"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверките продължават

юли 4, 2011, 21:05  

Съвместните проверки на експертите на РИОСВ-Русе и инспекторите на ОД на МВР в трите областни града приключиха. Те са разпоредени от Директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, във връзка с противодействие на кражбите на елементи от железопътна, градска и комуникационна инфраструктура.

Проверени са общо 4 фирми, прижежаващи 7 площадки   за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), от които 4 на територията на област  Русе и 3 на територията на област Силистра.

По отношение на леарните мощности, за седмица са проверени 16 обекта, 6 от които не работят.  Не са констатирани нарушения в леарните инсталации.

                              Продължават проверките на площадките за черни и цветни метали на територията на РИОСВ – София от експерти на РИОСВ-София, съвместно с представители на ГД „Криминална полиция” към МВР.
Проверките са за превенция на кражбите на компоненти и съоръжения от електропреносната система и далекосъобщителната мрежа на страната, на магистрални кабели и елементи от обекти с национално значение, кабели от подвижни влакови съставки и временни връзки от системата на БДЖ.
До сега са инспектирани около 20 площадки за черни и цветни метали. Установено е, че най-често срещаните нарушения на дружествата са свързани с това, че те изкупуват, както излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, така и хартия и картон  без необходимото разрешение издадено по реда на чл. 12 от ЗУО.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!