"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отчетност на пункт за черни и цветни метали

юни 6, 2013, 13:30  

В ЗДДС не е предвидена изрична задължителна регистрация за доставките на стоки и услуги по приложение №2 от закона. В случай, че за дейността Ви се изисква разрешително или регистрация по реда на ЗУО и регистрацията по ЗДДС е условие за получаване на разрешителното/регистрацията по ЗУО ще е необходима регистрация на това основание.

Доставките на стоки и услуги по приложение №2 от ЗДДС са уредени в глава 19”а”. Съгласно чл. 163а ал. 2 данъкът за тези доставки е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Самоначисляването се извършва по реда на чл. 163б с протокол по чл. 117 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит за получените от Вас доставки и редът за упражняването му са по общите правила на закона.

Счетоводното отчитане на изкупуваните отпадъци се извършва съгласно СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси и в зависимост от дейностите, за които са предназначени, за Вас те се третират като стоки или материали.

Относно специалната отчетност, предвидена в законодателството за опазване на околната среда и управление на отпадъците, е препоръчително да се консултирате със специалист-еколог.

При покупки от физически лица следва да удържите и внесете окончателен данък по чл. 38 ал. 10 от ЗДДФЛ.

Данъкът се внася по реда на чл. 65 ал. 1 в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието и се декларира по реда на чл. 55 ал. 1 в срока за внасяне на данъка.

В срок до 30.04. на следващата година подавате и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.етност

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!