"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нова наредба в Г.Оряховица за Управление на отпадъците

август 6, 2014, 10:50  

Община Горна Оряховица ще проверява търговците и брокерите на отпадъци. Проверки ще се правят и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци. Един път в годината контролът ще се извършва по документи. Ще се правят и проверки на мястото, където се извършва дейността, в присъствието на проверявания и на хора, които работят за него. Това е регламентирано в новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Общината, която вече влезе в сила, след като бе гласувана от Общинския съвет.

При проверките длъжностните лица ще съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения. Задължително ще се издават предписания и ще се определя срок за отстраняване на нарушенията. За констатираните нередности кметът на Общината ще уведомява в 14-дневен срок директорът на РИОСВ – Велико Търново, като му изпраща всички документи.

В Наредбата са разписани и задълженията на собствениците и ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за разделно събиране на получените от дейността им отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал. Отделено е внимание и на управлението на отпадъци от излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, гуми, отработени масла, батерии и акумулатори.

В новата Наредба е променен допустимия брой на отглежданите животни /едър рогат добитък/ в населените места на Общината. В селищата с организирано сметосъбиране се забранява изхвърлянето на отпадъци от отглеждането на животни в контейнерите за смет. Собствениците на домашни и екзотични видове животни и птици са длъжни да поддържат хигиена и да дезинфекцират местата, където ги отглеждат. При почистване и измиване на тези места е забранено директно отвеждане на отпадъчните води в градската канализация.

За всички нарушения на наредбата, виновните ще се наказват съгласно предвидените санкции в действащата нормативна уредба. За нарушения на Наредбата, извън тези, за които са предвидени санкции в специалните закони, виновните физически лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв. На търговците и юридическите лица ще бъде налагана имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, длъжностните лица ще налагат на място, срещу квитанция глоба в размер от 10 до 50 лв.

Новата наредба за управление на отпадъците е публикувана на сайта на Общината в раздел „Административни актове” и в раздел „Екология”.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!