"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Екопак с нова площадка за сепарация

септември 27, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

Екопак” откри нов технологичен център на територията на София като вложените в него средства са за над 1.4 млн. лв. Новата площадка включва инсталация за сортиране на отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки и образователен център за деца и ученици. Целият център е разположен на площадка с площ 35 декара, а инсталацията е на 2 декара. Изпълнителният директор на „Екопак” Тодор Бургуджиев обясни, че новата инсталация е 5 пъти по мощна от тези, с който компанията е разполагала досега. Тя може да сортира до 21 хил. тона отпадъци годишни и ще обслужва района на София област и София-град. Инсталацията ще обработва разделно събраните в цветни „Екопак” контейнери отпадъци от 6 района в столицата, 130 хотели, ресторанти и кафенета – ХОРЕКА и 310 търговски обекта. В съоръжението са инсталирани магнитни сепаратори за автоматично отделяне на желязо и алуминий. За линията работят 26 служители.

184 000 тона рециклирани отпадъци за 2013 год.

май 21, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

През 2013 г. в страната са рециклирани 184 хиляди тона отпадъци от опаковки от четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това съобщи на сайта си МОСВ, позовавайки се на резултатите от доклада на комисията за проверка на одиторските доклади от оползотворяващите организации.

Две от организациите – “Екоресурс България” АД и “Репак” АД, имаха действащи разрешения до 26 април 2013 г., но не са внесли одиторски доклади, които да докажат изпълнението на задълженията им, посочват от МОСВ. Срокът за представянето им е изтекъл на 31 март 2014 г.

Общо 242 фирми, членове на оползотворяващите организации, не са подавали месечни и годишни справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са заплащали възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват. По този начин не са изпълнили задълженията си и ще трябва да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в ПУДООС в двуседмичен срок. Пълният им списък е публикуван на интернет страницата на МОСВ, отбелязват от ековедомството.

Лицата, които пускат на пазара опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко от 54,9 на сто и за оползотворяването на не по-малко от 56 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от опаковки. Общо пуснатите на пазара у нас опаковки за м.г. са 315 307,956 тона, от които са рециклирани 184 266,939 тона и оползотворени 184 309,657 тона. Изпълнената цел по рециклиране е 58,44 на сто, а по оползотворяване – 58,45 на сто

Проверки от РИОСВ и санкции

декември 27, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

 През ноември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 872 проверки на 1 749 обекта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 1 024 предписания. Съставени са 61 акта, от които 8 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 55 наказателни постановления на обща стойност 148 500 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 14 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 274 688 лева.
През месеца са извършени проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, приоритетно в обекти за продажба и смяна на гуми. От РИОСВ са извършени извънредни проверки за установяване на пуснатите на пазара количества гуми втора употреба за 2013 г., за наличие на сключени договори с организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми и осигуряване на възможност за тяхното приемане от крайните потребители в местата на продажба или смяна на гуми. За установените несъответствия, са дадени предписания и срокове за изпълнение. За засилване на контрола са проверени обекти, извършващи събиране на отработени масла и автосервизна дейност. Не са установени нарушения, които подлежат на санкции по Закона за управление на отпадъците.
Двете най-големи санкции за месеца – всяка по 30 000 лева, са наложени от РИОСВ-Перник на „Стийл-Трейд 11” ЕООД и на „Унико Метал” ЕООД, град Перник за това, че дружествата са приемали отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход. РИОСВ-София е санкционирала „Файт Груп” ЕООД с 6 000 лева. за неводене на отчетност за събраните на площадките си отпадъци. За същото нарушение РИОСВ-Хасково е наложила имуществена санкция от 2000 лева на ЕТ „Релакс“–Антон Тенчев, а РИОСВ-Шумен е санкционирала с 3 000 лева „Сибел” ЕООД, град Шумен, за извършване на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС на площадка, неотговаряща на законовите изисквания. За непредставена задължителна документация за количествата опаковки, пуснати на пазара, „ФИРИН” ООД, град Горна Оряховица, ще трябва да заплати санкция от 5 000 лева, наложена от РИОСВ-Велико Търново.

Откриване на Рециклиращ център за опаковки в София

ноември 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

НОВА АВТОМАТИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЩЕ БЪДЕ ДЕМОНСТРИРАНА УТРЕ В СОФИЯ

С поставянето на Рециклиращия център в София, България става 56 държава в света, в която работи тази иновативна технология за намаляване на отпадъците от опаковки, в градска среда

 

                Уважаеми колеги,

Утре,  29.11.2013 г. (петък) от 11:00 часа, в Княжевска градина, Паметникa на Съветската армия (зад спирката на Орлов мост), ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ център за приемане на отпадъци от опаковки. Пилотното приложение на напълно автоматизираната система за приемане на отпадъци от 3 вида опаковки – стъкло, метал, пластмаса, се изпълнява по проект от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Рециклиращият център приема опаковките, разделя ги автоматично в 3 контейнера и ги компресира, като намалява обема им до минимум. По данни на производителя на машините – норвежката фирма ТОМРА, за 1 минута в системата могат да се преработят до 42 опаковки. Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Модерната технология се прилага успешно в 55 държави в Европа и света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други, като част от депозитната система за обратно изкупуване на опаковки. В България, приложението на технологията е подкрепено от МОСВ, и от двете пилотни общини – София и Димитровград, в които се изпълнява проекта „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване на най-модерния технологичен - Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци - и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България.

 

Заповядайте!


Сериозно редуциран е броя на кандидатстващите за разрешителни

февруари 1, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Затегнатият режим на работа и контрол върху организациите за преработка на отпадъците е охладил интереса на бизнеса към рециклирането на електронен скрап, на излезли от употреба автомобили и на отработените масла. Запазили са се обаче апетитите към отпадъците от опаковки, старите батерии и преработката на старите акумулатори и гуми.

До крайния срок за подаване на документи за пререгистрация на дейността си по новите законови изисквания – 14 януари 2013 г., това са сторили само 38 от всички досега работещи на този пазар 52 организации по оползотворяване на различните видове отпадъци. Не е ясно и дали това ще остане окончателният брой, тъй като от организациите се иска да внесат банкова гаранция за едногодишен период, през който ако бъдат хванати в нарушение, парите остават за държавата. За занимаващите се с излезли от употреба моторни превозни средства например сумата по банковата гаранция е 1 млн. лв., което за някои организации е прекалено висока суми.

Така в момента от предишните 15 организации за преработка на стари автомобили заявление за ново разрешително в Министерството на околната среда и водите са подали само шест.

Сериозно е редуциран и броят на кандидатстващите за разрешително организации за оползотворяване на непотребните хладилници, печки, компютри и прочие електронен и електрически скрап. Докато през миналата година с това са се занимавали 13 организации, сега дейност искат да продължат само пет. Останалите осем отпадат от пазара

С един по-малко са и кандидатите да рециклират отработените масла и сега това искат да правят пет организации.

От дружествата за оползотворяване на отпадъци от опаковки, негодни гуми, акумулатори и батерии обаче не се отказват от бизнеса си. Така отново шестима са кандидатите да рециклират хартиен, пластмасов, стъклен и метален амбалаж. Петима остават желаещите да преработват стари гуми. Седем се запазват искащите организации да продължат да преработват негодни батерии и акумулатори.

Не е ясно колко от 38-те организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.

Всички организации, които трябва да осигуряват оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излезли от употреба гуми , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, и отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да осигурят и рециклирането на суровините, с които работят, припомнят от асоциацията.

Тези, които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда.