"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Кой, къде глобиха тази година

март 19, 2013, 18:45  

От началото на тази година експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършили 2150 проверки на 1778 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 893 предписания. Съставени са 144 акта, от които 25 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 118 наказателни постановления на стойност 328 575 лв. За замърсяване на околната среда и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 72 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 336 656 лв.

Проверките за изпълнение на новите изисквания по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) са основно за това, дали дейностите се извършват с необходимите разрешения – търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, дейности по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

Санкция в размер на 14 000 лева е наложена от РИОСВ – София на ЕТ „БЛЗ – 2000 – Любомир Златков” за извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешение и неспазване изискванията за съхранение на отпадъци, получени от дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба МПС. За оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване без разрешение от РИОСВ-Перник са санкционирани „Вторични суровини” ООД и „Феромагнит” АД с по 7 000 лева и „Транс Метал Груп” ЕООД с 6 000 лева. За нарушаване на изискванията за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците в завода за производство на лагери в Калофер, от РИОСВ-Пловдив е наложена на „СКФ Берингс България” ЕАД, гр. София имуществена санкция от 7 000 лв. Във връзка със съставен акт на Районно полицейско управление – Хасково, от РИОСВ Хасково е издадено наказателно постановление, с което е санкционирано с 30 000 лв. „Калипсо 555″ ЕООД за това, че дружеството е приело от физически лица на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в Хасково отпадъци, които нямат битов характер – оголени медни кабели.

За замърсяване на въздуха от инсталация за изгаряне на биомаса екоинспекцията в Благоевград е наложила санкция от 3 000 лева на „Рубин 08″ ООД. РИОСВ-Велико Търново е глобила с 2 000 лева „РОЗАХИМ” АД, гр. Горна Оряховица, за изпускане на гъст дим с мирис на хлор от цех за производство на химикали.

Еднократни санкции за нарушаване нормите за качество на крайбрежните морски води са наложени от РИОСВ-Бургас на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД (за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) “Равда-Слънчев бряг-Несебър) в размер на 57 328 лв. и на община Несебър, (за ПСОВ „Равда – Слънчев бряг” – разширение, реконструкция и модернизация) в размер на 11 000 лв.

За замърсяване с отпадъчни води са наложени санкции от РИОСВ-Русе на ЕТ „Интерес-2000″, гр. Шумен /млекопреработвателно предприятие в село Ситово/ с 5000 лв., а за свинекомплекса в местността „Теке дере” на „Хибриден център по свиневъдство” АД гр. Шумен е наложена санкция в размер на 3 000 лв. от РИОСВ- Шумен.

За нарушения на Закона за защитените територии от РИОСВ-Бургас са наложени санкции на „Ки То Трейд” ООД в размер на 56 000 лв. Дружеството е санкционирано за съхраняване на лодки и катамарани, поставяне на дървен павилион, камери за видеонаблюдение, фризери и хладилни витрини, паркирани МПС и разположени резервоари на територията на резерват Ропотамо. За незаконна сеч на дърва в резерват “Купена” на две физически лица от Пещера са наложени глоби от 1 000 лв. от екоинспекцията в Пазарджик.

През двата месеца от началото на годината са наложени пет принудителни административни мерки. Спряно е изграждането на ваканционен комплекс в местността “Кладери”, в село Емона, община Несебър поради несъответствие между одобрените параметри в решението по ОВОС и издадените строителни разрешения за обектите.

ОТ РИОСВ-Враца е спряна инсталация за преработка на растителни масла и превръщането им в биодизел и е наложена санкция 2000 лв. на “ЮКУС ОЙЛ” ЕООД. Със заповед на директора на РИОСВ-Перник е затворен склад за съхранение на препарати за растителна защита в село Бегуновци.

Спряна е експлоатацията на два парни котела в Завод за натурални сокове „Куинс”, с. Ковачево, община Ловеч, стопанисвано от „Тимбарк България” ЕООД, от РИОСВ-Плевен, а от директора на РИОСВ-Варна е приложена принудителна административна мярка на “Серен България” ЕООД – с. Брестовене, за незаконен превоз на отпадъци.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!