"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Необходими документи за търговия със скрап

август 19, 2012, 11:14  

ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Необходими документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)

 

За извършване на дейностите по третиране на ОЧЦМ в зависимост от конкретния вид дейност се изисква:

 • разрешение, издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват дейностите или
 • комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Притежателите на лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ), издадени по отменения ЗУО от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случай, че желаят да продължат да извършват дейности с ОЧЦМ в зависимост от конкретния вид дейност, която извършват, следва да подадат заявление за издаване на едно от посочените по-горе разрешения в срок до 12.01.2013 г.

Ред за издаване на разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ

  1. Заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ се подават до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. Ако една фирма извършва дейности на повече от една площадка в заявлението се включват всички площадки. Ако дадена фирма притежава няколко площадки, които са разположени на териториите на различни РИОСВ, заявления се подават до директора на всяка РИОСВ по отделно. В този случай фирмата ще притежава толкова разрешения, колкото е броят на РИОСВ, на чиито територии се извършват дейностите. Разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ по отделно за всички площадки на територията на съответната инспекция. 2. В случай, че дадена фирма извършва освен дейности с ОЧЦМ и дейности с отпадъци, които подлежат на регистрация (с изкл. на дейностите по събиране и транспортиране по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО), при желание от нейна страна същите могат да бъдат включени в разрешението, което отменя изискването за регистрация. 3. Ако дадена фирма извършва дейности по събиране и транспортиране на отпадъци то задължително следва да се регистрира и да получи отделен регистрационен документ за това. Регистрацията в този случай се извършва от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя. 4. За издаване на разрешение за дейности с отпадъци към заявлението до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите се прилагат следните документи:

 • документ за платена такса;
 • удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
 • описание на метода за третиране на отпадъците;
 • проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
 • декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла ЗУО с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
 • оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план и оригинал или заверено от компетентния орган копие – извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че е разположен на територия, за която съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанище за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обект на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;
 • заверено (от заявителя “вярно с оригинала”) копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота (скица на имота, показваща собственика на имота), издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
 • банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции. Чрез банковата гаранция банката гарант се задължава при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите. Банковата гаранция се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността. Банковата гаранция се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява при:

- отнемане на разрешението – в пълен размер; – наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането; – установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗУО и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 от ЗУО – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.

 

Изисквания за извършване на дейности по третиране ОЧЦМ

 1. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. Техническите изисквания към гореспоменатите площадки се определят в наредба на министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазването и в наредбите за съответния вид масово разпространени отпадъци. 2. В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата за класификация на отпадъците. 3. Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на една година. 4. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ. 5. От 13.07.2014 г. разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път. 6. Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход на площадки, осигурени от кметовете на общини или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните. Тези площадки се осигуряват в срок до 12.07.2014 г. До тогава физическите лица могат да предават ОЧЦМ с битов характер при наличие на декларация за произход само на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. До 12.01.2013 г. физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер и на лица, притежаващи лицензия за ТДОЧЦМ, издадена по отменения ЗУО от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Валидност на лицензите за ТДОЧЦМ, издадени по реда на отменения ЗУО

 

 • ако фирмата, притежател на лиценза в срок до 12.01.2013 г. е подала заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ, лицензът важи до произнасяне на компетентния орган по подаденото заявление;
 • ако фирмата, притежател на лиценза не е подала заявление, лицензът важи до 12.01.2013 г. включително. В този случай, в срок до 12.04.2013 г., притежателят на лиценза е длъжен да преустанови дейността, да реализира наличните количества ОЧЦМ и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

 

Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби

  Принудителните административни мерки и административнонаказателните разпоредби са разписани в глава шеста на ЗУО.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!