"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Абсурдите на новия ЗОУ

юни 20, 2011, 18:50  

Новият закон за управление на отпадъците (ЗУО) в България не е съобразен с обективната реалност в страната и не помага за развитието на пазара и конкуренцията в сектора, алармираха за пореден път от Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

Съгласно новата норма, изготвена от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), физическите лица ще са задължени да предават безвъзмездно отпадъци само на общински площадки. В същото време само 30% от общините ще могат да изградят такива площадки, защото имат Общи устройствени планове, каквото е изискването на новия закон.

Около 180 населени места ще останат без възможност да изградят площадки, защото нямат приети Общи устройствени планове. Това означава, че всички отпадъци от тези населени места (черни и цветни метали, метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии, акумулатори и МПС) трябва да бъдат транспортирани до общините, които имат право да изградят площадки, съгласно закона.

“Всеки от нас ще трябва да направи транспортни разходи, за да извози своите отпадъци до определените за целта общински площадки, съгласно новия ЗУО и то напълно безвъзмездно”, коментира Иво Георгиев, представляващ Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

Остава под съмнение и възможността на общините да отделят свободен финансов ресурс за изграждане на нови общински площадки, на които да се приемат отпадъци от гражданите. В новия закон не е определен механизмът и начинът на съхранение и третиране на отпадъци на бъдещите общински площадки. 

Гражданите няма да имат право да получат средства срещу своите непотребни метални отпадъци, въпреки че са платили 20% ДДС и продуктова такса при закупуването им.

“Задължаването на гражданите да предават отпадъците си от черни и цветни метали само на общински площадки означава монополизиране и национализиране на търговията с отпадъци от черни и цветни метали, ликвидиране на пазара и свободната конкуренция в този стопански отрасъл и увреждане на правата и интересите на частните икономически оператори и на потребителите”, обясниха юристите на Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

В момента в България функционират около 2400 лицензирани площадки за отпадъци.

През 2010 година секторът от компании за рециклиране в България е генерирал приходи в държавния бюджет от близо 30 млн. лева – корпоративен данък, 25 млн. лева – данъци, такси, осигурителни вноски на близо 14 000 души, заети в бранша.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!