"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Още допълнения за предложенията по управлението на отпадъците

септември 9, 2011, 15:26  

4 допълнителни предложения за подобряване управлението на отпадъци, предлага Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране

 

Предложенията са внесени в Народното събрание

 

Предложенията имат за цел да гарантират качество в извършването на дейностите по управление на отпадъци в България, както и да създадат условия за адекватен контрол от страна на администрацията. Те изразяват волята на членовете на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране за подобряване на съществуващата система чрез въвеждане на ясни и точни правила за начина на събиране и третиране на отпадъците; създаване на нов тип отчетност и информационни системи за проследимост през целия жизнен цикъл на отпадъците, водещи до прозрачност и възможност за реален контрол от страна на компетентните органи.

Предложенията на бизнеса включват следните конкретни мерки:

- Подписване на Споразумение за общи съвместни действия и сътрудничество за разрешаване на проблема с кражбите на метали между администрацията (МИЕТ, МОСВ, МВР), бизнеса и неправителствените организации. Предложението има за цел ефективно ангажиране на държавните институции и на търговците на метали в борбата срещу кражбите на метали, поощряване на съвместните действия, провеждане на информационни кампании и др., чрез обединяване на средства, опит и обмяна на информация.

- Въвеждане на нов тип документи – Правила за извършване на дейностите с отпадъци или т.нар. Стандарти, Протоколи, методики или технически изисквания за събиране и третиране на отпадъците, описващи дейностите, технологиите, оборудването, вида на отпадъците, техният произход, входящи и изходящи отпадъчни потоци, проследимост, образуването на опасни отпадъци и др. Чрез този тип документи ще се осигури обединяване на опита и познанията на бизнеса и администрацията в посока ефективно управление на отпадъците в България и прилагането на добри европейски практики. В повечето страни – членки на ЕС, тези документи са разработени от бизнеса, и се прилагат с одобрението и съгласието на администрацията.

- Въвеждане на информационни системи за докладване в реално време на данните за отпадъците от ключовите оператори и др. Създаването и прилагането на „стандарти за дейностите” по събиране, подготовка за оползотворяване и депониране, и самото оползотворяване и депониране и др., ще „изсветлят” данните за отпадъците, които вече ще могат да се докладват в реално време, чрез нова информационна система, внедрена от съответните оператори.

- Започване на процес за самоконтрол и саморегулация в бранша чрез подписване на Етичен Кодекс за отговорна търговска дейност, създаване на WEB-базирана он-лайн система за оплаквания и жалби от гражданите, ефективно функциониране на системите по различните ISO – стандарти, участие в превантивния и текущ контрол на компетентните органи и др.

Изготвените предложения от експертите на Гражданската инициатива са допълнение към Общото Становище на бизнеса за промени в ЗУО, подписано на 3.09.2011 г. от 5 бизнес организации (Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Българска браншова камара „Феникс ресурс”, Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране и Синдикална федерация „Металици” към КНСБ). Становището е депозирано в 4 от постоянните комисии на 41 НС.

Основните мотиви на експертите на Гражданската инициатива за разработване на допълнителните предложения са в неефективността на системата за управление на отпадъци, работеща в момента в България. Предложените мерки ще поставят началото на диалог,  който до момента изцяло е липсвал, при който администрацията да бъде подпомогната в извършвания контрол, а бизнесът да бъде разпознат като адекватен партньор в прилагане на правилните практики за управление на отпадъците в България.

 

 

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!