"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Неприетия проектозакон за отпадъците струва 15 220 евро/ден

май 2, 2012, 01:55  

В ход е процедура за нарушение на европейското законодателство срещу България заради неприетия проектозакон за управление на отпадъците.

Европейската комисия е подала иск срещу страната ни в Съда на ЕС, защото не е спазила срока (декември 2010 г.) за приемане на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство. Същата процедура е започната и срещу Унгария, Полша и Словакия.

По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник ЕК иска от Съда да наложи финансови санкции на четирите държави, като те са различни за всяка държава. България я грози глоба в размер на 15 220 евро на ден, Унгария – 27 316, Полша 67 314, а Словакия 17 136 евро.

Ако държавите членки не изпълнят задължението си да транспонират законодателството на ЕС в национално законодателство в рамките на поставения срок, Комисията може да поиска от Съда да наложи финансови санкции още при първото сезиране, без да е необходимо второ решение.

При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушенията. Те се състоят от дневни санкционни плащания, които се изплащат от датата на решението – при условие че нарушението продължава – до деня, в който транспонирането бъде завършено.

Още на 27 януари 2011 г. ЕК е изпратила официални уведомителни писма на съответните държави членки.

Количеството на отпадъците в ЕС нараства непрекъснато, като всяка година се генерират три милиарда тона от тях и по този начин се оказва вредно въздействие върху здравето на хората и се създават сериозни проблеми за околната среда.

Целта на Рамковата директива 2008/98/ЕО относно отпадъците е да се отдели икономическия растеж от генерирането на отпадъци. С нея е създадена правна рамка и са поставени съответните цели за третирането на отпадъците в ЕС .

Въвеждат се принципи за управление на отпадъците, като например принципът „замърсителят плаща”, и се установява обвързваща йерархия за това управление. Държавите членки трябва да дадат приоритет на предотвратяването, следвано от повторната употреба, рециклирането и другите форми на оползотворяване, а обезвреждането се избира само в краен случай.

На Белгия е изпратено допълнително мотивирано становище, тъй като тя не е уведомила Комисията за приемането на директивата.

Междувременно, от Министерство на околната среда и водите съобщиха, че с решение от 8 юли 2011 г. проектът на Закон за управление на отпадъците е одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание на 11 юли 2011 г.

Наред с транспонирането на Рамковата директива за отпадъците, той интегрира процеса по управление на отпадъците в съвременния темп на развитие на обществените и стопанските отношения.

Това предполага и преодоляване на съществуващи порочни практики, установени през последните години, като кражбите и нерегламентираната търговия с черни и цветни метали. Поради тези обстоятелства в хода на обсъжданията възникнаха сериозни и продължителни дискусии, което доведе до закъснението в приемането на закона, посочват от там.

В момента приключва приемането на законопроекта на второ четене в Комисията по околна среда на НС и предстои гласуването му на второ четене в пленарна зала. Очаква се законът да бъде приет от парламента в рамките на 1 месец и Европейската комисия ще бъде незабавно уведомена.

С това задължението на страната ще бъде изпълнено, след което се очаква ЕК да оттегли иска си и наказателното производство срещу България да бъде преустановено.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!