"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

БГ Изкупни цени / 18.10.2018

октомври 17, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

 

Цените са в български лева, актуални към датата на публикуването им!

лв/тон
362,50 дебело желязо
247,50 тънко желязо
317,50 желязо извън размер
247,50 смесено желязо
195,00 големи домакински уреди
50,00 малки домакински уреди
лв/кг
1,30 акумулатори
9,23 мед дебела
8,80 мед тънка
6,14 месинг сборен
5,37 месинг радиатори
5,40 месинг стружки
6,23 бронз
12,00 калай
1,71 алуминий сборен
2,23 алуминиева дограма,чиста
1,58 алуминиева дограма
2,30 алуминиеви джанти
2,45 алуминиеви плаки
2,60 алуминиева жица
3,20 алуминиев радиатор с мед
1,35 алуминев радиатор
2,65 олово ,чисто
2,03 олово, мръсно
1,72 неръждавейка
1,60 цам
1,75 цинк

 

Оловен скрап – има недостиг и спекулации

декември 4, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Европейските производители на олово са обезпечили по-високи премии за цената на метала през 2015 г. в сравнение с договорите за текущата година.Към момента се  запазва  недостиг на предлагането на оловен скрап, което заплашва способността на производителите  на вторични метални да поддържат стабилно ниво на производство. 
 В последните няколко години, производителите на  вторично олово страдат от високи цени за закупуване на  оловен скрап от  батерии и акумулатори,има излишен  капацитет на пазара, а сериозността на ситуацията продължава да расте. 
Въпреки, че не се наблюдава прякото въздействие на дефицита по офертите за оловен скрап , производителите твърдят, че недостигът на скрап е предизвикал увеличение на премиите за 99.985%  със средно  € 10.05 ($ 6,2-12,4) по договорите за 2015 г.,  производителите ще им  бъде трудно да се “се задържат на повърхността” на премиите  както през миналата година. Това е всичко се дължи на търсенето и предлагането,а част от големите играчи в този бизнес спекулират с количествата и цените.

Приста Холдко Кооператиеф придобива Монбат АД

декември 19, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление от страна на Приста Холдко Кооператиеф, с което се уведомява, че компанията възнамерява да придобие пряк контрол на 20.78% от капитала на Монбат АД. Монбат осъществява дейността си в България чрез притежаваните от него дружества Старт АД, Монбат Рисайклинг ЕАД и Окта Лайн България. Предметът на дейност на дружеството е производството на акумулатори и рециклирането на акумулатори, оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен. Преди дни от Монбат обявиха, че очаква да реализира 316.8 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2014 г. Нетната печалба на компанията за следващата година ще достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон.

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори

май 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

 

ПРОЕКТ!

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

——————————————————————————————————-

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№……………………..

от…………………….. 2013 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 27.12.2012 г. (Обн., ДВ, бр.2 от 2013 г., попр. ДВ, бр.6 от 2013 г.)

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

§ 1. В чл. 28, ал. 3 думите „по чл. 30, ал. 1, буква „б” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б””.

§ 2. В чл. 31 се създава ал. 3:

„(3) Броят на местата за поставяне на съдове за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в системите по чл. 30 се определят спрямо пазарния дял на организацията по оползотворяване на НУБА или на лицето, което пуска на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, и изпълнява задълженията си индивидуално.”

§ 3. В чл. 37 след думите „могат да върнат портативни” се добавя „и/или автомобилни”, а думите „портативни батерии и акумулатори” се заменят с „батерии и акумулатори от същия вид”.

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 32:

„32. „Пазарен дял” е процентното съотношение на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от съответното лице към общото количество батерии и акумулатори пуснати на пазара в Република България от всички лица.”

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/МАРИН РАЙКОВ/

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                                          /РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ/

__________________________________________________________________
                                                                      

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ: 

                                                                                              /КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА/

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНООП:                                                                                                                                                                     /ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА/

Сериозно редуциран е броя на кандидатстващите за разрешителни

февруари 1, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Затегнатият режим на работа и контрол върху организациите за преработка на отпадъците е охладил интереса на бизнеса към рециклирането на електронен скрап, на излезли от употреба автомобили и на отработените масла. Запазили са се обаче апетитите към отпадъците от опаковки, старите батерии и преработката на старите акумулатори и гуми.

