"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Изискванията към бизнес консултанта

юни 29, 2019, 16:52  


Компаниите за конслтантски услуги имат високо ниво на квалификация и предоставят широк спектър от услуги. За да се реализират всички тези услуги на ниво е нужен персонал от консултанти с познания в различни области на икономиката. Всеки бизнес консултант да отговаря на определени изисквания.

Той трябва да притежава знания и умения в областта на стратегическото планиране, да умее да анализира и прогнозира икономическата ситуация. Да прилага собствени методи за диагностика на ситуацията в предприятието и да да умее да установява контакти със специалисти от различни нива.

Бизнес консултантът не трябва да зависи от правилата и неписаните закони, както и от традициите, които са се развили в дадена компания. Становището му трябва да бъде свободно и обективно. Консултантската фирма трябва да предоставя помощ въз основа на своя опит и действащото законодателство. Освен консултации, трябва да се ангажира с развитието на опита, да натрупва, анализира и обработва данни. Дейността на една консултантска компания трябва да има и учебен ефект за своите клиенти.

Бизнес консултантът предварително проучва дейността на фирмата на клиента, като научава за ситуацията от конкректния клиент. Всички предложения се изготвят като се вземат предвид характеристиките на компанията. Преложенията трябва да се изпълняват точно както са вписани. С бизнес консултациите се поддържа тясна връзка с клиента, дават му се съвети и препоръки. Чрез комуникацията с клиента се получава точна представа за нивото на бизнеса, очертават се проблемните точки, което насочва консултиращия към начините на действие.

Методиката за провеждане на консултантски експертни дейности включва някои основни тези. Всеки бизнес консултант трябва да следва тези принципи. Той трябва да е компетентен по специфични проблеми, да бъде широк специалист, който да дава доклад за това как да се решат възложените задачи по най-ефективния начин.

Прогресивно, гъвкаво и креативно да действат консултантите. Постоянно променящите се икономически условия трябва да насърчават консултантите да предлагат нови решения, които да посрещнат предизвикателствата, пред които е изправен предприемачът. Всички предложени начини за премахване на пречките не трябва да се основават на общи думи, а на механизма на действията, разработени стъпка по стъпка. Всички предложени начини за премахване на пречките не трябва да се основават на общи думи, а на механизма на действията, разработени стъпка по стъпка. Бизнес консултантът трябва да бъде динамичен.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!