"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Поддръжка на асансьори – проблеми, решения

ноември 10, 2016, 21:59  

За осигуряване нормална работа на асансьорите е необходимо периодично (два пъти в месеца) да се прави подробен преглед на частите им и проверка на действията им. По време на тези проверки се откриват износените детайли и се извършва техния ремонт или замяна.

Поддръжката на асансьорите се извършва от специализирани фирми, с които собствениците са сключили договори.

При несвоевременното отстраняване на неизправните механичните части и електрооборудване се нанасят сериозни повреди на асансьора. Не достатъчното техническо наблюдение и небрежната поддръжка на асансьорите води до излизането им от строя.

Основа за безаварийната работа на асансьорите е системата от подходящи грижи и наблюдение на състоянието им, както и системата за предупреждение при възникнали неизправности. Всичко това се осъществява от професионалисти по поддръжка на асансьори.

При периодичните проверки на асансьорното оборудване е необходимо своевременно да се почистят от мръсотия всички контактни повърхности на електроапаратурата, да се сменят контакти, ако са износени. За нормалната работа на асансьора има значение и навременната смазка на механичните части, системно провежданите регулировъчни дейности и смяна на износените детайли.

Всички дейности по поддръжката на асансьорите се вписват в дневника за техническо обслужване.

В случай на открити при проверките или при ремонт неизправности, водещи до опасности от ползването на асансьорите, то те се спират от движение. След отстраняване на повредата, те се пущат в движение със знанието на тези, които са направили ремонта.

Прегледа на асансьорите се прави ежемесечно и периодично в съответствие с графика за плановите ремонти и прегледи.

При ежемесечния преглед на асансьорното оборудване задължително се проверява осветлението на кабината, шахта, машинно помещение и площадката пред вратата на шахтата, а така също бравите на вратата на шахтата, контактите на вратата, системата за управление и сигнализация, точното спиране на кабината на етажите. Всички резултати от прегледа се записват в дневника на смяната.

Периодичните прегледи на асансьорното оборудване се прави от електромеханик, осъществяващ технически надзор за асансьора и обхваща дейности, предвидени в неговата длъжностна инструкция и в инструкцията на завода производител. Резултатите от прегледа се вписват в дневника за периодични прегледи на асансьора.

Поддръжката на асансьорите е задължение преди всичко на собствениците – строго трябва да се спазват инструкциите и правилата за тяхното ползване.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!