"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

БСК настоява за нов ЗУО

май 24, 2011, 20:11  

БСК настоява за отлагане на процедурата за съгласуване и консултиране на вариант на нов Закон за управление на отпадъците, се казва в писмо на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев до премиера Бойко Борисов, и министрите Нона Караджова, Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Тотю Младенов. През май в Българската стопанска камара бяха проведени две последователни обсъждания на ЗУО с участието на над 100 представители на задължени предприятия, браншови организации, организации на оползотворяване, за събиране и третиране на масово разпространени, промишлени, строителни, опасни и битови отпадъци и други заинтересовани страни. Получени са многобройни негативни становища по възприетите принципи и схеми за управление на отпадъчните потоци и нормативния текст. Категорично бе изразено общо заключение, че в този си вид законопроектът не решава натрупаните проблеми в управление на отпадъците, дължащи се преди всичко на погрешно законодателство, прието през последните десет години, отбелязват БСК. Поради необходимостта от бързо транспониране на Европейска рамкова директива за управление на отпадъците (пропуснат краен срок – м. декември 2010г.) и евентуално налагане на санкции от страна на ЕК, възниква сериозна опасност да бъдат възпроизведени и мултиплицирани погрешно структурирани режими на управление на масово разпространените отпадъци, неизграждане на инфраструктура за третиране на промишлени опасни отпадъци, погрешни принципи при определяне на таксата за битови отпадъци. Възникват и нови проблеми, свързани с рязко съкращаване на броя на площадките за метални отпадъци и забраната за продажба от страна на физически лица. Това вече постави под заплаха нормалната работа на сектора за рециклиране и основните предприятия от металургичната промишленост с всички последствия за приходната част на бюджета, платежния баланс и съкращаването на работни места. Като отчитаме изключителната значимост за българската индустрия и икономика на поставените проблеми, сме убедени, че ще вземете очакваните отговорни решения, ще осигурите време за адекватно консултиране на ЗУО, вкл. на оценка за въздействието, и се съобразите с изразените становища и предложения на основните засегнати сектори, заключават от БСК.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!