До крайния срок за подаване на документи за пререгистрация на дейността си по новите законови изисквания – 14 януари 2013 г., това са сторили само 38 от всички досега работещи на този пазар 52 организации по оползотворяване на различните видове отпадъци. Не е ясно и дали това ще остане окончателният брой, тъй като от организациите се иска да внесат банкова гаранция за едногодишен период, през който ако бъдат хванати в нарушение, парите остават за държавата. За занимаващите се с излезли от употреба моторни превозни средства например сумата по банковата гаранция е 1 млн. лв., което за някои организации е прекалено висока суми.

Така в момента от предишните 15 организации за преработка на стари автомобили заявление за ново разрешително в Министерството на околната среда и водите са подали само шест.

Сериозно е редуциран и броят на кандидатстващите за разрешително организации за оползотворяване на непотребните хладилници, печки, компютри и прочие електронен и електрически скрап. Докато през миналата година с това са се занимавали 13 организации, сега дейност искат да продължат само пет. Останалите осем отпадат от пазара

С един по-малко са и кандидатите да рециклират отработените масла и сега това искат да правят пет организации.

От дружествата за оползотворяване на отпадъци от опаковки, негодни гуми, акумулатори и батерии обаче не се отказват от бизнеса си. Така отново шестима са кандидатите да рециклират хартиен, пластмасов, стъклен и метален амбалаж. Петима остават желаещите да преработват стари гуми. Седем се запазват искащите организации да продължат да преработват негодни батерии и акумулатори.

Не е ясно колко от 38-те организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.

Всички организации, които трябва да осигуряват оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излезли от употреба гуми , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, и отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да осигурят и рециклирането на суровините, с които работят, припомнят от асоциацията.

Тези, които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда.

Класификация на отпадъци(скрап) за трансграничен превоз

октомври 26, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

 

