"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Банковите гаранции – пред Комисията за защита на конкуренцията

март 17, 2015, 08:46  

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлага законодателят да преразгледа въпроса за банковите гаранции, които се изискват от търговците на скрап, както и глобите за сектора, разписани в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това съобщава Комисията, която е разгледала искане на Сдружение „Българска асоциация по рециклиране“. Организацията е поискала оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на няколко разпоредби от ЗУО.

Според Сдружението законът ограничава дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и така се нарушават правилата на конкуренцията.

Сдружението определя четири вида ограничения: задължението физическите лица да предават безвъзмездно метали само на общински площадки; задължението за безкасово плащане по сделки със скрап; изискването за банкови гаранции; високите размери на глобите.

Припомняме, че през 2011 г. парламентът затегна режима за предаване на метали от физическите лица. Целта бе да намалеят кражбите на елементи от инфраструктурата – релси, кабели и др. Търговците на скрап обаче и досега твърдят, че ограниченията съсипват бизнеса им. Почти никъде общините не са изградили площадки за безвъзмездно предаване на отпадъците, въпреки че това е разписано в закона. Затова физическите лица предават скрап в пунктовете, където се изкупуват метали.

Според търговците изискването за общинските площадки ограничава конкуренцията, като създава монопол за общините по отношение на събирането на такива отпадъци с битов характер от физически лица. Подателят на искането е на мнение, че изискването метални отпадъци от физически лица да се предават само на общинските площадки създава неравнопоставеност. Дава се конкурентно предимство на общините и се отнема от приходите на фирмите от тази им дейност, твърдят представителите на бизнеса.

На следващо място, Сдружението твърди, че посочените мерки са скрита държавна помощ за общините. Ако общините реализират печалба от продажбата на тези отпадъци, това, според сдружението, би могло да се разглежда като вид държавна помощ за тези площадки. Сдружението допълва, че търговските дружества, партньори на общините, също ще имат икономическо предимство пред останалите участници на пазара. Търговците изтъкват, че общинските площадки за отпадъци е трябвало да се изградят до 14.07.2014 г., но към настоящия момент това задължение не е изпълнено от нито една община.

Подателят на искането пред КЗК посочва, че изискването за безкасово плащане е въведено като мярка за борбата с кражбите, но повечето сделки с метали са на ниска стойност.

Подателят на искането оспорва и исканите банкови гаранции. За издаването на разрешение за дейности с ОЧЦМ е необходимо да се представи банкова гаранция 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

Авторите на иска изтъкват, че за другите видове отпадъци не е предвидено подобно изискване. Освен това, ако предприятието изкупува скрап на територията на повече от една РИОСВ, трябва да представи за всяка отделна територия банкова гаранция. Според сдружението банковата гаранция следва да е една на фирма и да обезпечава правото й да извършва тази стопанска дейност в цялата страна.

Подателят на искането посочва още, че глобите са прекомерни и непропорционални.

Отговорът на институциите

В становище по казуса Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отхвърля твърденията на Сдружението. Екоминистерството посочва, че нарасналият брой кражби на кабели и електропроводници е показателен за това, че дейностите със скрап имат своя специфика и се налага по-детайлна и строга регламентация.

МВР информира, че след влизането в сила на новия ЗУО намалява броят на съществуващите площадки, което улеснява контрола. Отпадането на съответните разпоредби от ЗУО според МВР би било крачка назад и може да увеличи кражбите на метални елементи.

Вътрешното министерство прилага данни за кражбите на метал от инфраструктурата. След приемането на закона има спад на кражбите през 2013 спрямо 2012 г. с 21,47%. През 2011 г. броят на регистрираните престъпления общо за цялата страна е бил 6560. През 2012 г. е 5062, докато през 2013 г. спада до 3975. МВР изразява мнението, че действащият ЗУО е един от най-добрите, но и един от най-сложните и бюрократични закони.

 

 

investor.bg

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!