"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Русе – проверени 28 площадки на 15 фирми

юли 20, 2013, 01:22  

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 28 площадки, собственост на 15 фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в областите Русе, Разград и Силистра. За тези площадки собствениците не са подали заявления и не би следвало да се извършват дейности по третиране на отпадъци.
В 19 пункта, които не отговарят на изискванията на ЗУО* не се извършва дейност. Минимални количества отпадъци от черни и цветни метали са установени на 4 площадки в гр. Русе, с. Червена вода, с. Нов град, (област Русе) и гр. Кубрат. На собствениците им са дадени предписания до края на юли да почистят площадките и да предадат отпадъците на фирми с издадени разрешителни документи.
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците протекоха процеси по привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).
До края на месец май РИОСВ-Русе е издала 77 Разрешителни документа за дейности с отпадъци и 89 регистрационни документа.

* Съгласно последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.) площадките за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕЕО и НУБА трябва да са разположени на територия, определена за производствени и складови дейности с Устройствен план по Закона за устройство на територията (ЗУТ); територия, определена за производствени и складови дейности с План за регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в производствено-складови зони, определена от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно определени с териториалноустройствени и общи градоустройствени планове; пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със стопанско значение.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!