"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ОВОС – решение

ноември 15, 2011, 00:12  

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2011 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на площадка за временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и монтаж на фотоволтаични системи на покривите в УПИ XV – 9238, кв. 487 в гр. Казанлък, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
възложител „Метал Харт” ЕООД, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 74, вх. В, ап. 23.

МОТИВИ:

I.    Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

•    Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 11, б. „д” на Закона за опазване на околната среда – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства”, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
•    Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и монтаж на фотоволтаични системи на покривите. Приетите отпадъци ще се събират и съхраняват по вид на обособени места. Количеството им ще се определя с два броя кантари за малогабаритни и голямогабаритни отпадъци освидетелствани за годни от Регионален отдел на Главна Дирекция „Мерки и измервателни уреди” – гр. София. На терена няма да се допуска приемането на замърсени с опасни химически вещества метални отпадъци, както и такива замърсени с пръст и строителни отпадъци. Всички отпадъци ще се събират в контейнери подредени под навес, след което ще се предават за последващо третиране и/или обезвреждане на фирми притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО и съответните мощности и лицензия за дейности с черни и цветни метали. Площадката е оградена и е покрита с трайна настилка. Обекта е водоснабден с вода за питейно – битови нужди от градската водопроводна мрежа и е с осигурено електрозахранване. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
•    Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора са постъпвали инвестиционни предложения  за изграждане на площадки за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни цветни метали за района на гр. Казанлък. След възникване на отпадъците, най-добрият начин за предотвратяване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда е тяхното оползотворяване. Оползотворяването на отпадъците се разглежда в три аспекта – повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на енергията. Изграждането на такива площадки ще допринесе за оползотворяването и рециклирането на отпадъците от черни и цветни метали. Това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
•    Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали и монтиране на фотоволтаични системи на покривите. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
•    Дейността, която предвижда инвестиционното предложение, е свързана с генерирането на малки количества отпадъци от пръст, ръжда и други инертни примеси, които ще се събират в контейнери и ще се депонират на съответното депо за ТБО. Площадката ще бъде оборудвана за разделно събиране на отпадъците. Предвижданата от инвеститора дейност ще допринесе за оползотворяване на  отпадъците от черни и цветни метали и ще доведе до подобряване качеството  на околната среда.
•    Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Казанлък, растителния и животинския свят.
•    Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и експлоатацията на площадката. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II.    Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

•    Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ XV – 9238, кв. 487 в гр. Казанлък, общ. Казанлък. Избраното местоположение на площадката, в южната промишлена зона на гр. Казанлък, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III.    Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

•    Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка не засяга потенциални защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река Тунджа 1” с код BG 0000192, предназначена за опазване на местообитанията.
•    Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на избраната площадка биологичното разнообразие не е богато, предвид урбанизираният характер и разположението на имота в южната промишлена зона на гр. Казанлък. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага използването на допълнителни площи, тъй като площадката е достатъчно голяма. Пътищата са съществуващи и са удобни за извършването на строителните и експлоатационните дейности. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV.    Характеристикиге на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

•    Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания УПИ XV – 9238, кв. 487 в гр. Казанлък, общ. Казанлък.
•    Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП – 6962/24.10.2011г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.
•    С писмо № 374/08.09.2011 г. Главния архитект на общ. Казанлък, удостоверява, че горецитирания имот е с отреждане „За производствени дейности и стопанска инициатива”, съгласно действащия регулационен план на Промишлена зона на гр. Казанлък, което е в съответствие с Общия устройствен план.
•    Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с добре изградена пътна инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
•    Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
•    Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

V.    Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

•    Инвеститорът е уведомил за намерението си общ. Казанлък и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред Административен съд  – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!