"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверки в Хасково

юни 30, 2011, 21:16  

17 фирми за черни и цветни метали, провериха в началото на седмицата експертите от РИОСВ- Хасково. Проверените фирми стопанисват 42 площадки на територията на област Хасково и 3 на територията на област Кърджали. От тях 16 не функционират. Обект на проверките е воденето на документация съгласно изискванията, едно от които са задължителните за всички площадки регистри на покупките и вноса и на продажбите и износа и вписването на всички обстоятелства непосредствено след извършването на сделките за получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали. Също спазено ли е изискването лицата, които притежават документ и за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба МПС, да се съхраняват на отделни площадки или в обособени части от площадката.

Резултатът от извършените проверки сочи, че на територията за двете области не са констатирани значими нарушения съгласно компетенцията на РИОСВ- Хасково. Дадени са 2 предписания за представяне на отчетни книги и за преустановяване събирането на излезло от употреба електическо и електронно оборудване, поради липса на разрешително, като по последното предстои съставяне на акт.

Специализираната операция се проведе на територията на цялата страна. Акцията се извърши съвместно от експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите и органи на МВР. Съвместните действия са насочени към противодействие на престъпленията, свързани с търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

На територията на Област Хасково за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали са лицензирани 94 площадки, стопанисвани от 36 фирми. На територията на област Кърджали броят на площадките е 23, стопанисвани от 12 фирми.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!