"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Инвестиционни предложения за площадки за скрап

юли 15, 2013, 14:58  

“Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов” с инвеститорЕКОВАЛЕНТ” ЕООД .

“Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. “Волга” 31″ с инвеститор “ПРЕМИУМ МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас.

“Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон – 50 т год., пластмаса – 10 т год., стъкло – 2 т год” с инвеститор СД “Лира – ПВС Лиркови и Сие”, гр. Бургас.

“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас”. – Феникс Гарант ЕООД

“Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с инвеститор “ХЕФТИ МЕТАЛС” ЕООД, гр. Бургас.

“Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас” с инвеститорДЕСИ 0096″ ЕООД .

“Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас” с инвеститор “Метал Стрийт 2012″ ЕООД.

“Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. “Индустриална” N 80, гр. Бургас”. Феникс Гарант ЕООД

“Обособяване на площадка за дейности с ИУМПС и събиране и временно съхранение на оловни батерии в ПИ с идентификатор 07079.665.206, м. “Върли бряг”, землища на гр. Бургас” с инвеститор “КОРЕКТ ИНВЕСТ 08″ ООД.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!