планиране от 2014 до 2044 г.

Количествата на образуваните битови отпадъци и изпълнението на съответните цели са изчислени поотделно за всеки от регионите за управление на отпадъци и са обобщени за страната.

По-долу са разгледани основните допускания по отношение на изпълнението на съответните цели.

1.2. Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло

Целите за рециклиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са определени в §16 от ПЗР на ЗУО.

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, определени в § 16 от ПЗР на ЗУО, се прилагат, както следва:

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;

2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;

3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за управление на отпадъците и общо за страната.

Прието е, че изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:

  • Количества събрани от системите за разделно събиране с контейнери, поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините;
  • Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и търговски обекти;
  • Отпадъци, отделени в регионалните инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци.

Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери

За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от системите за разделно събиране с цветни контейнери са използвани данни от отчетите на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки за август 2013 г., като постигнатите резултати са преизчислени на годишна основа. Оценката за средното количество рециклируеми материали, събрани от системите за разделно събиране с контейнери за един жител, е представено в следната таблица.

Таблица 1. Количества събрани рециклируеми отпадъци (полезна фракция) от системите за разделно събиране с контейнери (2013 г.)

Материал

Количество (кг/жител/г.)

Хартия

0,8

Картон

1,2

Пластмаси

1

Стъкло

1,9

Метали

0,005

 

Прието е, че количествата разделно събрани отпадъци ще нарастват през годините, като достигнат около 14 кг/жител през 2020 г. За Столична община са приети по-високи норми, тъй като наблюденията показват, че столицата значително изпреварва останалите общини в страната.

Отпадъци, събирани от търговски обекти и пунктове за вторични суровини

За прогнозиране на количествата събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини е направено допускане за достигнати нива на събиране като процент от образуваните отпадъци по групи населени места през 2013 г.

Таблица 2. Допускания за достигнати нива на събиране на рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини (% от образуваните)

Материал

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25-50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Хартия

10%

20%

30%

30%

30%

Картон

10%

30%

70%

70%

70%

Пластмаса

5%

10%

20%

20%

20%

Метали

70%

70%

70%

70%

70%

Стъкло

5%

10%

20%

20%

20%

Дърво

5%

10%

15%

15%

15%

Отпадъци,  събрани от пунктове и търговски обекти за жител

Хартия

1,48

5,03

8,14

9,87

14,02

Картон

0,97

4,88

16,18

20,09

26,98

Пластмаса

1,25

2,99

8,58

10,78

9,27

Метали

3,22

4,14

4,69

4,90

5,45

Стъкло

0,29

1,81

4,69

5,46

7,54

Дърво

0,35

0,59

1,46

1,10

1,23

Количествата събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини общо за страната и по групи населени места и преизчислени за жител са представени в следващите две таблици.

Таблица 3. Количества събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини (2013 г.)

Материал

Мярка

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25–50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Рециклиране

%

5,4%

8,4%

10,0%

23,4%

52,8%

Хартия

Тона

2 763

5 688

4 842

11 561

29 994

Картон

Тона

1 812

5 521

9 624

23 532

57 708

Пластмаса

Тона

2 333

3 379

5 101

12 627

19 821

Метали

Тона

6 025

4 684

2 790

5 740

11 664

Стъкло

Тона

544

2 041

2 790

6 395

16 137

Дърво

Тона

657

669

867

1 291

2 631

Общо

Тона

14 133

21 982

26 013

61 146

137 956

 

Таблица 4. Количества събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини за жител (кг/жител/г)

Материал

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25–50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Хартия

1,48

5,03

8,14

9,87

14,02

Картон

0,97

4,88

16,18

20,09

26,98

Пластмаса

1,25

2,99

8,58

10,78

9,27

Метали

3,22

4,14

4,69

4,90

5,45

Стъкло

0,29

1,81

4,69

5,46

7,54

Дърво

0,35

0,59

1,46

1,10

1,23

 

Приема се, че количествата разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и търговски обекти ще нарастват незначително през периода (0.05%) за сметка на нарастването на разделно събраните отпадъци от организациите по оползотворяване.

Отпадъци, сепарирани в регионални инсталации за сепариране на битови отпадъци

В регионите за управление на отпадъците, в които постигнатите нива на разделно събиране са недостатъчни за изпълнение на целите за рециклиране, е предвидено изграждане на инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци. Допусканията за постигнати нива на сепариране в регионалните инсталации са представени в следващата таблица.

