"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг за отпадъци от черни и цветни метали

октомври 20, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 53 по точка 1/ 15.10.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. 

 

Търгът ще се проведе на 31.10.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 146 250,00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 4 500,00 лв. (четири хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 11 686.99 лв. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки); за  Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали: 2 742,80 лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от цветни метали от поделение “Трансенерго и РП”: 14 280,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста и осемдесет лева); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел – кадмиеви) батерии: 4 580,00 лв. (четири хиляди петстотин и осемдесет лева); за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии: 3  313,80 лв. (три хиляди триста и тринадесет лева и осемдесет стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2-– Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали – 350,00 лв. (триста и петдесет лева);  За Обособена позиция 5  -Продажба на скрап от цветни метали от поделение “Трансенерго и РП”: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел – кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии 200,00 лв. (двеста лева).

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД “Общинска банка” AД, финансов център “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в “Общинска банка” AД,  клон “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.10.2018г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.10.2018г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

Защо се увеличиха цените на скрапа?

ноември 23, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Китайските производители наводниха световния пазар с евтина стомана през последните дванадесет месеца.През последните седмици обаче се наблюдаваше едно отстъпление на китайските производители  от пазара, което логично доведе и до по-голям интерес към суровините. Намаляването на заготовките от Китай ,позволи на  турските  заводи да увеличат производството си, което означава, че те се нуждаят от повече скрап. Към началото на месец ноември, купувачите плащаха  експортни цени на $ 255 на тон за HMS 1/2.

Но и нещо много важно се случи междувременно – цената на кокса  взе драматичен скок и  цената на руда се удвои до $ 70 на тон в рамките само на няколко месеца. В резултат на това, стоманодобивните  предприятия отново обърнаха своя интерес към по-евтиния вариант за тях – скрапа. Но и още една подробност спомогна за увеличението на цените –  стоманодобивни заводи не се запасиха  през септември и октомври – месеци, когато обеми за събиране са традиционно високи – което означава, че те сега трябваше да купуват повече материал през ноември, когато сравнителните суровини показаха свето разнопосочно движение.

В допълнение на това, не стига ,че намаля натискът от китайските производители на заготовки, а и цената им рязко се покачи.Тук отново се връщаме на темата за рудата, защото именно от нея има складирани стотици хиляди тонове по китайските пристанища.Спекулациите на Shanghai Futures Exchange  са в сътояние да променят не само местните цени и условия за търговия , а даже както се вижда и цените на европейските заводи-производители и колектори на скрап.

Но по-високите цени на скрапа, ще ограничат  икономическата изгода от използването на пещите , заготовките ще излизат на на по-висока цена ,износителите от Китай ще разполагат с двойно по-малък марж на печалба при износ за Европа .Още повече, че това е и прериода , в който повечето заводи правят профилактика или ремонтни дейности.Те не купуват за този месец, а и за декември скрап.

Първи в този списък се появиха ArcelorMittal, от където  заявиха голямо увеличение на цената на готовата продукция ( рулони) за следващото тримесечие.Италианците от Илва веднага  ги последваха и също обявиха увеличение на цените си за готовата продукция за януари месец.Полските заводи също вдигнаха цените за арматурите си.

Цените ще се върнат на старите си нива от месец септември.Повишението ще се отрази в ноември и декември, след което се очаква стихване на ценовата еуфория .Намалението ще започне от средата на декмеври, когато се договарят цени и количества на скрап за февруари.Тогава ще приключат и с профилактиката си много от заводите,китайците няма да издържат на високите коксови цени,постъпенно те ще падат ( най-малките очаквания са за 20 долара надолу за декември) ,което ще се отрази на януарските цени на скрапа.

Намаление на цените на скрапа в Китай.24.03.2016

март 24, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Стоманодобивните  предприятия в  Китай обявиха допълнително намаляване на цените на скрап за покупка. На фона на мартенските увеличения на цената в Европа, спадът в изкупните цени на скрапа в Китай  е главно за сметка на рязкото спадане на вътрешното потребление на  арматура, както и вариациите на цените на желязната руда.

 

Jiangsu Shagang Group обяви намаление с  Yuan 30 на МТ  на цените в сряда ( 4,60 $ ) . Iзкупната цена за тежък  скрап  с дебелина 6 mm и по-горе от Shagang Group ще бъде Yuan 1210 за тон, с включен ДДС доставено до Zhangjiagang ( 185,86 $ ) . 

