"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отчет за проверките и глобите на РИОСВ

март 27, 2014, 18:08  

1942 проверки на 1678 обекта са извършили експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през януари и февруари. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 963 предписания. Съставени са 122 акта, от които 15 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 124 наказателни постановления на стойност 491 300 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионни норми и ограничения са наложени 34 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са над 463 400 лева, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции от началото на годината са проверки за нарушения приизвършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 30 000 лв. фирма „Нита” ЕООД за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешително и с по 7000 лв. „Марсиани” ООД  и „Фри” ЕООД за извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешително.Санкция от 7000 лв. е наложена на община Несебър за неспазване на технологията за депониране.

С по 10 000 лв. са глобени от РИОСВ-Русе кметовете на общините Ветово и Ценово за неосъществен контрол при образуване на нерегламентирани сметища на територията на общината, а кметът на община Суворово е глобен с 3000 лв. от РИОСВ-Варна, за неизпълнено предписание за почистване на замърсени земи с отпадъци.

От РИОСВ – Перник са издадени 11 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкциина обща стойност 86 000 лв. С по 30 000 лева са санкционирани „Стийл Трейд 11″ ЕООД, гр.Перник за приемане от физически лица на отпадъци, които не са битови и представляват ЖП елементи и на „АЛКОСТИЙЛ” ЕООД, гр.Перник за приемане на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход.

За същия период от РИОСВ – Пловдив са издадени 11 наказателни постановления, като с тях са наложени  имуществени санкции на обща стойност 72 400 лв.Община Карлово е санкционирана с 30 000 лв. за ненаправени две поредни месечни отчисления според изискванията на Закона за управление на отпадъците, с по 7000 лева – „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД за дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ и на „Хефти Металс” ЕООД за неизпълнени условия, определени в разрешителното за дейности с отпадъци.

От РИОСВ-Русе с по 10 000 лв. са санкционирани „Рой БС” ООД, гр. Русе за осъществен внос на текстилни отпадъци без предварителна нотификация и „Рейнбоу Тур 2″ ООД, гр. Свищов за това, че дружеството няма договор за приемане на отпадъци.

Месечна санкция от 2170 лева е наложена от РИОСВ-Смолян на „Рудметал” АД за замърсяване на река Елховска от дейността на рудник „Димов дол”. За изпускане на непречистени отпадъчни води от дейността на предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори, от екоинспекцията в Шумен е наложена еднократна санкция от 3 350 лв. на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище.

100 000 лв. е общата стойност на наложените имуществени санкции през януари и февруари за неспазване на условия от издадените комплексни разрешителни.  20 000 лева е санкцията, наложена от РИОСВ-Пловдив на „Монди Стамболийски” ЕАД и 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка в с. Цалапица. За същото нарушение РИОСВ-Стара Загора е санкционирала с 15 000 лева „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД с. Ковачево, община Раднево, РИОСВ -Хасково с 15 000 лв. – „Неохим” АД, гр. Димитровград, РИОСВ – Благоевград с 10 000 лв. – община Петрич, и РИОСВ-София с 20 000 лв. – „Чистота Искър” АД и  10 000 лв. – „Топлофикация София” ЕАД.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!