"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Издаване на Удостоверение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали

февруари 2, 2012, 09:49  

 

І. Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали

II.  Правно основание
Чл. 55, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.
III. Характеристика
Цел: Документът удостоверява, че площадката съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Предмет: Площадката съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на нея може да се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасен характер.
IV. Процедура по извършване на административната услуга
Компетентен орган: Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, по местонахождение на площадката.
Заявител, задължено лице: Физически и юридически лица, които са регистрирани като търговци по търговския закон или по националното си законодателство.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт:
- За нови площадки да бъде извършено преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС.
Необходими документи: За издаване на удостоверение, физическите и юридическите лица, които са регистрирани като търговци по търговския закон или по националното си законодателство, подават заявление по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите – образец 11, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗУО.
Заявлението съдържа данни за заявителя, местонахождението на площадката и за съответствието й с изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и данни за вида на отпадъците, с които ще се извършва дейността, и за лицето, отговорно за управлението им.
Към заявлението се прилагат:
- Оригинал или заверено от заявителя копие на договор за наем или нотариален акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, съдържащ данни за местоположението на имота, на чиято територия е площадката, и данни, от които да е видно, че отговаря на изискванията на ал. 2; – Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.
- Документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
- Документ за платена такса;
- Удостоверение за вписване в търговския регистър.
Вътрешен ход на процедурата: Искането се адресира до Директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира площадката.
Срок за подаване на документите: Преди започване на дейността. Удостоверението е един от документите, необходим за получаване на лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ, издаван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Действия на компетентния орган: За издаване на удостоверение се извършва проверка на място и се преценява съответствието на площадката с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Ред за обжалване: Отказът за издаване на удостоверение се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Такси: заплаща се такса съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС                                       № 136/13.05.2011г. (ДВ, бр. 39/2011г.)
Резултат от процедурата:
Правни последици: Удостоверението е един от документите, необходим за получаване на лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ, издаван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Срокове на валидност: Документът е безсрочен.
Основания и ред за отнемане на административен акт: Издаденото удостоверение не е краен документ. Може да се отнеме лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
V. Образци и формуляри
За издаване на удостоверение се подава заявление по образец 11, съгласно чл. 55, ал.2 от ЗУО.

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!