 

Yonggang Group в същата провинция също понижава  изкупните цени на скрап  с  8 мм и по-горе от Yuan 30 на МТ доставени до Zhangjiagang ( 4,60 $ ) . След намалениeто, изкупните цени на авода ще бъдат Yuan 1270 / MT, включително ДДС, доставени до Zhangjiagang ( 195,08 $ ) .

 

Zenith Steel също обяви, че закупуването на скрап с  дебелина 6 мм и по-горе за доставки за Changzhou ще бъде намалена с Yuan 30 на МТЮ( 4,60 $) . След намаляването  ,  изкупните цени скрап ще бъдат Yuan 1170 / MT, включително ДДС, доставени до Changzhou ( 179,72 $ ) .

 

 Maanshan Iron & Steel са решили  да намалят  своите цени  за скрап с  Yuan 50 на МТ( 7,68 $ ) . Така цената за скрап  с дебелина 6 милиметра ще  възлиза на Yuan 1260 за тон, с включен ДДС за доставки на Maanshan ( 193,54 $ ) .Компанията беше запазила изкупните си цени непроменени през предходната седмица.

 

 

Скрап Турция 10.09.2015

септември 10, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Турският внос на  железния  скрап засега е стабилен, като значението на по-ниска търговията се омаловажава  срещу US-произход  на материала  от миналата седмица. За доставката от  САЩ се знае, че са продадени  товари на цени  от $ 220 / т. за  25 000 т от HMS 80:20 за  $ 225 / т са продадени  12 000 т шредиран скрап и $ 230  бонус – грейд  .

109 контайнери за отпадъци на търг за скрап

юни 12, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

Лот 1 : 46 броя контейнери с обем 4.2 м.куб с предназначение събиране на битови отпадъци с последващо мобилно извозване до градско сметище /депо за твърди отпадъци/ находящи се в складата база на “ЖИЛФОНД ” ЕООД гр. Перник / Начална цена : 2760 лв

Лот 2 : 63 БРОЯ КОНТЕЙНЕРИ с обем от 4.2 м.куб. с предназначение събирана на битови отпадъци същите са били в употреба в продължителен период от време находящи се в гр. Перник складова база на “Жилфонд” ЕООД / Начална цена : 6517,50 лв

 

Срок: от 02.06.2015 до 02.07.2015

Елена Григорова Добренова – ЧСИ / гр.Перник :

Телефон: 076 – 640414
E-mail: elena.dobrenova@mbox.contact.bg

 

 

Скрап Маркет – 10.06.2015

юни 10, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Jiangsu Shagang Group, най-големият потребител скрап в Китай, понижи  изкупната си  цена с  Yuan 30 / MT (5 $ / т), позовавайки се на по-ниските  цени на арматурата. Това е първото намаление на цената от завода за този месец  .Последното намаление  беше на 24 май . След корекцията Shagang ще плаща  Yuan 1420 / мт ($ 229 / т), включително 17% ДДС, доставени до Zhangjiagang, провинция Дзянсу, за скрап от 6 мм дебелина и по-горе.

Според последните статистически данни, предоставени от френската Steel федерация (FFA), на вътрешния пазар на страната цените на  скрапа са  нарастнали  значително. През месеца цените са  поскъпнали  с близо € 1 до € 6 на т.

Цените на busheling скрап са се  увеличили до € 237 за тон.

Нарязаните цени скрап стигат  до € 244 за тон.

Цените на H2 скрап са € 217 за тон.

Също така, H1 скрап е с  цена от € 234 за тон.

Според експерти на пазара, подобряване на вътрешния  и експортен сектор вероятно ще задържи  по-високите  цени през следващите месеци.

Трябва да се отбележи, че цените на германския скрап също имат  значително нарастване през май тази година. Цените на стария  скрап са се увеличили до € 205 за тон. Шредирания  скрап  достигна  € 232 за през месеца.

За ралика от своите европейски колеги, турските търговци отбелязват спад в цените на скрапа.Тази седмица се отбеляза намаление на ценовия индекс за вносния скрап с  0,42 %, спрямо миналат седмица.Това е в съответствие с намалените цени на арматурата, които дръпнаха надолу с почти 4 % за една седмица.

Турските  цени на  скрап HMS  1/2 80:20 (CFR Искендерун порт, Турция) спаднаха днес до $ 283  за тон, според последните данни от Index Steel. Според TSI, турските участници съобщават , че силното търсене на скрап продължава, но заводите имат силната дума по  по отношение на ценообразуването,  особено с последните валутни движения , които принуждават заводите  да се опитват  да  намалят разходите  си за суровини.

Трябва да се отбележи ,че намалението  на цените на скрапа ще е тенденцията през този месец, тъй като има значителни обеми от китайски заготовки , който са  резервирани за доставка през юни.

