"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Какво се случва, когато се работи без разрешителни?!

октомври 31, 2013, 10:09  

Районен съд – Русе измени наказателно постановление № 41 / 20.06.2013 год. на директора на РИОСВ – гр.Русе, с което на “Е…..”ЕООД на основание чл.145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 35 000 лв., като намали размера й на 30 000 лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе.
На 27.05.2013г., в гр.Русе, служители на РИОСВ – гр.Русе извършили проверка на обект – площадка, стопанисвана от “Е…..” ЕООД. Установили, че дружеството извършвало дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, без да притежава разрешение издадено по реда на глава V, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда. На площадката се съхранявали около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в момента на проверката било констатирано приемане за съхраняване на такива отпадъци от началника на склада С. Б., от клиент на дружеството. Поради това приели, че е налице нарушение на чл.35, ал.1 от ЗУО, поради което свид.Д.И.К. – гл.експерт в Дирекция “КОС” при РИОСВ-Русе съставила срещу “Е…..” ЕООД АУАН № 01512 / 10.06.2013 г., а по-късно било постановено обжалваното пред съда наказателно постановление.
Според разпоредбата на чл. 35, ал.1, т. и т.2 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква:

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Към тези дейности се отнася и третирането на отпадъци от черни и цветни метали. Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени на територията на две или повече РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция. Разрешението се издава по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. То се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон. Всички доказателства водят към несъмнения и категоричен извод, че на площадката, стопанисвана от “Е…..”ЕООД, дружеството е извършвало дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, тъй като се съхранявали около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в момента на проверката било констатирано приемане за съхраняване на такива отпадъци от началника на склада С. Б.. За извършване на такава дейност дружеството е следвало да притежава разрешение издадено по реда на Глава V, раздел I от ЗУО. Безспорно е установено, че дружеството-жалбоподател не е притежавало такова разрешение. Релевираните в хода на съдебното производство доказателства дават на съда основание да приеме, че то не е имало и комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда. При така изложеното от обективна страна “Е…..”ЕООД е извършило нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. Съгласно санкционната норма на чл. 145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО, се наказва с имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение. В случая наказващият орган е наложил санкция в размер на 35 000 лв., който съдът намира, че следва да се намали до предвидения минимален размер, предвид липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства и при наличието само на смекчаващи отговорността като това, че не са налице допуснати предходни административни нарушения от страна на дружеството и от нарушението не са настъпили вредни последици.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!