"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрапирането на кораби с все по-строги правила

март 25, 2012, 18:41  

Европейската комисия предложи правила, които гарантират, че европейските кораби ще се рециклират само в съоръжения, които са безопасни за работниците и не вредят на околната среда. Това става ясно от съобщение на Брюксел.

Всяка година се рециклират над 1 000 големи стари търговски кораба – танкери и контейнеровози, при което се използва металният скрап. Много европейски кораби обаче завършват живота си на плажовете на Южна Азия в съоръжения, които не отговарят на стандартите.

В тези съоръжения в повечето случаи липсват мерки за защита на околната среда и за безопасност, необходими за справяне с опасните материали, съдържащи се в корабите за рециклиране, като азбест, полихлорирани бифенили (PCB), трибутилкалай и маслени утайки.

И следствието е голям брой произшествия и рискове за здравето на работниците, както и до силно замърсяване на околната среда.

С новите правила, които ще бъдат под формата на регламент, се предлага система за наблюдение, сертифициране и даване на разрешения за големи търговски мореходни съдове, които плават под знамето на държава-членка на ЕС, като се обхваща целият им жизнен цикъл от строителството до експлоатацията и рециклирането.

Тази система се гради върху приетата през 2009 г. Хонконгска конвенция за безопасното и екологосъобразното рециклиране на кораби. Днешното предложение цели бързото изпълнение на конвенцията, без да се чака нейното ратифициране и влизане в сила — процес, който обаче ще отнеме няколко години.

Съгласно новата система европейските кораби трябва да изготвят инвентарен опис на опасните материали на борда и да кандидатстват за сертификат за инвентарен опис. Количеството на опасните отпадъци на борда (включително остатъци от товари, мазут и др.) трябва да се намали, преди предаването на кораба в съоръжение за рециклиране.

Съоръженията за рециклиране на кораби трябва да отговарят на набор от изисквания, свързани с околната среда и безопасността, за да могат да бъдат включени в списък на разрешените съоръжения, валиден в целия свят.

На европейските кораби ще бъде разрешено да бъдат рециклирани само в съоръженията от списъка. Някои от изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от съоръженията за рециклиране на кораби, са по-строги от тези, предвидени в Хонконгската конвенция.

Това ще осигури по-добра проследимост за европейските кораби и ще гарантира, че отпадъците, получени вследствие на демонтажа (и евентуалните опасни материали, които съдържат), се управляват по екологосъобразен начин.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!