Алуминий -анализ и прогнози 21.04.2015

април 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Алуминиевите цени  бавно и тихо възвърнаха  част от стойностите си ,с които  приключиха 2014 , но това може да не е достатъчно, за да се  отдръпнат  металите от  този „мечи пазар“  . Месечните Алуминиеви  стойности  регистрираха   увеличение от 1,1%  спрямо март месец  . В сравнение с останалата част на неблагородните метали , алуминия  и цинка са единствените метали не направиха  няколко годишно дъно през 2015 г. , поне  все още не  . Нарастването  на търсенето в автомобилната индустрия   помогна на метала да задържи своята стойност . Алуминиия все пак  загуби голяма част от стойността си  си през втората половина на 2014 г.

Какво да очакваме за останалата част от годината ?

Търсенето на  алуминий  може да  има  известен ръст , доставките  да се увеличават .

По-слабите цени на енергията са насърчаване на производителите да увеличат производството , особено в Китай

където топилни пещи имат  държавна подкрепа за по-ниските  тарифи.

„ Мечешката“ стокова  среда и все още силния  долар ще продължават обаче   да оказват  натиск върху цените на алуминия . Никела показва подобно поведение на алуминий,  но наскоро падна до 6 – годишно дъно . И не само  никела  ще бъде  жертва  на този пазар . С поглед към  другите  неблагородни метали , не би трябвало да се  учудим, ако алуминия  тръгне към   рекордно ниски нива през тази година .

Ново понижение на скрапа в Китай 14.04.2015

април 14, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Стоманодобивните заводи в Източен Китай  допълнително намаляват своите скрап  цени  , поради продължаващите низходящи цени на  желязната руда . Maanshan Iron & Steel (Magang), най-големият производител на стомана в източната китайска провинция Анхуей,  в понеделник намали изкупната цена с Yuan 30 / метричен тон ($  5/ т). След корекцията, Magang ще плаща Yuan 1610 / т с ДДС( 260 $ ) , доставени на Maanshan, за дебелина 6 мм. Това е седмото  намаляване на комбината, от  Лунната Нова година, което представлява спад с Yuan 30 $ /т общо.

“Това показва неблагоприятните  прогнози за следващото тримесечие. Цените на  тръгнаха да падат покрай спот пазара на желязната руда. В търговията на дребно на  Пекинския  пазар, цената на 18-25 мм диаметър HRB 400 арматурно желязо се оценява на Yuan 2,310-2,320 / T ( 372 – 374 $ ) , което е  надолу с  Yuan 90 / т ( 14,50 $ ) от седмица по-рано.

62% Fe желязна руда  е  $ 47.75 / суха  CFR Северен Китай.

Jiangsu Shagang Group, в събота понижи изкупната цена с Yuan 30 / т ( 5 $ ), като цената на скрап 6 mm е Yuan 1550 / MT ( 250 $ ) включително ДДС, доставени в  Zhangjiagang, провинция Дзянсу . Компанията е намалила своята покупателна цена седем пъти с  общо намаляване от Yuan 170 / т  ( 28 $ ) от март насам.

Yonggang Group, също в провинция Дзянсу, в  понеделник намали цената  със същата сума за  дебелина най-малко 8 мм  и сега цената е Yuan 1610 / MT, ( 260 $ ) включително ДДС, доставени в  Zhangjiagang. Заводът  е направил три съкращения в размер общо на Yuan 80 / т,( 13 $ )

Всички китайски заводи очакват ново понижение на скрапа в следващите седмици!

ЖП линии за концесия или демонаж и кои са те? 14.04.2015

април 14, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

Концесия, консервация и демонтаж – в този порядък ще върви решаването на проблема с губещите линии на НКЖИ, съобщи изпълнителният директор на компанията Милчо Ламбрев.

На концесия ще бъдат предложени гарите до мини като Калотина – Станянци, Алдимировци – Бели брег, Вакарел – Чукурово. Тези мини са собственост на бизнесмена Христо Ковачки. Не е ясно дали той ще прояви интерес. Ако няма интерес, ще се върви към консервация или демонтаж, посочи Ламбрев.

В момента жп линията Ямбол – Елхово е консервирана, като се дават пари за нейната охрана, защото сръчни скрападжии я разфасоват за вторични суровини. Жп линията от гара Биримирци до товарна гара Подуене пък вече се демонтира, защото въпреки охраната е била обект на кражби, даде примери Ламбрев.

Като непечеливши линии бяха посочени още Самуил – Силистра, Свищов – Ловеч – Троян и София – Банкя. По тях няма пътници и влакът вози по няколко души.

