"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Данъчен кредит при бракувано МПС за скрап

септември 11, 2012, 21:24  

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл. 79, ал. 4 от ЗДДС/. Независимо от разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното облагане /ЗКПО/, лицето дължи данък в размер, определен по съответните формули на ал. 6 от същата правна норма. Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби. На основание чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина”. Предвид описаната фактическа обстановка в случая не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, поради това при бракуване на МПС-то следва да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС в срока по ал. 4 от същата правна норма.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!