"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Изграждане на площадка за търговска дейност

юни 1, 2012, 09:27  

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за търговска дейност (третиране и транспортиране) с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 07079.660.434 по КК на гр. Бургас (имот с пл.№ 1200 по плана на ПЗ “Юг”), Община Бургас”, с инвеститор “Премиум метал” ЕООД, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение:

гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.660.434 (имот с пл. №1200 по плана на ПЗ “Юг”)

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция “Околна среда”, ул.”Шейново” N 24, ет.2 стая 1

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!