"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

РИОСВ – В.Търново

декември 16, 2011, 22:59  

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 61- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение; “Търговска дейност по изкупуване, събиране и механична обработка на отпадъци на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, акумулаторни батерии, хартия, пластмаса и стъкло”, с местоположение: УПИ I, кв. 40 А (имот с идентификатор 23100.501.2010) по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни место обитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: “МАТ-2001″ ООД, гр. Лясковец, бул. „Христо Ботев” № 34, представлявана от Мирослав Ангелов Ангелов

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, оловни акумулаторни батерии. Площадката е разположена в УПИ I , кв. 40 А (имот с идентификатор 23100.501.2010) по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, отреден за производствена и складова дейност, с обща площ 17 170 кв.м.

Върху терена са разположени няколко постройки -

>Метален навес със застроена площ 720 кв.м,

> Двоен метален навес с три оградни стени със застроена площ 1440 кв.м ,

>сграда със застроена площ 30,60 кв.м,

>Сграда колиен кантар и метален навес със застроена площ 96 кв.м

>Сграда със застроена площ 640 кв.м.

Площадката е асфалтирана, ще бъде оградена с метална ограда и ще се охранява с
видеокамери. Обектът е електрифициран и водоснабден и има изградена канализационна
мрежа, която е свързана с градската канализация.______________________ _^_^______ ____

5002 гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №68, п.к.11 Тел:             (+359 62) 620 358      Факс: (+359 62) 623 784

Стп. 1 пт4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговската дейност, която фирмата ще извършва е осъществяване на разпоредителни сделки с ОЧЦМ, както и свързаните с тях дейности, включващи: събиране, временно съхраняване, транспортиране, сортиране, рязане, балиране, механична обработка, товарене, разтоварване и др. Отпадъците, които са предмет на търговската дейност са получени в резултат на преработка или механична обработка на металите и сплавите им или в резултат на бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер. В пункта ще се извършва само изкупуване /събиране / и временно съхраняване на ОЧЦМ и съответно ще е снабден с технологично оборудване (кантар, мотокар, газови резачи и автомобили – при приемане, транспортиране, сортиране и подготовка; контейнери, палети и чували – при събиране, временно съхраняване и разделяне на металните отпадъци) и персонал. Предвидено е количеството на събраните отпадъци да бъде:
за черните метали – от 65 до 100 т годишно
за цветните метали – от 1 до 3 т годишно
хартия – около 25 т годишно
пластмаса – около 15 т годишно
ИУМПС – около 50 броя годишно
ИУЕЕО – 10 т годишно

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони (33) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най – близко разположена до мястото на въздействие е 33 „Река Янтра” ВС 0000610.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.З от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т.11-д на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г.; поел. изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.> ..съхраняване на метален скрап, включително екран от МПС”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
Основната цел на инвестиционното предложение е обособяване на площадка с предмет на
дейност по изкупуване, събиране и механична обработка на отпадъци на черни и цветни
метали,  разкомплектоване на излезли  от употреба МПС,  електрическо и  електронно
оборудване, акумулаторни батерии, хартия, пластмаса и стъкло.
Площадката е разположена в УПИ I, кв. 40 А (имот с идентификатор 23100.501.2010) по
КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица.

5002 гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №68, п.к.11 Тел:             (+359 62) 620 358      , Факс: {+359 62) 623 784

Стр. 2 от 4

 

 

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
С осъществяване на настоящия проект се цели намаляване или ограничаване образуването
ца отпадъци, както и на максимално оползотворяване на отпадъците от МПС при повторно
използване и/или извличане на вторични суровини от отпадъци от МПС, чието образуване
не може да се предотврати.
При експлоатацията на обекта ще се вземат адекватни мерки, за да се ограничи всяко
неблагоприятно въздействие върху околната среда. Опасните материали и компоненти ще се
съхраняват по начин, предотвратяващ последващо замърсяване на околната среда и който
осигурява пригодността им за повторно използване и оползотворяване.
Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат   чувствителни територии, в т. ч.
чувствителни  зони,  уязвими зони,  защитени зони,  санитарно-охранителни зони  около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни
културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).
РЗИ – Велико Търново, със становище №5572/25.11.2011 г. допуска осъществяването на
инвестиционното предложение без да изисква процедиране с Доклад за ОВОС.
При   експлоатацията   на   обекта   е   задължително   да   се   извършват   необходимите
обезшумителни  мероприятия  с  цел  постигане  на установените  норми.  Не  се  очаква
допълнително   шумово   натоварване,   тъй   като   използваната  техника  е   незначителна,
автомобилите ще работят епизодично, а товаро – разтоварните работи няма да доведат до
повишаване на шума над допустимите норми. Обектът се намира в промишлената зона на
населеното място.
Дейностите, които предстои да се извършват не предполагат замърсяване на въздуха с
вредни за околната среда емисии.
За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова, нито
промяна на съществуващата пътна и инженерна инфраструктура.

10.  При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната
среда.

П. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
Инвестиционното  предложение  ще  се  реализира,  в  УПИ  I  ,  кв.  40  А  (имот  с
идентификатор 23100.501.2010) по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица.
Инвестиционното предложение не попада в защитена зона (33) по смисъла на ЗБР. Най -
близко разположена до мястото на въздействие е 33 „Река Янтра” ВС 0000610.
Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни

въздействия спрямо близко разположената 33 „Река Янтра” ВС 0000610.

2.Не се очакват промени в процентното разпространение :на видове и местообитания на

територията на защитената зона.

З.Не се очакват значителни въздействия спрямо защитената зона и нейните ключови

елементи – видове и местообитания, предмет на опазване.
При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху
защитени територии и бйоразнообразието в района – видове и местообитания.
Не се предвиждат кумулативни въздейртвия с други инвестиционни предложения.

5002 гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 1Ч°68, п.к.11 Тел:             (+359 62) 620 358      , Факс: (+359 62) 623 784

Стр. 3 от 4

 

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

6. Предвид  естеството  на  инвестиционното  предложение,  въздействието  може да  се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят
неблагоприятни въздействия върху околната среда.
Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството се оценява като
незначително. По време на експлоатацията, неблагоприятните прояви на въздействие върху
качествата на атмосферния въздух се  определят като незначителни,  краткотрайни и
допустими.
Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни,
допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното
предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при
етапите на изпълнение и експлоатация.

V.   Обществен  интерес  към  предложението  за  строителство, дейности или
технологии:

Възложителят – “МАТ-2001″ ООД, е уведомил писмено кмета на община Горна Оряховица (вх.№26-            00-274/20.03.2011      г.) и кмета на с. Драганово (вх.№20-РД/24.03.2011г.) чрез уведомления. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обяви на информационните табла в сградите на общината и кметството, както и чрез обява в местен ежедневник. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!