"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Н.Караджова: За площадките за отпадъците от черни и цветни метали

март 19, 2012, 17:36  

Нона Караджова, министър на околната среда и водите

За площадките за отпадъците от черни и цветни метали
След юридически консултации се стигна до извода, че освен новоприетите общи устройствени планове, които е трябвало общините по закон да изработят до 2003 г. и които за жалост много не са направили, като равностойни на общите устройствени планове са и действащите териториално-устройствени или градоустройствени планове към настоящия момент, независимо кога са приети.
Прие се също, че освен на тези места са възможни площадки за събиране на жп гари, пристанища и т.н.
МОСВ подкрепя предложенията за въвеждане на минимални технически стандарти за определени дейности с отпадъци, но мястото им е в съответните наредби. Те ще бъдат изготвени с активното участие на съответния бизнес.

Предложенията, които МОСВ не подкрепя
са свързани със запазване на съществуващи разпоредби и практика в действащия Закон за управление на отпадъците по отношение на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и дейността на организацията по оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Проблемите в двата сектора са безспорни и внесеният проект има за цел да осигури по-добри условия за тяхното решаване.
МОСВ не подкрепя някои предложения по дейността с отпадъци от черни и цветни метали:
• Запазване на съществуващия лицензионен режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и неясната отговорност между институциите.
• Предложението за отмяна на изискването за безкасово разплащане по сделки с отпадъци от черни и цветни метали.
• Отмяна на изискването за предоставяне на банкова гаранция за дейност с отпадъци от черни и цветни метали, размерите бяха намалени.
• Изразяваме несъгласие с изискването отпадъци от черни и цветни метали да се предават от лица, различни от юридически лица.

За прочутия принцип на мълчаливо съгласие 
мисля, че поне от десетина години го повтарят почти всички политически партии в страната и много рядко го прилагат и много бавно някак си навлиза това мълчаливо съгласие. Министерството не иска да концентрира повече разрешителни, надявам се да отидат към регионални структури и приветстваме повсеместното прилагане на принципа на мълчаливо съгласие. Във всички законопроекти, които съм внасяла, имаме тотално делегиране на тия разрешителни, съгласувателни режими към нашите регионални звена. Ние може би сме едни от първите, които въвеждаме регистрационния режим, и това е така нареченото мълчаливо съгласие, което е искано от бизнеса, от клиентите на министерствата и на институциите.

Дали ще продължаваме депонирането
- законопроектът не е категоричен по тази тема. Заложили сме минимални цели по Директивата за рециклиране на отпадъците – 50% към 2020 г. за битовите и 70% за строителните. Нивото ни на развитие и това, че сме на опашката на Европейския съюз по тия теми, едва ли би ни позволило да поставяме по-високи цели.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!