Подобно е положението и по теснолинейката Септември – Добринище, като годишните загуби от нея възлизат на 10 млн. лв. Движението на влаковете по тази линия беше спряно по времето на кабинета “Орешарски”. Младеж обаче му написа писмо и Пламен Орешарски разпореди линията да бъде пусната отново.

По нерентабилните линии до малки населени места сме готови да преотстъпим част от субсидията на БДЖ на общините и те да решат проблема с довеждащия транспорт до селата, каза Московски.

Приоритетните линии за развитие на железопътната мрежа са Драгоман – София – Бургас, София – Варна, Видин – Медковец, Варна – Русе, Карнобат – Синдел и Подбалканската линия.

Всичките около 1 млрд. лв. от европейските фондове са насочени за доизграждане на направлението от Бургас през София до сръбската граница и от турската граница при Свиленград през София към сръбската граница. Така ще има завършени две направления до края на 2022 г. , а влакът от София до Бургас ще лети с 200 км/ч по новата жп магистрала до четири, пет години, обеща транспортният министър.

За линията Видин – Медковец ще се кандидатства по инструмента “Свързана Европа”.

За модернизирането на линията от София до Варна са необходими около 1.4 млрд. лв. и ще се разчита на пари от бюджета. Тя няма да може да бъде модернизирана цялостно до 2022 г., уточни Московски.

Kia Rio срещу преса Red Giant

април 8, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Кликнете на линка, за да се отвори клипа :

https://www.facebook.com/video.php?v=910705965646916

Скрап Маркет – 06.04.2015

април 6, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

В края на първото тримесечие, желязна руда за първи път в последните десет години падна  под $ 50 на тон CFR Китай. Така, от началото на тази година, спадът е  с около 30%. В този случай, както изглежда,  крайната  точка на рецесията все още не е постигна, въпреки че според повечето анализатори, не е далеч. Както се очакваше,  пазара трябва да мине през  тази точка някъде през април и май.

По-евтината  желязна руда засили  дисбаланса между нея и метални отпадъци, които, напротив, бавно се покачваха, достигайки пик в  началото на април за последните два месеца. Търсенето се посъживи малко с началото на пролетта, макар да остава сравнително ниско. Въпреки това, след падането на котировките в края на януари – началото на февруари, значително намаляха  скрапа и превозите по море, така че  пазара до момента се оказва почти балансиран.

В САЩ,  цените за скрап през април ще останат  същите, както през предходния месец, или леко ще се увеличат на метса до  $ 5 т. Според търговците, по-голямата част от американските заводи  не планират да в близко бъдеще да  увеличат  доставката на суровини. Но и техните  запаси са доста  оскъдни и са много по-малки, отколкото година по-рано.

Наличието на повече или по-малко надежда  във вътрешния пазар на САЩ помага на износителите на скрап, за да защитят  позициите си в чужбина. По-специално, те не са направили  отстъпки в преговорите си  с турските клиенти. В края на март, когато турските стоманопроизводители  възобновиха  сделките , те трябваше да приемат  условията на доставчиците  и се съгласиха  с повишаването на цените на материалите, HMS № 1 & 2 (80:20) от малко над $ 255 за тон CFR в началото на втората половина на месеца до около 260 $ за тон CFR. От  това ниво се ръководят не само американски износители, но и доставчиците на скрап от Европа и Русия. Материал 3A  от  Черноморски и Азовско море портове също се добавиха в цената си през последната седмица до $ 5 на тон, в близост до $ 250 на тон CFR.

Въпреки това, възможностите за по-нататъшно повишаване на цената на скрап в Турция са много ограничени. Цените  за дълги изделия на вътрешния пазар и износа остават относително ниски, а техния растеж в близко бъдеще е малко вероятен. Много ще зависи от влиянието на валутните фактори. Очевидно, малкото  увеличение на цената на внесения материал в края на март – началото на април се дължи на факта, че процентът на турската лира поскъпна леко спрямо долара до голяма степен. Ако лира отново тръгне надолу ще повелче с нея  заедно и скрапа.

На азиатския пазар покачването  е по-изразено. През последната седмица  се постигна значителен напредък при  японските и американски доставчици. По този начин, на American HMS № 1 & 2 (80:20), доставен в контейнери за Тайван е нараснал от около $ 230 до над 240 $ за тон CFR, а  голяма партида HMS № 1 се продаде  в Корея и Югоизточна Азия в размер на повече от 260 $ за тон CFR в сравнение с около $ 255 на тон в началото на третото десетилетие на март. В осигуряването на японски H2 скрап  за корейските  стоманодобивни компании  цените са се вдигнали с $ 4 тон до около $ 210-215 за тон FOB.

