"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нерешените проблеми на новият ЗУО

юни 28, 2012, 16:12  

В приетия днес от Народното събрание Закон за управление на отпадъците остават нерешени проблеми:

1.Режимът на управление на т.нар. масово разпространени отпадъци

Запазва се статутът на организациите за оползотворяване и тяхното функциониране в конкурентен режим, като им се забранява да разпределят печалба. За БСК е съществено да се стимулира пазарният принцип и конкуренцията. Издаването на разрешенията за функциониране на организациите по оползотворяване остава под контрола на МОСВ. В същото време министерството трябва да провежда политика по опазване на околната среда, а не да контролира, санкционира и да издава разрешителни.

С приемането на новите текстове продължава да няма ясни правила за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Запазват се банковите гаранции за всички фирми за оползотворяване на отпадъците, като продължава да не е ясна целта на гаранцията, в това число и определянето на размера й. Остава и неяснотата за задълженията на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда спрямо фирмите, които са заплатили изцяло размера на продуктовите такси.

2.Управление на битовите отпадъци

С приетия закон отново не се решава въпроса с определянето на таксата битови отпадъци съгласно европейския принцип „замърсителят плаща”. Запазва се старият режим, заложен в Закона за местните данъци и такси, според който общините имат възможността да определят таксата по метод, различен от количествения, в масовия случай като втори имотен данък. Така се прекъсва икономическата връзка между количеството отпадъци и таксата за услугата по битовите отпадъци.

3.Управление на опасните отпадъци

Новият закон отново не дава кардинални решения на отдавна натрупаните проблеми с опасните и промишлените опасни отпадъци, както и не стимулира инвестициите в инфраструктурата за тяхното третиране.

4.Управление на отпадъците от черни и цветни метали

Отлагането с 2 години на влизането в сила на изискването за безвъзмездното предаване на общински площадки на разделно събрани от домакинствата отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, не решава въпроса с ефективното им събиране и оползотворяване. Самата идея за безвъзмездно събиране на отпадъците противоречи на икономическата логика и не стимулира намаляването им в бита. БСК припомня, че със свое решение, Конституционният съд определи, че има противоречие в планираната разпоредба площадките за събиране на отпадъци от черни и цветни метали да бъдат разположени само на територии, предвидени в общи устройствени планове на общините.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!