Таблица 5. Допускания за постигнати нива на сепариране в регионални инсталации за битови отпадъци

Материал

Постигнато ниво на сепариране на рециклируеми материали

(% от постъпващите)

Постигнато отделяне на RDF (където се предвижда)

(% от постъпващите, след отделяне на рециклируеми материали)

Хранителни отпадъци

0%

10%

Хартия

20%

40%

Картон

50%

40%

Пластмаси

30%

90%

Текстил

0%

30%

Гума

0%

5%

Кожа

0%

5%

Зелени отпадъци

0%

5%

Дървесни отпадъци

20%

5%

Стъкло

30%

0%

Метали

70%

0%

Инертни

0%

0%

Опасни отпадъци

0%

0%

 

За регионите, в които е предвидено изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци (сепариращи инсталации), са приети предвижданията от прединвестиционните проучвания и съответстващите им масови баланси.

Българската асоциация по рециклиране призовава за спешни законови поправки

юли 7, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Българската асоциация по рециклиране призовава за спешни законови поправки, които да предотвратят безработица, кражби и намаляване на производството на метали.

Въпреки нашите усилия, делото в Конституционния съд и резултатите от прилагането на Закона за управление на отпадъците, все още парламентът не е гласувал текст, с който да премахне ограниченията в закона за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, съобщават от асоциацията.

През последните две години от действието на закона, основната цел на строгите режими по лицензиране на фирмите за скрап и усилията на полицията и бранша да се справят със сивия сектор, кражбите на черни и цветни метали за скрап, са намалели с близо 60% –  по данни на МВР.

Компаниите инвестираха около 70 млн. лв. по време на криза в нови площадки, 24-часово наблюдение, банкови гаранции за работа, строг контрол и отчетност на всяко предадено количество метали и целите на закона бяха постигнати. В момента броят на площадките за предаване на скрап е около 900, а полицията полага усилия да се бори с нелегалните леярни и пунктове, посочват от БАР.

Въпреки постигнатите резултати обаче досега нямаше възможност законодателят да изчисти несправедливите ограничения в закона, които са обект на дело в Конституционния съд. И от 13 юли те би трябвало да влязат в сила с множество последствия от тях.

Става въпрос за текста, според който гражданите ще могат да предават отпадъци от черни и цветни метали само безвъзмездно и само на общински площадки.

До момента няма нито една такава готова площадка в повече от 260-те общини на България, което поставя под въпрос изпълнението на закона. Причините за това са, че местните власти са наясно, че гражданите нямат стимул да предават отпадъци безплатно, нямат средства за допълнителни инвестиции и очакваха тези непазарни текстове да бъдат отменени.

С търговия с отпадъци изкарват прехраната си над 600 хил. души и ако те нямат възможност да предават срещу заплащане отпадъци или да работят в сектора, ще останат без възможност за препитание в разгара на лятото, преди парламентарните избори.

Според нас, освен до рязък скок на безработицата и огромно недоволство, това ще доведе до увеличаване на кражбите, грабежите и криминалната престъпност във всичките й измерения. От друга страна прогнозираме нарастване на сивия сектор, тъй като търговията с отпадъци между фирми е разрешена. Смятаме, че както и в нерегламентираните и нелицензирани обекти досега, за в бъдеще хората ще предават отпадъци в нерегламентирани пунктове, като оборотът ще остане скрит за държавата. След това тези отпадъци ще бъдат оформяни с фалшиви фактури и предавани на лицензирани пунктове като отпадък от фирма.

Предупреждаваме, че ако законовата поправка, която забранява предаването на отпадъци срещу заплащане не бъде отменена, индустрията в България ще изпита сериозно затруднение. Според прогнозите ни „Стомана индъстри“ би трябвало да намали наполовина производството си или да внася скрап от чужбина, което ще оскъпи продукцията й и компанията ще работи на загуба. Същото се отнася и до преработващите цветни метали компании в България.

От 13 юли влиза в сила още едно ограничение в търговията – предаващите отпадъци да получават заплащане само по банков път. Повечето доставчици на скрап са социално слаби и предват отпадъци на стойност между 5 и 20 лева на ден. По-голямата част от тях не умеят да работят с банкови карти, а от друга страна имат натрупани задължения, които няма да им позволят да получат парите си, тъй като сметките им ще бъдат блокирани.

