"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Глава втора от ЗУO 2012

юли 17, 2012, 11:10  

 

Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Раздел I
Задължения на лицата, извършващи дейности с отпадъци
Чл. 7. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на
отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране,
транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези
дейности в съответствие с този закон.
(2) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител
или притежател за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане
на отпадъците.
(3) Случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител
на отпадъците по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както
и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във
веригата за събиране и третиране, се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл
. 43, без това да засяга прилагането на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1013/2006“.
(4) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в
подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на този закон.
(5) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени
отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба
се образуват отпадъците, при условията на закона.
Чл. 8. (1) Предаването и приемането на производствените, строителните и
елно или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за
отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.
(2) Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;
2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за
третиране на отпадъци;
3. да предприемат всички мерки за несмесване на:
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или
материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества;
б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде
осигурено третиране в съответствие с изискванията на този закон, на територията
на Република България;
5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират
безопасното им управление;
6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до
съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване
и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с
опасни отпадъци;
9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на
замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или
съоръжението за третиране на отпадъци;
10. да предвидят необходимите финансови средства за:
а) изпълнение на плана за мониторинг;
б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци;
в) следоперативен мониторинг и контрол;
11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините
и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или
вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.
(3) Притежателите на опасни отпадъци по ал. 2 могат да извършат смесване на
отпадъци, при условие че:
1. дейността по смесване се извършва от лица, които притежават разрешение
или комплексно разрешително по чл. 35;
2. изискванията по чл. 1, ал. 3 са изпълнени и не се увеличава вредното
ъздействие на управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и
3. дейността по смесване отговаря на най-добрите налични техники.
(4) Когато опасните отпадъци са смесени по начин, който противоречи на изискванията
на този закон, се извършва разделяне, когато това е възможно и необходимо, съобразно
критериите за техническа и икономическа осъществимост, при спазване на изискванията
на чл. 1, ал. 3.
(5) За смесени отпадъци, образувани от домакинствата, не се прилагат изискванията на закона
относно:
1. контрол на опасни отпадъци;
2. забрана за смесване на опасни отпадъци по ал. 2, т. 3, буква „а“;
3. етикетиране на опасни отпадъци;
4. водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел I.
(6) Разпоредбите на този закон относно етикетиране и документация за опасни
отпадъци не се прилагат за отделни фракции от опасни отпадъци, образувани от
домакинства, до приемането им за събиране, обезвреждане или оползотворяване
от лице, притежаващо съответното разрешение.
Чл. 9. (1) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на
акона за устройство на територията без наличие на разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за дейности с отпадъци
, когато такъв се изисква.
(2) Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията на депа за опасни и неопасни отпадъци без наличие на определен
размер на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на площадките
на депа в съответствие с чл. 60.
Чл. 10. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и
доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в
съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4.
(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни
отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1.
(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на
разрушаването селективно по материали.
(4) Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни
отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на
материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за
покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни
отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на
извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.
Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените
разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на
съответната община подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за
събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския
процесуален кодекс.
(6) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с
изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в
договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани
строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4.
(7) Произведените продукти от рециклиране на строителни отпадъци, които се пускат на
пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в строежите или части
от тях, трябва да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите въз
основа на експлоатационните им показатели, определени в техническите спецификации,
както и на нормативните изисквания за тяхната употреба в зависимост от областта на
приложението им.
Чл. 11. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от
допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на
текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за
управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата
по чл. 43, ал. 4.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с
РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава
oсма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква
одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.
(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от
процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на
лава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за
тяхното одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на
община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се
реализира проектът.
(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна
информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с
изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано становище до
заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на
строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец
от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето
на допълнителната информация.
(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва
проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци.
(9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието
на обектите се установяват:
1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния
доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето,
упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за
оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на
рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат
и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на
лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с
тпадъци;
2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на
общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4, в който се описва
изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни о
тпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при
реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи,
доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
(10) Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния
проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на
директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на
чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.
Чл. 12. Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения,
, т. 1 – 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им
до съоръжение за тяхното третиране.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!