 

Дневният индекс  за скрап HMS 1 & 2 (80:20) с произход Северна Европа отвори на  $ 256.26 за тон CFR.

Дневният  индексът на скрап HMS 1 & 2 (80:20) USA-произход  отвори  на  264.42 $ за тон CFR.

Производител на стомана в Турция от  регион Искендерун  купи товари от  Балтийско море, съдържащ 26 000 тона HMS 1 & 2 (80:20) на $ 262,50 за тон.

На първо място, като причината за това увеличение е разширяване на търсенето на скрап в Източна Азия, което е сезонно. Въпреки това,  роля несъмнено изигра покачването на котировките за износ при възлагането на обществени поръчки и дълги продукти от китайското производство през втората половина на март. Затова, предвид последния спад в цената на желязната руда, скрапа в  азиатския пазар в близко бъдеще вероятно ще бъде нестабилен .

Спот цените на желязната руда, а в действителност, падат все по-надолу . Цени за Australian материал, съдържащ 62% желязо, падна под $ 50 на тон CFR . За първи път от 2004/2005 финансова година (април / март), т .е. от времето, когато доставката на руди са извършвани  в рамките на годишните договори. Според много анализатори, това не е пределът.

Прогнозата на  Citigroup, в началото на годината, бе за  намаляване на цените на суровините до $ 50 на тон през второто тримесечие  и тази прогноза се изпълни  още по-рано от очакваното. Сега анализаторите се мъчат с  още по-тревожни предположения. По този начин, според Deutsche Bank, на световния пазар на желязна руда ще бъде под 40 долара за тон, а Bloomberg не изключва падане на по-малко от $ 30 на тон CFR Китай.

Действията на китайското правителство за намаляване на производството на стомана в страната чрез въвеждане на по-строги стандарти за опазване на околната среда и закриване на предприятията, които не се вписват в тях, което води до паника. Според някои източници, застрашени са почти 40% от производството на стомана в Китай. Към това се добавя и видимото  намаляване на търсенето на желязна руда от китайските производители на стомана. Запасите от суровини в китайските пристанища, които   намаляваха   през първата половина на март, отново  са започнали  да растат  и до края на месеца надхвърлиха  психологическите  100 млн.тона.

Междувременно, фирмите за желязна руда  нямат намерение да намаляват продукцията, така че прекомерно предлагане на пазара се засилва. Водещите износители – бразилската Vale и австралийската Rio Tinto и BHP Billiton – съзнателно прилагат  стратегия за разширяване на производството, за да получат повече икономии от мащаба и увеличаване на пазарния дял.

Спадът в цените е засегнала и пазара на коксови  въглища,  които също са засегнати от намаляването на търсенето от страна на Китай. Цената на Australian материал от началото на април е паднал  до малко над 100 долара за тон CFR Китай, или по-малко от $ 95 на тон FOB Австралия, което е  друго шестгодишно дъно.

За разлика от желязна руда, анализатори тук виждат светлина в тунела. Ниските цени могат да доведат до намаляване на износа на коксови  въглища, главно от Северна Америка, както и спада на търсенето в Китай, който  в дългосрочен план трябва да бъде компенсиран от нарастването на вноса от Индия. Но в близко бъдеще въглищата очевидно ще  продължават да намаляват в цените си.

През март цените на неръждавейката се повишиха чувствително

април 3, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените на клас  304 (скрап) се  изкачиха  по-високо  с  5% през месеца. Цените са средно по 1340 $ за $ 1390 за тон през март, в сравнение с $ 1275- $ 1,325 за тон през февруари. Покачване на почти 3% се наблюдава в клас  316 (скрап)  - цените се увеличиха от $ 1760- $ 1810 за тон през февруари ’15 до $ 1800- $ 1 850 за тон през март тази година.

От друга страна, хромираните цени  на скрап останаха непроменени спрямо предходния месец. Клас  409 хромирани скрап  - остава в диапазона $ 290- 330 долара за тон през март ’15, непроменени от февруари. Също така, клас 430 клас скрап, остава непроменен на $ 390- $ 430 за тон през месеца, държи се стабилно и  съвпада с предходния месец

Междувременно, данните показват, че вносът на  скрап от региона на ЕС-28 е нараснал значително през 2014 г. Вносът на  годишна база е  нараснал с  16,6% до 2,992 милиона тона през 2014 г., като се съпоставя с внос на 2566000 тона през цялата година 2013.

Следваща страница »