"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ЕСКО договори – предимства и рискове

май 1, 2016, 17:06  

Предмет на ЕСКО договора се явяват извършваните от енергийните компании действия, насочени към енергоспестяване и повишаване на енергийната ефективност при използване на топлинно-енергийните ресурси.

Плащането на привлечените финансови ресурси и изпълнения ЕСКО договор се прави от клиентите със средства, представляващи икономическия ефект от внедрените енергоспестяващи технологии.

Договорът с гарантирани резултати трябва да има следното съдържание:
- размера на икономиите от топлинно-енергийни ресурси, които трябва да бъдат осигурени на енергийната компания, в резултат от изпълнението на договора;
- срокът на действие на договора, който не може да бъде по-малък от срока, необходим за достигане на заложените икономии от топлинно-енергийни ресурси;
- други задължителни условия, установени от законодателството.

ЕСКО договора може да съдържа още:
- задължения на енергийната компания да осигури при изпълнението на договора съгласуваните между страните режим, условия на използване на топлинно-енергийните ресурси ( включващи температурен режим, осветеност, други характеристики, отговарящи на изискванията в областта на организацията на труда, поддръжка на сгради, конструкции, съоръжения ) и други условия, съгласувани при сключването му;
- задължения на енергийната компания за инсталиране и въвеждане в експлоатация на уредите,отчитащи използваните енергийни източници;
- цени в договора, изхождайки от показателите, достигнати или планирани за достигане в резултат на реализацията му, в това число и от икономии на разходи от топлинно-енергийни ресурси;
- други условия, съгласувани от двете страни.
В сравнение с традиционните подходи към модернизацията при ЕСКО договора има редица неоспорими предимства, а именно:
- заинтересованост на енергийните компании от максимално увеличаване на икономиите посредством дългосрочния договор в условия на ограничените инвестиции;
- липса на финансов риск за клиента ( инвеститорът гарантира финансовите икономии и поема всички рискове по проекта);
- не са необходими финансови вложения от страна на клиента – проекта се финансира от трета страна ( по принцип, кредитни организации ), а възнаграждението се обезпечава от гарантираните икономии.

ЕСКО договора се отнася към дългосрочните договори, за това в рамките му трябва да бъдат записани:
- стараната, която носи риска от не внедрения енергоефективен проект;
- решаване на въпроса за промяна на собствеността върху резултата от внедряване на енергоефективния проект ( след окончателното изплащане на възнаграждението );
- проблемите, свързани с предсрочното прекратяване на договора на някой етап от реализацията му;
- право на енергийната компания за надзор при осъществяването на всеки стадий от реализацията на проекта.

Към основните рискове се отнасят:
- предоставена не точна информация на клиента на етап енергиен одит или на етап експлоатация;
- неквалифицирано използване на енергоспестяващото оборудване от страна на клиента;
- неплатежоспособност на клиента.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!