"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Новите изисквания за площадките

май 14, 2011, 12:07  

Нови изисквания към площадките за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали и към дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства са въведени със закона изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Промените са в сила от средата на април т.г.
Площадките на фирмите, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали, трябва да са разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови цели, на пристанища за обществен транспорт и на обекти от железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Аналогична е разпоредбата и за площадките, на които се извършва съхраняване и предварително третиране на всички останали вече изброени отпадъци.
Лицензираните площадки от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма трябва да се приведат в съответствие с новите нормативни изисквания в срок до средата на януари 2012 г.
Същият срок е определен и за съществуващите площадки с разрешително по член 37 от ЗУО или регистрационен документ за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства.
Изброените изисквания за издаване на съотвения документ се прилагат и в случаите, че заявлението за издаването му е подадено преди обнародването на закона изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 30/12.04.2011г.).
В случай, че конкретната площадка на заявителя не отговаря на нито едно от посочените изисквания, а именно да бъдат разположени на територия, определена с общ устройствен план за производствени и складови дейности, на пристанище за обществен транспорт или на обект на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, то за същата няма да се издава удостоверение по чл. 54, ал. 5, т. 3, както и да се включва в резрешението за дейности с отпадъци.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!