Опасяваме се, че ако законовите текстове не бъдат своевременно отменени, това ще доведе до 600 хил. безработни, свиване до минимум на работата на компаниите за търговия и преработване на отпадъци с обороти над 2 млрд. лв. годишно, удар по индустрията за преработка на черни и цветни метали, повишаване на криминалната престъпност и нов бум на сивия сектор.

Законът за управление и управление на отпадъците влиза в сила от 13 юли

юни 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Представителите на рециклиращата индустрия заплашват с протести и гражданско неподчинение до две седмици. Те ще извадят всичката налична техника и ще блокират пътища и митници.

Поводът е Законът за управление и управление на отпадъците, който влиза в сила от 13 юли. Браншът е разгневен, тъй като след тази дата физическите лица няма да могат да предават отпадъци срещу заплащане, а ще трябва да бъдат предавани безвъзмездно. Другият основен проблем в закона според рециклиращите организации е въвеждането на безкасово заплащане на 100%.

„Възмездното предаване на отпадъци е в правото на всеки българин”, изригнаха представителите на рециклиращата индустрия.

На 25 юни група депутати внесе в НС в Комисията по околна среда и води предложение за изменение и допълнение на ЗУО. Председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев обясни, че браншовите организации вече половин година водят разговори по този въпрос в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). До момента са проведени 30 срещи в МОСВ. Браншът е дал 300 предложения, но нито едно от тях не е взето предвид. Депутатите са дали ЗИД, с който браншът изобщо не е бил запознат.

Посочените от бизнеса два ключови проблема в изменения закон ще доведат до фалит на 50% от фирмите в бранша. Негативни последици ще усети и преработвателната промишленост, тъй като потоците на отпадъци към преработвателните мероприятия ще намалеят между 40-50%.

Около 1,3 млрд. лева са инвестициите на бранша в България. Ако обаче промените в закона влязат в сила на практика, това ще доведе до редица проблеми, сред които невъзможност на бизнеса да плаща изтеглените кредити, както и до съкращаване на работни места. В момента около 100 000 души се изхранват от този бизнес.

Стана ясно, че този закон е приет в предишния мандат на правителството. Последствията от него са факт – около 1160 фирми са фалирали след влизането му в сила, а повечето от тези фирми са влезли в сивия сектор. Една малка площадка за скрап има месечен оборот между 20 000 – 30 000 лева, за които плащат и данък, който се влива в държавния бюджет, но държавата ще изгуби парите след 13 юли.

Търговците на цветни и черни метали са готови да си подадат ръка със законодателите, в случай че срокът за изграждане на площадките бъде увеличен до 2015 г., както междувременно е предвидено в закона за общинските площадки.

Зам.-председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия Явор Божанков изтъкна, че основните мотиви за въвеждане на безкасово плащане и безвъзмездното предаване на отпадъци били, че кражбите на метали биха намалели. Божанков обаче категорично заяви, че посегателствата продължавали.

Оказва се, че правителството „Орешарски” не е изпълнило ангажимента си към рециклиращия бизнес. Обещанието, че ако бъде на власт, ще отмени промените, въведени преди това, така и не било спазено.

Гражданите също са засегнати от този закон – чрез екотаксата, която всеки плаща при регистрация на автомобил. По думите на председателя на организацията, тази такса в момента е в размер на 267 лв., в сравнение с периода от година и половина по-рано, когато е варирала между 30-70 лв.

Тогава между 12 и 16 организации са се конкурирали по оползотворяване. Сега обаче те са сведени до 2 организации. Девет организации са получили отказ от МОСВ, при подаване на заявление за осъществяване на тази дейност. По този повод има заведени дела, но разрешителни така или иначе не се издават.

57 млн. лв. се генерират от двете организации по оползотворяване, които са публични средства и трябва да се разходват само за рециклиране, обяви Георгиев. Тези пари обаче, по думите му, се наливат в сектора за скрап. „Едни играчи на пазара искат да подпишат договори с общините, малките фирми да фалират, а този скрап да бъде генериран срещу добра печалба”, заяви той.

