"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Списък на организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС

октомври 24, 2012, 00:43  

Организации, получили разрешение от МОСВ по чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства

 

 

1. “ЕКОБУЛКАР” АД – РЕШЕНИЕ № ООп – 17 – 00/08.12.2006 г.

ЕИК: 130635095,

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. Софиярайон Подуяне, бул. „Владимир Вазов” No 40, ет. 2, тел.: 02/4921840, факс: 02/9506250, Електронна поща: office@ecobulcar.com

Представлявано от: АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА

 

 

  1. 2.      “АВТОЕКОБУЛ”АД – РЕШЕНИЕ № ООп -07 – 00/29.04.2005 г.

ЕИК: 131374919

Седалище и адрес на управление:

гр. София, кв. Бояна ул. “Маринковица” № 2 Б, ет. 2

Тел. (02) 943 40 76, Факс: (02) 943 40 83, e-mail: avtoecobul@abv.bg, www.avtoekobul.com

Представлявано от: НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ДРАГОМИРЕЦКИ

 

 

3. “АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп -31 – 00/01.06.2009г.

С решение № ООп -31 – 01/02.12.2011 г. се променя наименованието на дружеството на “АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ – ЕКОБУЛКАР” АД

ЕИК: 200688890

Седалище и адрес на управление:

1517 гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов” № 40, ет. 2, тел. 02/492 18 40, факс 02/945 31 90

Представлявано от: АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА

 

 

  1. 4.      “ЕКОРЕКАР” АД – С РЕШЕНИЕ № ООп -33 – 02/23.05.2012г.

Е ПРЕКРАТЕНО ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕ № ООп -33 – 00/01.06.2009г. на “ЕКОРЕКАР” АД за извършване на дейност като организация по оползотворяване за изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства

 

 

5. “ЕКОРЕСОР АУТО ” АД гр.СОФИЯРЕШЕНИЕ № ООп - 22 – 00/09.09.2009 г.

ЕИК: 175154344, info@ecoresor-auto.bg

Седалище и адрес на управление:

област София, община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, ул.”Св. Георги Победоносец” № 1-А, тел.: 02/994 70 30, 0889 63 77 33, факс:02/994 70 12.

Представлявано от: ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ,

адрес: гр. София, ж.к. “Кремиковци” № 33, ет. 1, ап. 3

 

 

6. “ОРСА – Организация за рециклиране на стари автомобили” АД- РЕШЕНИЕ

№ ООп - 23 – 00/ 29. 09. 2009 г.

ЕИК: 131444613

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Брегалница” № 109, ет. 5, мезонет 2, тел.: +359 2 832 91 67, факс: +359 2 439 30 52, електронен адрес: office@orsa.bg.

Представител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ РУСИНОВ

 

 

7. „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 24 – 00/ 14.10.2009 г.

ЕИК: 131520249       

Седалище и адрес на управлениеи адрес за контакти:

област София (столица), община Столична, гр. София-1574, район Слатина, бул.“Шипченски проход” № 65, ет. 3, тел.: 971 22 15, факс: 973 32 34, e-mail: autorecycling@einet.bg

Представлявано от: ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ

област София (столица), община Столична, гр. София-1574, район Слатина, бул.“Шипченски проход” № 65, ет. 3, тел.: 02/971 22 15, факс: 02/973 32 34, e-mail: autorecycling@einet.bg

 

 

8. “ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ” АД –РЕШЕНИЕ № ООп – 42 – 00/ 23.10.2009 г.

ЕИК: 200747050

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Триадица”, ул. “Княз Борис I” № 98 А, тел.: 02/483 88 81, 02/915 48 14, 0888 111 807, факс: 02/915 48 39, e-mail: office@ecocarbg.com

Представлявано от: ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЛАДОВ

 

 

9.ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД –РЕШЕНИЕ

№ ООп -43 – 00/ 27.10.2009 г.

ЕИК: 148008310

Седалище и адрес на управление:

област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. “Приморски” № 125

телефон: 052/681580, 052/681594; факс: 052/681581; моб.тел.: 0888 859 221

e-mail: transins@transins.com

Представлявано от: Николай Андонов Николаев

област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. “Приморски” № 125

телефон 052/681580, 052/681594; факс 052/681581

 

 

10. “НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 44 – 00/ 11.12.2009 г.

ЕИК: 200807775

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район “Витоша”, бул. “Янко Сакъзов” № 30, тел.: 02/806 61 21, факс: 02/806 61 41,

e-mail: info@nordavtorecycling.eu

Представител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ РУСИНОВ

 

 

11.РЕПРОДУКТ БГ” АД –РЕШЕНИЕ № ООп -51 – 00/ 09.04.2010 г.

ЕИК: 200899970

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. “Пушкин” № 34Б, ап. 10

тел. и факс: +359 601 69299, моб.тел.; 0888962992,

e-mail: reprodukt_bg@abv.bg

Представлявано от: РУСЛАН НИКОЛОВ ДОНЕВ

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. “Пушкин” № 34Б, ап. 10

 

 

12. “ФЕНИКС РЕЦИКЛИНГ” АД РЕШЕНИЕ № ООп - 62 – 00/04.08.2010 г.

ЕИК: 201056242

Седалище и адрес на управление:

гр. Дупница 2600, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Разметаница” № 50

тел: 0896893548, факс: 0701/51372, e-mail: ivento@abv.bg

Представлявано от: ЕЛКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА И РАДКА ДОНЕВА МЛАДЕНОВА (поотделно)

гр. Дупница 2600, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Разметаница” № 50

тел: 0896893548, 0894301155, факс: 0701/51372

 

 

13. “АУТОРЕК” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 67 – 00/19.10.2010 г.

ЕИК: 201016340

Седалище и адрес на управление:

гр. Бургас 8000, област Бургас, община Бургас, ул. Трайко Китанчев”, № 11, ет. 2,

тел.: 056 88 00 37, факс: 056 88 01 99

Представлявано от: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ

 

 

14. „АВТОИДЕЯ” ЕАД – РЕШЕНИЕ № ООп - 68 – 00/21.10.2010 г.

ЕИК: 201205031

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1233, ж. к. „Банишора”, ул. „Радовиш” № 33-35, бл. 1, ет. 2, ап. 7

Представлявано от: МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ТАСЕВ

 

 

15. „АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪНООД – РЕШЕНИЕ № ООп - 80-00/18.07.2011 г.

ЕИК: 201198131

Седалище и адрес на управление:

област Перник, община Перник, гр. Перник 2308, ул. „Мануш войвода” № 2, тел.: 0896820026 Представлявано от: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!