"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Продажба на бракувано МПС и ДДС-то

септември 11, 2012, 21:36  

В случай, че ЕТ извършва продажба на бракуваното МПС, следва да се има предвид следното: В приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва: 1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 4.Видно е, че за класификацията на отпадъците са приложими разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В допълнителните разпоредби на същия са дефинирани понятията за отпадъци, както и за битови, производствени, строителни и опасни такива. По силата на § 2, ал. 1 от ДР на Закона за движение по пътищата снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. В т. 7 от становище изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на Министъра на финансите е посочено, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на “обратно начисляване”. Определението на понятието “отпадъци от черни и цветни метали” е дадено в т. 13 от ДР на ЗУО. Като такива се третират технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Следва да се има предвид, че схемата за обратно начисляване представлява изключение от общото правило. Когато получателят по горепосочените доставки не е регистрирано по ЗДДС лице данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС като издаде данъчен документ (фактура/известие), в който посочи данъка на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка – декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Схемата на т.нар. “обратно начисляване” на ДДС означава данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено понезадължено по закона лице (чл. 82, ал.5 от ЗДДС). Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице. Следователно, ако получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, доставчикът следва да издаде фактура, която трябва да съдържа реквизитите по чл. 114, ал.1 от ЗДДС и чл. 78. ал. 1 от правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 163в от ЗДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък трябва да бъде вписан следният текст: “чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС”. Фактурите се отразяват в дневника за продажбите, като данъчната основа на доставка се вписва в колона № 11, а в колона № 12 не се посочва размер на данъка. При продажбата на бракувания актив разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС вьв връзка с ал. 3 от същата правна норма е несъотносима. Това означава, че когато получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, ЕТ е задължен да начисли ДДС, който не следва да се приспада от начисления при корекцията данък.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!