"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ЗУО – изисквания

май 24, 2011, 19:49  

РИОСВ уведоми всички оператори на площадките за съхраняване и предварително третиране на метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) за промени в Закона за управление на отпадъците.

 

Според новите разпоредби площадките за извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали, трябва да са разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови цели, на пристанища за обществен транспорт и на обекти от железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Разпоредбата се отнася и за площадките, на които се извършва съхраняване и предварително третиране на  ИУЕЕО, метални опаковки, НУБА и ИУМПС.

Действащите към момента площадки с издадена лицензия от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, трябва да се приведат в съответствие с новите нормативни изисквания в срок до средата на януари 2012 г. Същият срок е определен и за изброените по-горе дейности с отпадъци.

РИОСВ-Благоевград стриктно ще прилага новите изисквания на ЗУО по отношение на постъпили заявления за дейности с отпадъци, постъпили преди обнародването на закона изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 30/12.04.2011г.). Ако бъде установено, че площадката на заявителя не отговаря на нито едно от посочените изисквания, а именно да бъдат разположени на територия, определена с общ устройствен план за производствени и складови дейности, на пристанище за обществен транспорт или на обект на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, то за същата няма да се издава удостоверение за ТДОЧМ, както и да се включва в разрешението за дейности с отпадъци.

На територията на област Благоевград към момента само 3 общини  – Благоевград, Разлог и Банско имат приети и одобрени общи устройствени планове с определени зони за производствени и складови дейности. По данни на Министерство на икономиката енергетиката и туризма 32 фирми с общо 71 площадки в областта са получили лицензия за ТДОЧЦМ.

Предстоят проверки, които ще установят кои площадки следва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания до средата на януари 2012 година.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!