АЛУМИНИЙ (скрап)
Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма: алуминиев скрап
КОД: Зелен списък B1010 Кодове съгласно Наредба N 3 за класификация на
отпадъците и Европейския каталог на отпадъците (EWC):
02 01 10 метални отпадъци
12 01 03 стружки и изрезки от цветни метали
15 01 04 метални опаковки
16 01 18 цветни метали
17 04 02 алуминий
19 10 02 отпадъци от цветни метали
19 12 03 цветни метали
20 01 40 метали
Други описания:
Отпадъци и скрап от алуминий (Al); алуминиеви листове,
алуминиеви профили, стружки от струговане, фрезоване и
полиране, скрап от алуминиеви сплави
Физични свойства:
Tвърди, в метална недисперсна форма
Забележка: Допустими са оксидни дисперсни слепвания
Описание на английски език:
Waste and scrap of aluminium, aluminium scrap, aluminium alloys,
aluminium chipping, turnings, drillings
Описание на немски език:
Abfälle aus Metallen und Metalllegierungen in metallischer, nichtdisperser Form Aluminiumschrott
Детайлно описание:
Към този вид отпадъци се отнасят следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:
• Тел и остатъци от ламарина, валцуван алуминий, скрап от домакински уреди
• Алуминий без шредерни отпадъци
• Кутии от напитки, без стомана, без капачки и остатъци от съдържанието им, без олово, сортирани
• Алуминиеви литографни листове (без мастило)
• Алуминиево фолио, с изключение на филтри или радарно фолио
• Отпадъци от алуминиеви сплави и от алуминиеви колби
• Алуминиеви части от автомобили и самолети
• Шлаки, стружки от леенето на алуминий (несъдържащи опасни свойства)
• Алуминиево-медни радиатори, празни и незамърсени
• Алуминиеви изрезки и остатъци, които остават след леенето на алуминия
• Излезли от употреба прозорци с алуминиеви дограми (без стъклото) и части от тях, ако със сигурност
е установено, че евентуално съдържащите се в тях слепвания от изолационна пяна не съдържат
хлорфлуорвъглеводороди (FCKW) (отпадъци от прозорци, произведени при съвременни условия, не
съдържат FCKW)
· Алуминиеви мотори (двигатели с вътрешно горене); съдържание на желязо в минимални количества не
би трябвало да се отрази върху процеса на оползотворяване.
· Остатъци от алуминий (= метален алуминий, представляващ остатък от процеса на извличане на дросите
от смес от алуминий и дроси, с високо съдържание на метал и минимално съдържание на оксидни дроси)
Забележка: Силно омаслени фракции (>1 %) от стружки от пробиване, фрезоване и изпиляване, предвид на
замърсяването с масло, следва да се класифицират като опасни отпадъци, които задължително подлежат на
нотификационна процедура.
Празни алуминиеви опаковки от вещества и смеси, които съгласно правните разпоредби относно
химикалите трябва да бъдат етикетирани със знак „опасно за живота” (череп) или „опасност от експлозия”,
представляват опасни отпадъци и не могат да бъдат класифицирани към Зеления списък; изпразнени
контейнери, които са съдържали масла или други опасни вискозни вещества, също представляват опасен
отпадък (риск от остатъчно замърсяване поради непълно изпразване) който следва да се класифицира на
позиция A4130 (Жълт списък на отпадъците) и задължително подлежи на нотификационна процедура.
Отпадъци от алуминиеви профили Алуминиеви стружки
5 АЛУМИНИЙ (скрап)
Разграничение от други отпадъци от Зеления списък:
• Отпадъци от алуминиеви оксиди и хидроксиди и остатъци от производството на алуминиев оксид, с
изключение на материалите, които са използвани за очистване на газове, както и при процесите на
флокулация или филтрация
• Отработени течни катализатори за каталитичен крекинг (зеолит), при условие че не са замърсени
• Алуминеви блокове от мотори, след отстраняване на маслото
• Алуминиева пяна (без опасни свойства; граничната стойност за съдържание на метален алуминий е 45%
Разграничение от други отпадъци от Жълтия списък и отпадъци, които не са упоменати в
списъците (когато е необходимо писмено известие):
• Пълни или частично изпразнени съдове (напр. алуминиеви опаковки, съдържащи минерални масла)
• Празни съдове от вещества и смеси, които съгласно правните разпоредби относно химикалите трябва
да бъдат етикетирани със знак „опасно за живота” (череп) или „опасност от експлозия”
• Алуминиеви шлаки и пяна с опасни свойства – отпадък, неупоменат в списъците
• Алуминиеви солеви шлаки – отпадък, неупоменат в списъците
• Прах от инсталации за раздробяване и смилане – отпадък, неупоменат в списъците
• Отпадъци от алуминиеви хидрати (алуминиев хидроксид), алуминиев оксид – отпадък, неупоменат в списъците

264 акумулатори на ГКПП-Капитан Петко Войвода

февруари 1, 2012 от  
Публикувано в Mix News

2800 кг стари акумулатори задържаха в района на ГКПП Капитан Петко Войвода, съобщиха от Агенция Митници.Проверката била съвместна – митничари и граничари.

264 акумулатора били скрити в камион с българска регистрация. Превозното средство пътувало от Италия през Гърция и към България. По документи, товарът, който превозвал камиона бил с хербициди за растителна защита. Акумулаторите били скрити между палетите.

Шофьорът на товарния автомобил и неговия спътник признали пред митничарите, че те сами решили да „уплътнят” товара със стари акумулатори, а за заблуда на проверяващите поставили заводска пломба на камиона.

Акумулаторите съдържат голям процент олово и се изкупуват в пунктовете за вторични суровини. Превозването им без специални документи обаче нарушава закона.

Случаят е поет от Гранична полиция, които следва да съставят акт. Уведомена е и РИОСВ, а наказанието, което екологичното министерство може да наложи е в размер на 10 000 лева.