"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Проектозаконът за управление на отпадъците въвежда европейските директиви

март 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Проектозаконът за управление на отпадъците въвежда европейските директиви

Засилва се действието на принципа за мълчаливото съгласие, децентрализират се отговорности

В края на 2008 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз (ЕС) приеха нова рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, с която бяха отменени няколко други документа – Директива 75/439/ЕИО относно обезвреждането на отработени масла, Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци и Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците.
Страните членки трябва да въведат разпоредбите в националното си законодателство до 12 декември 2010 г.

През последните осем години съществуващият Закон за управление на отпадъците създаде правната рамка относно управление на отпадъците в страната, която следва да се преосмисли и осъвремени в контекста на изискванията на новата директива.
В тези осем години законът неколкократно беше изменян и допълван частично и непълно. Това налага цялостна преоценка и усъвършенстване на съществуващите изисквания.

Основните изисквания
- Въвеждане на нови определения – “отпадък”, “биологични отпадъци”; “търговец”, “разделно събиране”, “повторна употреба”, определяне на критериите, при които дадено вещество може да не бъде разглеждано като отпадък, и условията, при които определени отпадъци престават да бъдат отпадъци, защото много странични продукти се използват директно, преди да станат отпадъци, което насърчава рециклирането.
- Прецизиране на задълженията на притежателите на отпадъци да осигурят подходящото им третиране по начин, който не въздейства отрицателно върху околната среда и човешкото здраве.
- Прилагането на нова петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия, освен за специфични случаи.
- Разработване на програма за предотвратяване на отпадъци до 12 декември 2013 г.
- Въвеждане на цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци: до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали като хартия, метал, пластмаса и стъкло да се увеличи до 50 на сто от общото им тегло, а на отпадъци от строителство – до 70 на сто от теглото им.
В съответствие с йерархията на отпадъците и с цел намаляване на емисиите на парникови газове от депата за отпадъци е важно да се улесни разделното събиране и правилното третиране на биоотпадъците, за да бъде произведен безопасен за околната среда компост или други материали.
- Налагане на принципа за “разширена отговорност на производителя” – определяне на мерки като обратно приемане на отпадъците след употребата на тези продукти, управление на отпадъците и финансовата отговорност.
Принципът “замърсителят плаща” изисква разходите за обезвреждане на отпадъците да бъдат поети от настоящия им притежател.

Основните промени са насочени към:
- Формулиране на ясни задължения за кметовете на общини за управление на битовите отпадъци
- Облекчаване на процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел намаляване на административното натоварване на бизнеса. Създаване на ясни правила за кандидатстване и получаване на разрешение.
- Подобряване на контрола върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен произход от физически лица.

Проектът на Закон за управление на отпадъците е изцяло нов закон
Анализът на естеството и обхватът на необходимите промени показа, че тяхното въвеждане налага изготвянето на изцяло нов закон и не може да бъде осигурено чрез изменение и допълнение на съществуващия Закон за управление на отпадъците.
Законопроектът запазва съществуващите отговорности на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да организират системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. В обхвата на задълженията е и постигането на цели за рециклиране и оползотворяване, което може да бъде изпълнено индивидуално чрез обратно приемане на продуктите в мястото на продажба или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване.
Към момента такива изисквания съществуват за следните масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла.
Законопроектът прецизира задълженията на кметовете на общини за управление на отпадъците, като въвежда изисквания за постигане на цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители, на територията на общината.
Законопроектът запазва съществуващите изисквания за създаване на сдружения на общини с цел изграждане и експлоатация на обща инфраструктура за третиране на битови отпадъци.

Въвеждат се задължителни цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса, и ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
Системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва да обхващат най-малко 6 000 000 жители на територията на страната, като задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и всички курортни селища.
Законопроектът предвижда въвеждането на цели за рециклиране и оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци в количество най-малко 70 на сто от общото им тегло.
Законопроектът запазва съществуващите изисквания към дейностите и площадките за черни и цветни метали, приети с последното изменение на Закона за управление на отпадъците през 2011 г., в т.ч. разполагане на площадките единствено в индустриалните зони на населените места. Въвеждат се допълнителни ограничения към предаването на отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица и забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци.

Законопроектът въвежда Национален план за управление на отпадъците
и на Програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Запазват се съществуващите отчисления за битови и строителни отпадъци, обезвреждани на регионални и общински депа, като се предоставят по-големи възможности на общините за разходване на събраните средства. Законопроектът предвижда стимули за общините за достигане на по-високи нива за рециклиране на отпадъците чрез намаляване на отчисленията.

Разрешаване и контрола на дейностите по отпадъците
Законопроектът определя дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешение, условията за кандидатстване и неговото издаване, отказване, изменение и отнемане. Отменя се максималният срок на съществуващите разрешения за дейности с отпадъци от пет години и се предлага разрешенията да бъдат безсрочни, като се изменят при промяна в обстоятелствата и/или нормативните изисквания.
Разширява се обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение чрез замяната му с регистрационен режим, като тази промяна засяга основно дейностите по оползотворяване на неопасни отпадъци в случаите, определени с Директива 2008/98/ЕС.
Прецизират се условията за регистрация и прекратяване на регистрацията и се въвежда принципът на мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими, предвидени в законопроекта.
Запазва се съществуващият разрешителен режим за всички дейности с опасни отпадъци.
Законопроектът предвижда отмяна на лицензионен режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейности с отпадъци. Основание за това са съществуващите проблеми при управлението на тези отпадъци и нарасналият брой кражби на метални предмети от частни домове, промишлени площадки и елементи на инфраструктурата. Големият брой лицензирани площадки в страната и липсата на регионални структури в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което е компетентният орган за издаване на лиценза, създава пречки за прилагане на ефективен контрол върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали. Съсредоточаването на разрешенията в системата на МОСВ ще даде възможност за подобряване на контрола. В допълнение се предлага въвеждането на изискване за предоставяне на банкова гаранция в размер 50 000 лв. и допълнително по 10 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъдат извършвани дейности с отпадъци от черни и цветни метали.