На 13 юли всеки гражданин трябва да знае, че няма да има къде да изхвърли отпадъците си от черни и цветни метали, обобщиха представителите на бранша.

Има обаче едно уточнение – в това число не влизат леките автомобили и електрическото оборудване, които не са предмет на забраната, те ще бъдат предавани възмездно.

184 000 тона рециклирани отпадъци за 2013 год.

май 21, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

През 2013 г. в страната са рециклирани 184 хиляди тона отпадъци от опаковки от четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това съобщи на сайта си МОСВ, позовавайки се на резултатите от доклада на комисията за проверка на одиторските доклади от оползотворяващите организации.

Две от организациите – “Екоресурс България” АД и “Репак” АД, имаха действащи разрешения до 26 април 2013 г., но не са внесли одиторски доклади, които да докажат изпълнението на задълженията им, посочват от МОСВ. Срокът за представянето им е изтекъл на 31 март 2014 г.

Общо 242 фирми, членове на оползотворяващите организации, не са подавали месечни и годишни справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са заплащали възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват. По този начин не са изпълнили задълженията си и ще трябва да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в ПУДООС в двуседмичен срок. Пълният им списък е публикуван на интернет страницата на МОСВ, отбелязват от ековедомството.

Лицата, които пускат на пазара опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко от 54,9 на сто и за оползотворяването на не по-малко от 56 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от опаковки. Общо пуснатите на пазара у нас опаковки за м.г. са 315 307,956 тона, от които са рециклирани 184 266,939 тона и оползотворени 184 309,657 тона. Изпълнената цел по рециклиране е 58,44 на сто, а по оползотворяване – 58,45 на сто

Незаконно изкупуване на метали и пластмаси

декември 20, 2013 от  
Публикувано в Mix News

37-годишен мъж от свищовското село Алеково е обвинен в незаконно изкупуване на черни и цветни метали. Работата по случая започнала след предварително получен сигнал и извършена съвместна проверка на полицията във В. Търново и Свищов в края на април тази година. Униформените установили, че в дворно място в с. Алеково са складирани отпадъци от черни и цветни метали и пластмаси. За изкупуването им вместо “покупко-изплащателна сметка” на клиентите се издавал “заложен билет”.

Служители на РИОСВ са съставили констативен протокол за нарушението. Черните и цветни метали, и пластмаси са иззети. След проведени действия по разследването е установено, че незаконната дейност се упражнява от 37-годишният В. Ч. от същото село, неизвестен на полицията. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. Наложена му мярка за неоклонение “подписка”.

Опасност от пълна забрана за издаване на суровини от гражданите

декември 20, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Промени в Закона за управление на отпадъците могат да лишат всички, които предават хартия, стъкло и пластмаса от препитание.

Хората, които се занимават със събиране и предаване на отпадъци през последната година се пренасочиха към събирането на хартия и пластмаса, тъй като според сега действащия нов Закон за управление на отпадъците най-големите площадки, на които се събират и метални отпадъци, се преместиха в промишлените райони на градовете и към тях бяха предявени тежки законови изисквания – банкови гаранции, видеонаблюдение, санкции от 30 до 100 хиляди лева.
Така ако през 2012 г. имаше 2 300 площадки за отпадъци, на които можеха да се предават черни и цветни метали, сега техният брой е 900, под санитарния минимум от 1200, необходими за това България да бъде чиста и да изпълнява целите на оползотворяване на отпадъците. В същото време пунктовете за пластмаса, хартия и стъкло не са на разрешителен режим и те останаха в жилищните зони.
Заради намалелия брой площадки и поради пренасочването на събирачите на отпадъци към хартията и пластмасата, доставките на метален скрап намаляха с 30-40% през втората половина на 2013 г., алармират от бранша и допълват:
Само площадките и малките пунктове за хартия, пластмаса и стъкло в селата, малките и големите градове, в момента са над 1 000. При площадките за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали делът на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло е около 40% от предадените отпадъци. През последната година цената на вторичните суровини – отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло се увеличи и около 150 хиляди души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, а голяма част от гражданите се възползват от възможността да получат пари срещу своите стари вестници, пластмасови опаковки, пластмасови детски играчки и др. Инвестицията в една малка площадка за предаване на хартия и пластмаса е около 20 000 лв, за средна – около 100 000 лв., защото на нея има преси и контейнери за обработване на отпадъците, и камиони за транспорт. Инвестициите в големите площадки за отпадъци достигат около 2 млн. лева.
В предложените проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има залегнали предложения, в които се настоява площадките за пластмаса и хартия също да бъдат разположени в промишлените райони с мотив, че по този начин ще намалеят кражбите на отпадъци от цветните контейнери. В съдовете за разделно събиране попадат общо около 20% от отпадъците от домакинства и фирми. Съществува предложение за промяна в закона, което да забрани напълно гражданите да предават срещу заплащане отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, като единствената възможност, която е предложена, е да ги изхвърлят в контейнерите за разделно събиране. Приемането на този текст директно ще лиши от приходи над 150 хил. души в цялата страна, ще затвори възможността на гражданите да получават пари срещу вторичните си суровини и ще породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват тези отпадъци.

