"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Надин Комерс” с подарък за МВР

април 4, 2012, 13:14  

                                               Препис от Решение № 74,

                                      Протокол № 08 от заседание на  ОбС -                                               Своге, проведено на 17.02.2012 година

 

ОТНОСНО: ДАРЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ “СЕАТ КОРДОБА” С РЕГ. № СА 0528 НК               

 

Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прие следното

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№  74

 

1. Общински съвет Своге дава съгласие Община Своге да приеме направеното от “НАДИН МЕТАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, Нови Искър, кв.”Славовци”, ул.”Победа” № 35, БУЛСТАТ 130734855, представлявано от Радослав Босилков,  дарение на лек автомобил “СЕАТ КОРДОБА” с рег. номер СА 0528 НК, рама номер VSSZZZ6KZZR742109 и номер на двигателя 1F166599.

1.1. Общински съвет Своге възлага на Кмета на Община Своге да издаде заповед и сключи договор за дарение, с обект описания в точка 1 автомобил, с “НАДИН МЕТАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, Нови Искър, кв.”Славовци”, ул.”Победа” № 35, БУЛСТАТ 130734855, представлявано от Радослав Босилков.

1.2. Общински съвет Своге възлага на Кмета на Община Своге приемането на дарението да се извърши чрез предаване на гореописания автомобил с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

2.  Общински съвет Своге дава съгласие след изпълнение на точки 1.1. и 1.2. от настоящото решение, Община Своге да дари на Областна дирекция на МВР – София лек автомобил “СЕАТ КОРДОБА” с рег. номер СА 0528 НК, рама номер VSSZZZ6KZZR742109 и номер на двигателя 1F166599.

2.1. Общински съвет Своге възлага на Кмета на Община Своге да издаде заповед и сключи договор за дарение, с обект описания в точка 2 автомобил, с Областна дирекция на МВР – София.

2.2. Общински съвет Своге възлага на Кмета на Община Своге предаването на дарението да се извърши чрез предаване на гореописания автомобил с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!