"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Депата за отпадъци в България

февруари 5, 2012, 23:10  

В четири района на страната има опасност да не бъдат изградени регионални депа за отпадъци. Ако до средата на 2012 г. Провадия, Пазарджик, Своге и Кочериново не успеят да подготвят документите за строителство, няма да получат еврофинансиране по програма “Околна среда”.
Останалите 19 общини вече са подали проектите си за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците.
По приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда” в сектор “Управление на отпадъците” съфинансирането е предоставено от Европейския фонд за регионално развитие и е в размер на 311 732 038 евро. Националното съфинансиране е 55 011 536 евро, с което общият размер на средствата, предназначени за изпълнение на дейностите в сектора, е 366.74 млн. евро. Към момента общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлизат на 346 975 452 лв. (48.37% от бюджета на ос 2). Изплатени са 52.7 млн. лв. (7.36% от бюджета). Приключени са 10 проекта на стойност 2 719 710 лв. В процес на изпълнение са 23 договора на обща стойност 344 255 714 лв.
Строителството на първото регионално депо с финансиране по ОП “Околна среда” започна в Ботевград през декември 2010  г. Договорът по ОП “Околна среда” е на стойност 14, 5 млн. лв. Срокът за реализация на съоръжението е 1 март 2012 г. През 2011 г. бяха подписани договорите за изграждане на още две регионални системи за управление на отпадъците. В регион Видин се изпълнява договор на стойност 19.4 млн. лв., а в регион Бургас – за 40.5 млн. лв. Одобрено бе и проектното предложение за изграждане на регионална система за отпадъци в регион Перник за 19.1 млн. лв. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Втория етап от проекта за третиране на отпадъците на София е изпратен за оценка в Брюксел В процес на реализация е и проектът “Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. Проектът е на обща стойност 345 997 368 лв. В процеса на одобрение на проекта от Европейската комисия същият беше разделен на две фази. Стойността на първата фаза, за която вече има одобрение, е 135 819 182,00 лв. Безвъзмездната помощ от ЕС е в размер на 84 021 821,00 лв., националното съфинансиране е 14 827 380 лв. Останалите 36.9 млн. лв. са  финансиране от бюджета на Софийската община, в т.ч. заем от ЕИБ в размер на 29.3 млн. лв. Първата фаза на проекта включва инсталация за разделно събрани биологични отпадъци на площадката в Хан Богров с капацитет 20 000 т/годишно, инсталация за разделно събирани зелени (градински) отпадъци на площадката в Хан Богров с капацитет 24 000 т/годишно, депо за неопасни остатъци на площадката в местността Садината, съпътстваща инфраструктура за двете площадки, необходимото оборудване за модернизиране на съществуващите съоръжения за сортиране на отпадъци на депо Суходол и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки при източника в два от 24-те района на Столична община – “Овча купел” и Кремиковци. В началото на ноември 2011 г. МОСВ изпрати за оценка в Европейската комисия проекта на завода за механично-биологично третиране на отпадъците от Столичната община (втора фаза от проекта). Модерното съоръжение, част от цялостната система за дълготрайно и ефикасно решение за отпадъците на столицата, ще струва около 200 млн. лв. и ще осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще оползотворява биоразградимите отпадъци и ще използва високоенергийната фракция от отпадъците за производство на енергия.
Четиринадесет проектни предложения на обща стойност 361.5 млн. лв. са в процес на оценка. Проектното предложение на община Малко Търново е за 7.42 млн. лв. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездно финансиране за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците бяха представени 13 проектни предложения от всички поканени бенефициенти: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол. Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектните предложения е 354.07 млн. лв.

Нов Закон за управление на отпадъците На 1 декември 2011 г. парламентът прие на първо четене законопроект за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет. Според него кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни, строителни, отпадъци от черни и цветни метали и др., във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината. Системите за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата трябва задължително да включват всички населени места с население над 5000 жители и всички курортни селища. Предвижда се въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от търговски, административни и производствени обекти. Зелените отпадъци от паркове и обществени площи трябва да се събират разделно и да бъдат предавани за компостиране. Законът предвижда отмяна на лицензионния режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейност с отпадъци. Въвеждат се изисквания за банкова гаранция за всяка площадка, на която се предвижда извършване на подобна дейност.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!