"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Данъчно третиране на публична продан на желязо

декември 5, 2011, 17:33  

РАЗЯСНЕНИЕ №
3-1961 от 4.07.2011 г. относно данъчно третиране на публична продан на желязо
за скрап съгласно Закона за данък върху добавената стойност

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

чл. 131,

 

чл. 163а ЗДДС

 

Според изложеното в запитването по изпълнително
дело № 12356/2011 г. по описа на ЧСИ предстои насрочване на публична продан на
движими вещи – желязо за скрап на длъжника “В” АД, БУЛСТАТ ………,
регистрирано по ЗДДС лице. Предвид изложеното поставя се въпроса: следва ли да
се начисли ДДС при публичната продан на движимите вещи – желязо за скрап?

 

При така изложената фактическа обстановка с
оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм.,
ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн., ДВ,
бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 10 от 1.02.2011 г.) изразяваме
следното становище:

 

В ЗДДС режимът на облагането на доставката на
стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета
“Специфични случаи на доставки” и е приложим единствено в случаите,
когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът
на ипотекирания имот) е регистрирано по закона лице. Освен това е необходимо да
се има предвид, че на облагане с ДДС ще подлежат само продажбите на стоки или
имоти, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от
същия закон в случаите на обикновена продажба.

 

Данъчното третиране на доставките на битови,
производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление
на отпадъците (ЗУО), както и при доставка на услуги по техния добив, обработка
и преработка е указано в Глава деветнадесета “а” от ЗДДС. Тези
доставки са облагаеми по смисъла на закона, но за тях е въведена схемата на т.
нар. “обратно начисляване” на данъка. Схемата на т. нар.
“обратно начисляване” на ДДС при тези доставки изисква данъкът да се
дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и
то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по
закона лице, предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС.

 

Предвид описаната фактическа обстановка, в
настоящия случай продажбата на желязо за скрап попада в хипотезите на две
правни норми – чл. 131 и чл. 163а от ЗДДС, които разпоредби уреждат специален
данъчен режим по отношение на облагането с данък върху добавената стойност,
т.е. изключват общите правила за документиране и отчитане на доставките и
внасяне на данъка.

 

Разпоредбата
на чл. 163а от ЗДДС от една страна може да се определи като обща разпоредба,
уреждаща данъчния режим на доставките, имащи за предмет стоки и услуги,
посочени в Приложение № 2 към ЗДДС. От друга страна разпоредбата на чл. 131 от
закона се отнася до по-тесен кръг от отношения, които урежда и следователно
дерогира общите, които й противоречат. Поради това нормата на чл. 163а от ЗДДС,
като такава от по-общ порядък спрямо тази на чл. 131 от същия закон, не намира
приложение в този случай. В тази връзка, независимо от обстоятелството, че ако
бяха предмет на обикновена продажба, стоките, посочени в Приложение № 2 към
закона и дължимия ДДС за същата се начислява от получателя по доставката,
когато е регистрирано по ЗДДС лице по реда на чл. 163а от същия закон, при
публична продан съдебният изпълнител, извършващ продажбата, е този, който е
отговорен за начисляване и внасяне на данъка.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!