"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Класификация на отпадъци(скрап) за трансграничен превоз

октомври 23, 2012, 11:45  

АЛУМИНИЕВИ ШЛАКИ
(ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОМЕТАЛУРГИЯТА НА АЛУМИНИЙ)

При топенето и рафинирането се получават отпадъци, съдържащи
алуминий като: алуминиеви шлаки (или пяна), с изключение на солеви шлаки
КОД: Зелен списък B1100
Кодове съгласно Наредба N 3 за класификация на
отпадъците и Европейския каталог на отпадъците (EWC):
10 03 16 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15*
Други описания:
Алуминиева пяна (Al), алуминиеви шлаки, с изключение на
солеви шлаки, богати на метал алуминиеви стружки
Физични свойства: Tвърди
Описание на английски език:
Aluminium skimmings or aluminium skims excluding salt slag
Описание на немски език: Beim Schmelzen oder
Rainieren anfallende metallhaltige Abfälle: Aluminiumkrätze
(oder Abschöpfungen), ausgenommen Salzschlacke
Детайлно описание:
• Алуминиеви шлаки или пяна, които нямат опасни свойства. Граничната стойност за съдържание на
метален алуминий е 45%
Указание: Черните шлаки от втория етап на производство на алуминий и алуминиевата пяна, която е запалима или при контакт
с вода отделя запалими газове, са опасни отпадъци съгласно Европейския каталог на отпадъците. Съответните опасни свойства са
свързани с отделянето на запалими газове при контакт с вода (гранична стойност на H 4.3: освобождаване на повече от 1 литър
водород /kg/h) респ. свойството запалими.
Обикновено алуминиеви шлаки с концентрация по-висока от 45 % метален алуминий не притежаващи опасното свойство Н 4.3.

Разграничение от други отпадъци от Зеления списък:
• Материали за полиране, съдържащи алуминиев оксид (доколкото нямат опасни замърсявания) – виж
B2040 корунд (силициев карбид, борен карбид, алуминиев оксид)
• Отпадъци от алуминиеви хидрати (алуминиев хидроксид), алуминиев оксид и остатъци от
производството на алуминиев оксид, несъдържащи вещества, използвани за газоочистка или за
флокулация и филтриране – виж B2100
Разграничение от други отпадъци от Жълтия списък и отпадъци, които не са упоменати в
списъците (когато е необходимо писмено известие):
• Алуминиеви шлаки и пяна, които се класифицират като запалими, респ. отделят запалими газове, или
чието съдържание на метален алуминий е сравнително ниско – отпадък, неупоменат в списъците
• Прах от инсталации за раздробяване и смилане – отпадък, неупоменат в списъците
• Летлива пепел и филтърен прах – виж A4100
• Отпадъци от алуминеви хидрати (алуминиев хидроксид), алуминев оксид и остатъци от
производството на алуминиев оксид, съдържащи вещества, използвани за газоочистка или за
флотация и филтриране – отпадък, неупоменат в списъците
• Алуминиеви солеви шлаки – отпадък, неупоменат в списъците

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!