"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Комплексна проверка на пункт

март 15, 2012, 11:25  

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ И СТОПАНИСВАНИ ОТ “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ“ ООД, ГР.КЮСТЕНДИЛ

В изпълнение на  Заповед № РД-14/02.03.2012 г. на Директора на РИОСВ-Перник на 07.03.2012 г. екип от експерти на РИОСВ-Перник извърши комплексна проверка на площадка за дейности с отпадъци, експлоатирана от “Вторични суровини“ ООД, гр.Кюстендил. Цел на проверката: установяване на съответствие с изискванията на  екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда. Обхват на проверяваните инсталации/дейности: Местонахождението на площадките, собственост на „Вторични суровини“ ООД, е в община Кюстендил: 1. с.Скриняно, община Кюстендил, с обща площ 15 429.62 кв.м. На обекта е изградено панелно покрито хале с площ 1 000 кв.м. Площадката е бетонирана около халето, частично оградена, осигурена е нощна охрана. 2.  гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо” с площ 4 488 кв.м. Имотът включва следните подобекти:административна едноетажна сграда /около 50 кв.м./, съблекални, закрити складови помещения с обща площ около 200 кв.м., навес за престой на товарни автомобили и асфалтирано дворно място. Площадката е електрифицирана, водоснабдена, с изградена площадкова канализа- ция, включена в градска канализационна мрежа, заградена, осветена и асфалтирана, охраняема със СОТ, с осигурен входящ контрол и 24-часово видеонаблюдение с 4 бр. камери. При проверката се извърши оглед на двете площадки на дружеството. На площадката в с.Сриняно «Вторични суровини» ООД, гр.Кюстендил не извършва дейности с отпадъци. Дружеството извършва дейности по събиране, съхраняване /с кодове R13 и D15/ и транспортиране на отпадъци на втората площадка в гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо”. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 1. Компонент Води: 1.1.  Източник на водоснабдяване:  Водоснабдяването за питейно-битови нужди е от градската водоснабдителна система на гр.Кюстендил. 1.2.Отпадъчни води: Изградена е канализационна мрежа за битови и дъждовни води, която зауства в градската канализационна система на гр.Кюстендил. 2. Компонент Въздух. Емисии във въздуха: 3.1.Организирани емисии На площадката в гр.Кюстендил  в отделно помещение е монтирано котле тип  „Даконт”  с мощост 24 kW, което се използва за отопление през зимния период. Изградено е едно изпускащо устройство. Използавното гориво е „пелети”. Мощността на котела е под 500 kW и не подлежи на контрол по Наредба 1/2005 г. В момента на проверката котелът не работи и за отопление се използва електроенергия. 3.2.Неорганизирани емисии – няма Площадката е асфалтирана. При проверката не се установи наличие на неорганизирани прахови емисии. 3.3. Озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове – няма 3.4. Миризми Обектът не е източник на неприятни миризми. 3. Фактор Химични вещества: Дружеството е потребител  по веригата  на химични вещества и смеси  – използва се технически газ /кислород/ за рязане на метален скрап. В момента на проверката на площадката се съхраняват 15 бр. газови бутилки. При проверката не са представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/. 2 Дейността на дружеството не  попада в Приложение № 1 от Регламент № 166/2006 г. и не е необходимо да докладва в интегрираната информационна система /ЕРИПЗ/. 4. Фактор Отпадъци: При огледа на площадките в с. Скриняно и гр.Кюстендил се установи: На площадката в с.Скриняно е монтирана балираща преса за неопасни отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от територията на община Кюстендил, която е собственост на  “Вторични суровини“ ООД и се експлоатира от  лицензирана фирма съгласно сключен договор. На площадката в гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо” в момента на проверката на открито се съхраняват следните неопасни отпадъци: отпадъци от плоско стъкло и стъклени опаковки, поставени в открити метални контейнери; излезли от употреба автомобилни гуми, подредени на открита площ; метален контейнер с метални стружки; метални контейнери, пълни с пластмасови кутии и части от електронно оборудване /от стари компютри/; метален скрап /разрязано купе от излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ и счупени нафтови печки/, лежащ непосредствено до контейнерите с пластмасови части; две стари домашни автоматични перални машини и два бойлера, складирани до металния скрап. Под навеса зад административната сграда в картонени опаковки се съхраняват събрани от юридически лица не по-малко от 50 бр. излезли от употреба флуоресцентни осветителни тела /опасен отпадък с код 20 02 21*/. В закрито складово помещение се съхранява излязло от  употреба неразкомплектовано електронно и електрическо оборудване с код 16 02 13*, представляващо копирни машини, компютри и монитори. Те са събрани от юридически лица и държавни администрации през 2011 г., за което са  представени сключени договори.  До момента тези отпадъци не са предавани за последващо третиране на лицензирани фирми. На площадката в гр.Кюстендил „Вторични суровини“ ООД извършва дейност по съхраняване на горепосочените опасни и неопасни отпадъци като операция по оползотворяване с код R13 съгласно §1, т.17 и като операция по обезвреждане с код  D15 съгласно §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗУО без наличието на издадено разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ДВ, бр.86 от 2003 г./ от Директора на РИОСВ-Перник. Дружеството извършва периодично при необходимост рязане на метален скрап с оксижен. Отпадъците, които нямат опасни свойства, се събират  и  разделят на площадката, временно се съхраняват по видове на определени места и/или в подходящи контейнери до предаването им за последващо третиране. Дружеството е осигурило безопасно съхранение на отпадъците.  Събраните количества производствени и опасни отпадъци на площадката на “Вторични суровини“ ООД за 2011 г. са предадени за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешения и лицензи, издадени по реда на ЗУО без сключени писмени договори. При проверката са представени фактури за предадени количества от метални и хартиени отпадъци. Количествата на събираните отпадъци от други лица се документират по кодове в 10 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-София и представени при проверката. Отчетните книги не са  изготвени по образец № 3 към чл.6, т.1 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /ДВ, бр.95 от 28.09.2004 г./. Книгите се водят редовно със записи по дати от 2003 г. за събраните отпадъци до днешна дата. Дружеството е представило годишен отчет по отпадъци по реда на горепосочената наредба в РИОСВ-Перник в нормативно определения срок с вх.№ 26-00-464/24.03.2011 г. До момента на проверката на „Вторични суровини” ООД не са налагани глоби и санкции за неспазване на нормативните изисквания по отношение на опазване на околната среда. За установените несъответствия с нормативни изисквания на екологичното законодателство по време на проверката към дружеството ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни мерки. Дадено е 1 предписание на основание от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС -ДВ, бр.10 от 2000 г./.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!