"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Санкции от проверките на РИОСВ

юли 20, 2013, 14:49  

Най-голямата санкция за месеца – 142 366 лева е наложена от РИОСВ-Хасково на “Неохим” АД, гр. Димитровград, след оценка на резултатите от годишния доклад за проведени собствени непрекъснати измервания на емисиите през 2012 г. и установено превишение за азотни оксиди от инсталацията за азотна киселина. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 7 158 лв. месечно „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за превишаване на допустимата норма за серен диоксид.

За употреба на продукти, които не отговарят на изискванията за съдържание на летливи органични съединения, при производството на слоести материали и фурнир в кооперация ”Обнова”, с. Черни Осъм, от РИОСВ – Плевен е наложена санкция в размер на 5 000 лева. За неспазване на нормата за общи емисии на летливи органични съединения с 10 000 лева е санкционирана „Софарма” АД (РИОСВ- Плевен), а с 6 000 лева – “Клас олио” ООД, с. Карапелит (РИОСВ-Варна).

За дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по Закона за управление на отпадъците е наложена санкция от РИОСВ-Русе в размер на 35 000 лева на „Ена Груп” ЕООД. Имуществени санкции по 7 000 лв. са определени от РИОСВ-София на „Евро Импекс” ООД, гр. София и „Екобултранс” ЕАД, гр. Самоков за нерегламентирани дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци. За неводене на отчетност за генерираните отпадъци е санкционирано „Бекастрой” ЕАД, гр. Самоков със 7 000 лв., и „Вадиас“ ООД, гр. София с 2 000 лв.

За изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места с 3000 лева е глобен кмета на с. Певците (РИОСВ-Пловдив), а за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в с. Крайници, с 2 000 лв., кмета на община Дупница (РИОСВ-Перник).

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!