"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Инвестиционни стоки със средства от японското правителство

декември 6, 2011, 23:32  

Съгласно Споразумението между правителствата на Япония и Република България, сключено на 30 юни 1999 г., български търговци могат да кандидатстват за участие в усвояване на средствата, предоставени от Япония за подкрепа на структурната реформа, в размер на 500 милиона йени.

По този начин кандидатите могат да закупят стоки, като заплащат само стойността на стоките, опаковката и натоварването им на превозното средство. Агентските комисионни, разходите за транспорт и застраховка се заплащат със средства от отпуснатата по тази програма помощ. Ориентировъчната обща стойност на стоките трябва да е между 22 500 евро и 23 500 евро по цени FOB.

Начин на кандидатстване:

Заявки за участие, заедно с необходимите документи и поставени в непрозрачен плик, се представят от кандидатите до 23.01.2012 г. в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) на адрес: 1052 София, ул. “Славянска” № 8.

Пликът следва да бъде обозначен с надпис: „За участие в средствата, предоставени от правителството на Япония в подкрепа на структурната реформа”, Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

След изтичане на срока за кандидатстване Консултативен комитет (определен от Министерство на финансите и МИЕТ) ще извърши класиране на кандидатите, като на първо място се класира юридическото лице, заявило най-висок размер на инвестиционните стоки, които желае да закупи.

В срок от 15 работни дни от изтичане на срока за подаването на заявки Комитетът ще покани класирания на първо място за преговори с цел сключване на договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Договор се сключва след представяне на необходимите документи, както и банкова гаранция, издадена в полза на МИЕТ, в размер на левовата равностойност на стоките. Разплащанията се внасят по специална сметка на МФ в „Уникредит Булбанк” АД.

На основание сключения договор, МИЕТ ще възложи на британската организация “Краун Ейджънтс фор Оувърсий Гавърмънтс енд Администрейшънс” Лтд (агент на правителството на Република България по усвояването на помощта) да организира дейностите по избора на доставчици на стоките.

Допълнителна информация може да се получи
на телефон: 02/ 94 07 438 и е-mail: Japan@mee.government.bg

 

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите:

 1. Не са обявени в      несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност.
 2. Не са в производство      по ликвидация.
 3. Нямат не погасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.
 4. Членовете на управителните им органи не сe осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

 

Необходими документи:

 1. Заявка за участие в схемата, в която да бъдат указани количеството и приблизителната стойност на стоките от Приложение 1, които търговецът иска да закупи.
 2. Единен идентификационен номер (ЕИК) или в случай, че търговецът не е регистриран в Търговския регистър, същият следва да представи удостоверение за актуално състояние и копие от решение за съдебна регистрация.
 3. Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност, не е в производство по ликвидация и няма непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване.
 4. Декларация от членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
 5. Заверено копие от учредителен акт.
 6. Банкови референции.
 7. Референции относно търговската репутация на кандидата от съконтрагенти по търговски договори.
 8. Декларация за съгласие за максимално оползотворяване на наличната при агента сума по помощта и готовност за гарантиране на заплащането на получаваните стоки чрез представяне на издадена неотменима банкова гаранция за пълния размер на очакваното плащане.

В инвестиционните стоки присъстват

скрап от черни и цветни метали,хартия,пластмаси,мед,алуминий,никел,олово,калай.

Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02/ 94 07 438 и е-mail: Japan@mee.government.bg

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!