"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нов търг в “Кремиковци”

май 4, 2011, 11:55  

Продава се скрап от черни метали на “Кремиковци”- 1600 тона.
Цветан Банков – синдик на обявената в несъстоятелност фирма “Кремиковци” АД , обявява на интересуващите се, че на 17 май от 11 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на “Кремиковци” АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.

Става въпрос за “Скрап от черни метали”, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 8 април, изготвен от Консултантска къща “Амрита” ООД. Количеството скрап от черни метали е 1600 тона.

Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 768 хил. лева.

Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717в. от Търговския закон – чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 16 май, включително, от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.

За участие в наддаването се внася задатък 10% в размер на 76 800 лева по особената сметка на синдика на “Кремиковци” АД

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика: документ, удостоверяващ внесен задатък – задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика преди започване на търга; документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние, легитимиращо участника; нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител; лиценз, издаден в съответствие със Закона за управление на отпадъците и Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 17 май от 10 до 11 часа.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з. от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!