 

Машина за амбалаж срещу плащане

август 26, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Първата по рода си машина за събиране на пластмасови и метални опаковки в България ще бъде инсталирана в обект на търговската верига CBA, съобщиха от ЦБА АД. Автоматът е от типа Reverse Vending Machine (RVM) – уреди, в които се връща употребяван амбалаж срещу заплащане. Той е част от пилотен проект и ще заработи до средата на септември в магазина на веригата в столичния жк “Свобода”. Ако моделът се окаже успешен, подобни машини ще бъдат сложени и в други магазини на компанията в страната. Към момента ЦБА АД има над 90 обекта, основно в Северна България и на практика е най-голямата компания, която оперира под тази марка в страната.

Инвестиционни предложения за площадки за скрап

юли 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

“Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов” с инвеститорЕКОВАЛЕНТ” ЕООД .

“Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. “Волга” 31″ с инвеститор “ПРЕМИУМ МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас.

“Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон – 50 т год., пластмаса – 10 т год., стъкло – 2 т год” с инвеститор СД “Лира – ПВС Лиркови и Сие”, гр. Бургас.

“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас”. – Феникс Гарант ЕООД

“Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с инвеститор “ХЕФТИ МЕТАЛС” ЕООД, гр. Бургас.

“Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас” с инвеститорДЕСИ 0096″ ЕООД .

“Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас” с инвеститор “Метал Стрийт 2012″ ЕООД.

“Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. “Индустриална” N 80, гр. Бургас”. Феникс Гарант ЕООД

“Обособяване на площадка за дейности с ИУМПС и събиране и временно съхранение на оловни батерии в ПИ с идентификатор 07079.665.206, м. “Върли бряг”, землища на гр. Бургас” с инвеститор “КОРЕКТ ИНВЕСТ 08″ ООД.

 

До 10 години затвор и 60 000 лева глоба

юни 12, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Да се засилят санкциите в Наказателния кодекс (НК), които са предвидени за незаконното съхранение или търговия с метали. Това предлагат от Българската асоциация по рециклиране (БАР), предаде БГНЕС.

Те вече са подготвили своите предложения и се надяват в най-скоро време текстовете да бъдат внесени в Народното събрание от експертите на МВР. От асоциацията настояват собствениците на фирми, които търгуват незаконно с метали да бъдат наказвани със затвор от една до пет години и глоба от 5000 до 30 000 лв. При повторно нарушение от БАР предлагат наказанието да е 10 години затвор и глоба до 60 000 лв, а металите, които се съхраняват незаконно да бъдат конфискувани в полза на държавата.

Освен за недобросъвестните търговци от асоциацията предлагат да се предвидят и санкции за кражба на пътни знаци или всякакъв вид табели или елементи от сигнализацията, която гарантира сигурността на хората по автомобилните или железопътните пътища. При подобни случаи от там предлагат да се предвиди затвор от 2 години или глоба от 1 000 до 5 000 лв.

От асоциацията отчитат, че за първите три месеца на годината има увеличение на кражбите на метали с 5%. Според председателя на УС на БАР Борислав Малинов в момента на пазара оперират 2372 фирми, които се занимават с изкупуване на метали. от тях на светло са едва 889. Според Малинов, част от фирмите, които оперират незаконно, са се регистрирали като автоморги и така избягват плащането на гаранции и не разполагат с видеонаблюдение. А други са обявили, че изкупуват пластмаса и хартия, но реално работят и с метали.

Следваща страница »