"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Управление на отпадъците 2014-2044год.

декември 23, 2014, 13:25  

Прогнозата обхваща 30-годишен период за планиране от 2014 до 2044 г.

Количествата на образуваните битови отпадъци и изпълнението на съответните цели са изчислени поотделно за всеки от регионите за управление на отпадъци и са обобщени за страната.

По-долу са разгледани основните допускания по отношение на изпълнението на съответните цели.

1.2. Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло

Целите за рециклиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са определени в §16 от ПЗР на ЗУО.

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, определени в § 16 от ПЗР на ЗУО, се прилагат, както следва:

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;

2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;

3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за управление на отпадъците и общо за страната.

Прието е, че изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:

  • Количества събрани от системите за разделно събиране с контейнери, поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините;
  • Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и търговски обекти;
  • Отпадъци, отделени в регионалните инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци.

Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери

За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от системите за разделно събиране с цветни контейнери са използвани данни от отчетите на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки за август 2013 г., като постигнатите резултати са преизчислени на годишна основа. Оценката за средното количество рециклируеми материали, събрани от системите за разделно събиране с контейнери за един жител, е представено в следната таблица.

Таблица 1. Количества събрани рециклируеми отпадъци (полезна фракция) от системите за разделно събиране с контейнери (2013 г.)

Материал

Количество (кг/жител/г.)

Хартия

0,8

Картон

1,2

Пластмаси

1

Стъкло

1,9

Метали

0,005

 

Прието е, че количествата разделно събрани отпадъци ще нарастват през годините, като достигнат около 14 кг/жител през 2020 г. За Столична община са приети по-високи норми, тъй като наблюденията показват, че столицата значително изпреварва останалите общини в страната.

Отпадъци, събирани от търговски обекти и пунктове за вторични суровини

За прогнозиране на количествата събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини е направено допускане за достигнати нива на събиране като процент от образуваните отпадъци по групи населени места през 2013 г.

Таблица 2. Допускания за достигнати нива на събиране на рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини (% от образуваните)

Материал

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25-50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Хартия

10%

20%

30%

30%

30%

Картон

10%

30%

70%

70%

70%

Пластмаса

5%

10%

20%

20%

20%

Метали

70%

70%

70%

70%

70%

Стъкло

5%

10%

20%

20%

20%

Дърво

5%

10%

15%

15%

15%

Отпадъци,  събрани от пунктове и търговски обекти за жител

Хартия

1,48

5,03

8,14

9,87

14,02

Картон

0,97

4,88

16,18

20,09

26,98

Пластмаса

1,25

2,99

8,58

10,78

9,27

Метали

3,22

4,14

4,69

4,90

5,45

Стъкло

0,29

1,81

4,69

5,46

7,54

Дърво

0,35

0,59

1,46

1,10

1,23

Количествата събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини общо за страната и по групи населени места и преизчислени за жител са представени в следващите две таблици.

Таблица 3. Количества събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини (2013 г.)

Материал

Мярка

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25–50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Рециклиране

%

5,4%

8,4%

10,0%

23,4%

52,8%

Хартия

Тона

2 763

5 688

4 842

11 561

29 994

Картон

Тона

1 812

5 521

9 624

23 532

57 708

Пластмаса

Тона

2 333

3 379

5 101

12 627

19 821

Метали

Тона

6 025

4 684

2 790

5 740

11 664

Стъкло

Тона

544

2 041

2 790

6 395

16 137

Дърво

Тона

657

669

867

1 291

2 631

Общо

Тона

14 133

21 982

26 013

61 146

137 956

 

Таблица 4. Количества събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини за жител (кг/жител/г)

Материал

Населени места

под 3 хил. жители

3-25 хил. жители

25–50 хил. жители

50-150 хил. жители

над 150 хил. жители

Хартия

1,48

5,03

8,14

9,87

14,02

Картон

0,97

4,88

16,18

20,09

26,98

Пластмаса

1,25

2,99

8,58

10,78

9,27

Метали

3,22

4,14

4,69

4,90

5,45

Стъкло

0,29

1,81

4,69

5,46

7,54

Дърво

0,35

0,59

1,46

1,10

1,23

 

Приема се, че количествата разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и търговски обекти ще нарастват незначително през периода (0.05%) за сметка на нарастването на разделно събраните отпадъци от организациите по оползотворяване.

Отпадъци, сепарирани в регионални инсталации за сепариране на битови отпадъци

В регионите за управление на отпадъците, в които постигнатите нива на разделно събиране са недостатъчни за изпълнение на целите за рециклиране, е предвидено изграждане на инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци. Допусканията за постигнати нива на сепариране в регионалните инсталации са представени в следващата таблица.

Таблица 5. Допускания за постигнати нива на сепариране в регионални инсталации за битови отпадъци

Материал

Постигнато ниво на сепариране на рециклируеми материали

(% от постъпващите)

Постигнато отделяне на RDF (където се предвижда)

(% от постъпващите, след отделяне на рециклируеми материали)

Хранителни отпадъци

0%

10%

Хартия

20%

40%

Картон

50%

40%

Пластмаси

30%

90%

Текстил

0%

30%

Гума

0%

5%

Кожа

0%

5%

Зелени отпадъци

0%

5%

Дървесни отпадъци

20%

5%

Стъкло

30%

0%

Метали

70%

0%

Инертни

0%

0%

Опасни отпадъци

0%

0%

 

За регионите, в които е предвидено изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци (сепариращи инсталации), са приети предвижданията от прединвестиционните проучвания и съответстващите им масови баланси.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!