"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нова общинска наредба за металните отпадъци

февруари 5, 2013, 00:02  

Отпадъци от цветни и черни метали няма да могат да се предават в пунктовете за изкупуването им от граждани, ако те не разполагат с декларация за произхода им и ако самите отпадъци имат промишлен, а не битов характер.

Това предвижда нова наредба на община Варна за управлението на отпадъците, проектът за която е публикуван на сайта на местната власт. В нея се уточняват правата и задълженията по закон на кмета, Общинския съвет, юридическите лица и гражданите, във връзка с изхвърлянето, извозването, обезвреждането и депонирането на сметта. В последното понятие не влизат отпадъчните води, сламата и остатъци от селското и градското стопанство, газовете в атмосферата и незамърсената почва, както и радиоактивните остатъци, умрелите животни и излезлите от употреба експлозиви, за които съществуват други разпоредби.

В проекта се набляга особено на разделното събиране, като то се вменява като задължение на гражданите и фирмите. По отношение на управлението на строителните отпадъци наредбата още веднъж задължава да се ограждат строителните площадки с плътна ограда още преди складирането на инертните материали, както да не се допуска запрашаване на въздуха и цапане на улици и тротоари. Тези изисквания съществуват и в момента, но не навсякъде се спазват. Изключение за плътното ограждане на строителната площадка се допуска „при линейни обекти в на техническата инфраструктура”, пише в новата наредба.

В проекта също така е записано, че общината трябва да осигури помощ на засегнати от замърсяване физически лица, ако в 30-дневен срок не бъде установен и открит причинителят на замърсяването или този, в чието държане се намират отпадъците. Според наредбата именно последните носят отговорността за възстановяването на чистотата. Новата наредба за управлението на отпадъците ще бъде подложена на публично обсъждане на 4 март, съобщават от община Варна.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!